(15.50 hodin)
(pokračuje Adámková)

Z terénních potřeb potom vycházejí některé změny, které vyslyšely požadavky z terénu, ať už to je úhrada IBF, nebo oblast indikace domácí péče, kde by se rovněž rozšiřovaly odbornosti, které toto mohou indikovat. Opět je tady možnost zlepšení zdravotní péče.

Co se týče těchto právních úprav, prosím pěkně, s výjimkou části ustanovení týkající se cen a úhrad léčiv, nijak se nedotýká práva Evropské unie, není s ním v rozporu. Co se týče dále v oblasti zdravotnických prostředků, navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady 745/2017 o zdravotnických prostředcích. Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, čili tam také není založen rozpor. Navržená právní úprava, jak jsme ji dostali, by měla být maximálně rozpočtově neutrální. Minimálně mohou být dotčeny výdaje zdravotních pojišťoven z provozních fondů s ohledu na potřebu zajištění revizní komise. Samozřejmě všechno uvidíme v současných podmínkách.

Domnívám se, že tato novelizace je opravdu velmi důležitá. Žádám vás o propuštění do dalšího procesu řešení v Poslanecké sněmovně a v současné době velmi věřím tomu, že bude projednán řádně, protože se jedná o zdravotnictví pro nás pro všechny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Věře Adámkové za její zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu k tomuto tisku. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Vidím, že obsah tisku všechny oslovil. Všichni se těší na projednání ve výborech. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se v tom případě na závěrečná slova. Pane ministře? Paní zpravodajko? Máte zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy garanční výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 158. Zagonguji a zahájím hlasování číslo 158. Ptám se, kdo je pro výbor pro zdravotnictví jako výbor garanční? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 158, 85 přítomných, pro 71 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na další výbor k projednání? Není tomu tak. V rozpravě nepadl žádný návrh na zkrácení, takže bude lhůta zákonná 60 dnů. A mohu tedy konstatovat, že jsme projednali prvé čtení bodu 44, tisku 992. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím tento bod.

 

Pan ministr správně zůstává na svém místě u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je bod číslo

 

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/ - prvé čtení

Kromě pana ministra zdravotnictví Jana Blatného požádám pana poslance Rostislava Vyzulu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože bude zpravodajem pro prvé čtení. Nyní požádám, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Jakmile bude hladina hluku nižší, než je momentálně, tak panu ministrovi udělím slovo. Prosím, abyste se usadili na svých místech a nechali v důstojném prostředí pana ministra přednést jeho úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové poslanci, dovolte mi, abych zde uvedl návrh novely zákona o návykových látkách. Základními cíli předkládaného návrhu jsou zakotvení předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením "vysoce návyková látka" a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Současná podoba zákona o návykových látkách dostatečně nereflektuje změny související s přechodem na povinný elektronický recept ani nově zřízený takzvaný lékový záznam. Návrh zákona tedy zavádí elektronický recept s označením "vysoce návyková látka", čímž dojde ke sjednocení způsobu preskripce pro všechny léčivé přípravky. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména pak snížení možnosti kontraindikace s jinými léčivými přípravky a nadměrné preskripce těchto léčivých přípravků různými lékaři.

Navrhovaná právní úprava též stanoví pevné hranice v rámci předepisování a výdeje léčivých přípravků s obsahem návykových látek mezi zákonem o návykových látkách a zákonem o léčivech. Z tohoto důvodu je součástí návrhu i související změna právě v zákonu o léčivech. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiné téma, prosím v předsálí. Děkuji. Pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Dále návrh zákona za účelem zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití a odstranění současných nedostatků právní úpravy zavádí nový systém licencování k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Státní ústav pro kontrolu léčiv již nebude vykupovat konopí pro léčebné použití od pěstitelů, čímž dojde k úspoře finančních prostředků a ke zefektivnění distribuce konopí pro léčebné použití od pěstitelů k pacientům. Smyslem navrhované úpravy je zejména umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. To znamená, že distributoři budou moci takto vyrobené konopí pro léčebné použití vyvážet i do zahraničí a hledat nová odbytiště, což bude mít za následek zvýšení výroby. Vzhledem ke zvýšení výroby v České republice se pak očekává i zvýšení konkurence a konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na konečnou cenu léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití i pro české pacienty.

Závěrem mi dovolte shrnout, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že cílem tohoto návrhu je učinit další nezbytný krok k elektronizaci zdravotnictví, a jak jsem již řekl, zvýšit dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty. A proto si dovoluji vás všechny požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému a požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Rostislava Vyzulu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, děkuji. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce okomentoval to, co již zde podrobně vysvětlil pan ministr.

Pokud se týká té první části, to je elektronizace receptu, tak si všichni dobře vzpomínáme na to, co jsme tady byli v minulém období, jaké byly problémy se zavedením elektronického receptu. Dnes, v dnešní době vidíme, jakou to má obrovskou výhodu pro pacienty. Nikdo si nestěžuje. Ročně je předepisováno na 60 milionů receptů tímto způsobem. Všechno klape. Systém byl jednou, dvakrát přetížen v prvním roce působení, to bylo v roce 2018. A funguje to. Nicméně už tenkrát jsme si řekli, že druhá fáze tohoto procesu bude právě zavedení elektronického receptu pro opiáty. My je teď v současné době musíme předepisovat na zvláštní recept s takzvaným modrým pruhem a pacienti musejí vždycky přijít za tím lékařem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP