(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická poznámka, poslanec Zdeněk Ondráček. Připraví se poslanec Lubomír Volný na faktickou poznámku. Tak. (K předsedajícímu přichází poslanec Stanjura.) Byl jsem upozorněn předsedou klubu ODS Zbyňkem Stanjurou, a jenom upozorňuji poslance, že je to rozprava k tomu, že posuzujeme, zdali jsou podmínky pro projednání změny návrhu zákona ve zkráceném řízení. Rozprava k tomu zákonu samotnému bude teprve následovat.

Takže znovu zopakuji svůj dotaz, samozřejmě vám umožním vystoupit, ale prosím vás, dotaz je, že máme posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Nebudu mluvit k tomu tématu. Jenom se zeptám, jestli víme výsledek toho, kolik z nás kolegů se nechalo dopoledne antigenně testovat a kolik bylo pozitivních. Slyšel jsem informaci, že už minimálně dva pozitivní byli. Tak se ptám, jestli budeme dodržovat i my tady uvnitř zákony.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická poznámka, poslanec Lubomír Volný. Prosím, ztlumte si mobilní telefony, jestli můžu poprosit. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Ne, nejsou tady žádné důvody k tomu, aby se projednával tento zákon v nouzovém režimu, protože to je zákon, který zasáhne mnoho generací, zůstane v našem právním řádu strašně dlouho a může ovlivnit spoustu věcí.

A co se týká toho testování, mě nezajímá nějaké antigenní soukromé testování někde, kdovíkde. Vy to chcete veřejně po našich dětech, chcete to veřejně po mnoha lidech, chcete to strkání špejle do nosu. Takže buďme fér. My chceme nutit 1 milion 250 tisíc dětí v této zemi, aby si strkalo špejle do nosu, protože plivací testy, na to nemáme kapacitu, takže pojďme příkladem. Přístěnek na náměstí, v tom přístěnku veřejně každý poslanec pěkně špejli do nosu a až po výsledku toho testu vstup do budovy. Všechno ostatní je lež, podvod, pokrytectví! Chcete po občanech, aby trpěli, tak trpte s nimi! Kdo chce hořet, musí zapalovat. Kdo chce zapalovat, musí hořet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže, mám tady... Nyní tedy s přednostním právem předseda klubu ODS Radim Fiala, pardon předseda klubu SPD Radim Fiala. To je přihláška do obecné rozpravy. Takže pak tady mám poslance Václava Klause. To není k té nouzi. Takže hlásí se někdo ještě k posouzení, zdali máme hlasovat legislativní nouzi? Nehlásí. Takže pokud se již nikdo do tohoto prvního typu rozpravy nehlásí, přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o mimořádných opatřeních při onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1158, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 167 poslanců, pro 133, proti 21. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevírám

 

1.
Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Tak prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Nebudu zde do detailů rozebírat jeho genezi, protože je to jedna z nejvíce mediálně sledovaných událostí posledních dní. Jen mi dovolte uvést, že bych rád nesmírně poděkoval jak svým kolegům, tak zástupcům opozice za konstruktivní a velmi užitečná jednání, která vedla nakonec ke konsenzu ohledně jeho obsahu.

Smyslem návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie onemocnění, a to i v období po skončení nouzového stavu. Stávající právní úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví se v tomto ohledu totiž jeví jako nedostatečná, když sice umožňuje Ministerstvu zdravotnictví vydávat mimořádná opatření při epidemiích nebo nebezpečí jejího vzniku, avšak její zákonné vymezení neumožňuje reagovat v potřebné míře na specifika současné epidemie v současné situaci. Proto jsme přistoupili i po jednání s opozicí k úpravě vládního návrhu tak, že je nyní doplněn o řadu důležitých bodů. Vyjádřím se proto zejména ke společně dojednanému návrhu na změnu vládního návrhu zákona.

Návrh předně zakotvuje stav takzvané pandemické pohotovosti, jehož vznik se pojí s nabytím účinnosti tohoto zákona, avšak obsahuje oprávnění Poslanecké sněmovny tento stav ukončit, případně znovu iniciovat. Mimořádná opatření budou na úrovni každého kraje v diskreci příslušné krajské hygienické stanice, v případě potřeby uplatnit na území více krajů či celostátně potom bude příslušet jejich vydání Ministerstvu zahraničí. Zakotvena je i spolupráce s hejtmany. V případě ministerských opatření pak tato budou podléhat kontrole vlády. Nebudou tedy nikterak svévolně vyhlašována pouze ministerstvem a opatření budou v pravidelných intervalech přezkoumávána a revidována podle aktuální epidemiologické situace, a to cca po dvou týdnech.

Změna vládního návrhu také rozšiřuje okruh zveřejňovaných informací o epidemii a jejím průběhu a modelaci jejího vývoje.

Jedním z hlavních posunů stran obsahu návrhu zákona je pak zakotvení postupů pro nahrazování škody vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními podle tohoto návrhu zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsme si vědomi toho, že je to citlivá otázka, která zasluhuje řešení a rozumný přístup jak na straně státu, tak ale i na straně dotčených osob, a jsem rád, že jsme po delších diskusích nakonec dospěli k přijatelnému a rozumnému kompromisu.

Kromě jiného bylo také přistoupeno k úpravě sankčních mechanismů, když došlo k větší stratifikaci přestupkových jednání a jim odpovídajícím sankcím tak, aby co nejlépe odpovídaly materiálnímu obsahu přestupkového jednání a povaze subjektu, který se ho případně dopustí.

Dále změnou vládního návrhu zakotvujeme zrychlené jednání ve věci rušení mimořádných opatření Nejvyšším správním soudem, aby byla zajištěna rychlá a efektivní kontrola vlády i ze strany moci soudní. Byli jsme si také vědomi nešťastných dopadů v trestněprávní oblasti, kdy spáchání některých trestných činů v rámci nouzového stavu vedlo zejména ve věci drobných krádeží a podobně k až nepřiměřeným důsledkům stran ukládání trestu za tato jednání. Toto se nyní snažíme upravit tak, aby se nejednalo o žádné drakonické dopady.

Návrh dále obsahuje změnu některých souvisejících zákonů. Dovolte mi zmínit zejména změnu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, kdy upravujeme otázku realizace poskytování ze zásob státních rezerv. Změny se dočká i zákon o ochraně veřejného zdraví, v němž doplňujeme potřebnou úpravu týkající se provozu mobilní aplikace, kdy mimo jiné zapojujeme eRoušku do celoevropského systému trasování, což považuji za důležitý krok a také za splnění požadavků kladených na Českou republiku Evropskou unií.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi ještě jednou, abych vám všem poděkoval za konstruktivní přístup při řešení tohoto návrhu, a doufám, že jej budeme moci společně schválit ve znění připraveného pozměňovacího návrhu. Toto řešení považuji za zásadní pro efektivní boj se současnou epidemií onemocnění COVID-19, a proto vás zdvořile žádám o jeho podporu.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP