(17.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Jsme v situaci, kdy musíme vyřešit minulost, která tady je a která je bohužel i v důsledku chyb zákonodárců - asi ne většinou nás, co tady sedíme, ale našich předchůdců, a přiznejme si to, ale tu kouli musíme také řešit. To je ta minulost a my musíme připravit to prostředí. Insolvence a exekuce jsou skutečně, já jsem to tady říkal opakovaně v tomto volebním období, spojité nádoby, ty od sebe nelze oddělit, a proto je logické a důležité a vlastně i symbolické, že navazujeme na tisk, který jsme projednali před chvílí, a to jsou dětští dlužníci. Máme tu ambici spolu s vládou - a já děkuji, že ty tisky byly předloženy, jak ten vládní, tak potom vládní novela insolvenčního zákona je velmi důležitá - a právě projednáním těchto dvou tisků vytvoříme prostor pro kultivaci exekučního prostředí, pro to, abychom připravili prostředí vymáhání dluhů, protože platí jednoznačně ona premisa, že dluhy se mají platit. Ale je potřeba hledat vyvážený systém, kdy budeme na straně jedné respektovat práva seriózních věřitelů a na straně druhé nepomineme také oprávněná práva těch zodpovědných dlužníků. Skutečně tady musíme vytvořit trampolínu, a nikoliv síť - tou sítí často dlužníci, kteří se dostávají do dluhových pastí, propadnou, a to si myslím, že je špatně. Musíme vytvořit trampolínu, která je dostane zpátky do systému, protože nepomůžeme jenom těm dlužníkům, ve finále pomůžeme věřitelům, kteří se domohou alespoň části svých pohledávek, a zároveň pomůžeme státu, nám všem, protože ty lidi dostaneme z šedé zóny do systému.

To je cíl a já bych chtěl velmi poprosit vás všechny bez ohledu na politickou příslušnost, abyste podpořili program této schůze, ať už v rámci prvního bodu druhého čtení, sněmovního tisku 545, exekuční řád a občanský soudní řád, tak také, přestože to je vládní tisk, vás jako opoziční poslanec o to opravdu upřímně prosím, pojďme projednat i novelu insolvenčního zákona, protože obojí řeší to, o čem jsem před chvílí hovořil. Děkuji za podporu programu této schůze a věřím, že nám to bude odsýpat, protože jsme si snad všichni vědomi toho, co těmito dvěma tisky skutečně řešíme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, i za hnutí SPD bych chtěl říci, že jsme rádi, že jsou tady konečně zase na programu body, které pomůžou lidem v exekucích a v insolvencích. My jako SPD dlouhodobě bojujeme za lepší podmínky pro lidi v exekucích a insolvencích, takže bych krátce připomněl návrhy zákonů SPD, které tady leží ve Sněmovně.

Za prvé tady leží náš návrh zákona na zestátnění exekutorů. Ano, SPD chce zestátnit exekutory. Já tomu současnému systému přezdívám "státem posvěcená lichva", je to skutečně neúnosný systém a řešením je zestátnění exekutorů. Ten zákon už nám tady leží delší dobu, takže doufám, že nám ho ostatní strany ještě do říjnových sněmovních voleb pustí, abychom mohli pomoci těm statisícům lidí, kteří jsou v exekucích.

Dále tady leží návrh zákona SPD, který by měnil systém splácení toho dluhu tak, aby se nejprve splácela jistina neboli dluh a až poté poplatky a přísudky. Dnes je tomu naopak. Proto je situace taková, že lidé, kteří třeba dlužili na jízdence, už mnohonásobně přeplatili jistinu neboli ten dluh, právě na nehorázných poplatcích a různých přísudcích a stále se nemůžou exekuce zbavit. A to je přece absolutně nenormální stav, takže my to chceme otočit. Ten zákon nám tady ovšem už taky leží téměř rok a nemá tady podporu, takže doufám, že ještě do konce volebního období nás ostatní strany podpoří, a případně že v říjnových volbách do Sněmovny SPD posílí, abychom měli větší sílu tyto zákony prosadit.

Třetí návrh zákona, který nám tady mimochodem také leží, je, že rušíme úroky z úroků, protože to je opravdu úplně nehorázné, ten současný systém, že jsou úroky z úroků. Pochopitelně se pak mnoho dlužníků při sebelepší vůli splácet nemůže exekuce logicky zbavit, protože to je nekonečný proces. Takže to je taky návrh zákona SPD, který zde máme.

A ten čtvrtý, který je také zásadní, je místní příslušnost exekutorů, takzvaná teritorialita. Také tady na to stále čekáme. To znamená: kdybychom zavedli místní příslušnost exekutorů, která platí v mnoha zemích Evropy, tak bychom skoncovali byznys s dluhy, který dneska v podstatě probíhá.

Takže jsem chtěl připomenout návrhy zákonů z pera SPD, za které tady dlouhodobě bojujeme. Jsem rád, že konečně se tady aspoň dílčím způsobem mají dostat na program schůze návrhy alespoň na dílčí pomoc, určitou aspoň malou pomoc lidem, kteří jsou v exekucích a v insolvencích, a samozřejmě SPD ty pozitivní změny podporuje, abychom těmto lidem pomohli. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Nikoho dalšího s přednostním právem nevidím, takže budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 82. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak vám byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 2 přihlášeno 88 poslanců, pro 84, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu programu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 27. října 2020 na 62. schůzi Poslanecké sněmovny a odročili jej usnesením č. 1322 do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 545/1 až 6. K tomuto tisku vám byl zároveň doručen sněmovní dokument 7155, který obsahuje znění navrhovaného zákona se zpracováním pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele paní ministryně spravedlnosti, paní Marie Benešová, a zpravodaj garančního výboru, ústavně-právního výboru, pan poslanec Marek Výborný - který bude změněn za pana poslance Jana Chvojku, o čemž nechám hlasovat jako o změně zpravodaje.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? (Dotaz ze sálu, o čem se hlasuje.) Změna zpravodaje. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 3 přihlášeno 89 poslanců, pro 72, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže poprosím zpravodaje ústavně-právního výboru, pana Marka Výborného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Jako první je přihlášen pan poslanec Marek Výborný. Připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já si na úvod svého vystoupení jenom dovolím splnit částečně i zpravodajskou roli. Vy jste to sice tady docela pregnantně popsal, ale jenom připomínám, v jaké jsme situaci, která není úplně zcela obvyklá na půdě Sněmovny, protože sněmovní tisk 545, novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla rozeslána poslancům už 9. července 2019, prochází poměrně dlouhým a podrobným projednáváním a v rámci jednání na ústavně-právním výboru po prvním čtení bylo přijato usnesení, které ctihodná Sněmovna poté potvrdila, a sice že projednávání tohoto sněmovního tisku se bude nadále ubírat ve znění pozměňovacích návrhů schválených na ústavně-právním výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP