(16.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Reprezentanti krajů, hejtmani - mimochodem, podporu tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který tady oponentní zprávy reprezentují, vyjádřila téměř celá Asociace krajů České republiky, a co je také důležité, právě oni odkazují na to, že na to nejsou připraveni, že to s nimi nebylo konzultováno ze strany jak předkladatele pozměňovacího návrhu. Nevím, jestli pan poslanec Kolovratník je tady schopen představit usnesení Pardubického kraje, že by podporovalo snad jeho pozměňovací návrh. Myslím, že to stanovisko je přesně opačné. Pokud jsem dobře vnímal na různých fórech a debatách stanoviska hejtmanů, tak právě oni se obávají toho, že to s nimi nebylo projednáno, nemají k dispozici dostatečné kapacity, a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat skutečně dál.

Čili tohle je jedna z věcí, která určitě i z pozice ústavně-právního výboru nám připadá jako velmi neblahý a velmi nebezpečný experiment. Jsem připraven i v obecné rozpravě poté poukázat na další prvky a přínosy toho komplexního pozměňovacího návrhu, pod kterým jsem podepsán a který považujeme za ten rozumný a správný konsenzus.

Na závěr mi dovolte ještě připomenout, že možná poněkud naivně, ale očekával bych ze strany předkladatele, tedy vlády, potažmo Ministerstva pro místní rozvoj, jistou kontinuitu v tom, že když něco vláda projednala, tak si za tím skutečně stojí a nepřistoupí na naprosté přepracování toho původního návrhu zde na půdě Poslanecké sněmovny, kterým - a to si myslím, že je velmi důležité - kterým Ministerstvo pro místní rozvoj popře i ty dohody, které byly uzavřeny například na úrovni obcí a měst.

Myslím, že je zbytečné tady operovat možná dohodou s některými největšími městy. Je to tak, že původní dohoda, která vedla k vládnímu tisku, který nakonec projednal ústavně-právní výbor - protože ústavně-právní výbor nedostal předložený komplexní pozměňovací návrh kolegy Kolovratníka, čili my jsme projednávali ten původní vládní tisk, a ten byl ústavně-právním výborem doporučen k tomu, aby byl projednán Poslaneckou sněmovnou. Čili i toto bychom měli zahrnout do hlasování zde v rámci projednávání ve druhém čtení. Tady je tedy dobré připomenout, že na výsledku, který přichází z hospodářského výboru, není konsenzus se zástupci samosprávy, a to jak na úrovni krajské, tak místní a obecní.

Na závěr mi dovolte požádat, pane místopředsedo, na závěr o procedurální hlasování. Musím se poněkud vymezit oproti tomu, co tady bylo navrhováno. Tím, že pan kolega Kolovratník přináší nový návrh - a to komplexní pozměňovací návrh z hospodářského výboru - tak to pro nás pro všechny tak, jak tady jsme, znamená situaci, že v okamžiku, kdy bude druhé čtení přerušeno tak, jak zde bylo naznačeno, jsme postaveni před situaci, že případné pozměňovací návrhy musí být přepracovány ke znění toho návrhu, který bude Sněmovnou přijat za ten, vůči kterému se budou pozměňovací návrhy načítat a v rámci jakého se bude ubírat dále druhé a třetí čtení. Čili přeloženo, podle jednacího řádu jsme vlastně v situaci prvního čtení, kde je stanovena lhůta mezi prvním a druhým čtením na 60 dnů. To je lhůta, která je tam dána právě proto, aby poslanci se mohli velmi pečlivě seznámit s předlohou, která byla projednána v prvním čtení a posunuta do výboru, a mohli připravit pozměňovací návrhy. Pane kolego, je to § 91 odst. 1. Jo, ta lhůta je tam jasně daná, ale to asi všichni víme. Proto jsem přesvědčen o tom, že by tady, když budu tedy tolerance sama, tak bychom měli pracovat minimálně s tou lhůtou 30 dnů.

Když jste tady zmiňoval sněmovní tisk 7155 - to je ten dokument, který se týká sněmovního tisku 545 exekučního řádu a OSŘ - tak tam to bylo přerušeno, na minimálně 30 dnů se ta lhůta ještě natáhla. Čili jsem přesvědčen o tom, že abychom dodrželi dikci jednacího řádu, dnes musí to druhé čtení být přerušeno minimálně na 30 dnů. To znamená: dávám návrh na přerušení do 31. března 2021 tak, aby se vytvořil prostor pro všechny poslance a poslankyně, aby mohli připravit pozměňovací návrhy.

Pokud tedy předjímám - samozřejmě pokud tady bude odhlasováno - že některý z komplexních pozměňovacích návrhů - to může být pozměňovací návrh kolegy Kupky a nás, skupiny opozičních poslanců, stejně tak jako pozměňovací návrh pana kolegy Kolovratníka - tak v tom případě bychom přerušili jednání ve druhém čtení do 31. března.

Pokud by nebyl schválen takto žádný z těchto komplexních pozměňovacích návrhů, čili pracovali bychom s tou vládní předlohou paní ministryně Dostálové, tak potom samozřejmě může legislativní proces standardně pokračovat tak, jak je nastaven. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuj. Vnímám zde přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Luzara, nicméně ještě nejsme v rozpravě a ještě nějakou dobu nebudeme, takže bohužel. Dále bych Sněmovnu seznámil s omluvou ministra vnitra Jana Hamáčka z odpoledního jednání Sněmovny z pracovních důvodů.

Nakonec tedy konstatuji, že jsme dospěli ke konci úvodních vystoupení v rámci tohoto bodu, takže nemohu nyní otevřít rozpravu, kterou jsme sloučili, ale musím otevřít následující bod, což je bod číslo 5. Jedná se o

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona
/sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Tento bod otvírám a prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Ohledně změnového zákona: k němu byl předložen souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Tento změnový zákon novelizuje celkem 58 zákonů, a jak už jsem řekla, byl tedy předložen souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka a dále množství samostatných návrhů k jednotlivým zákonům ve změnovém zákoně obsaženým, které byly projednávány na hospodářském výboru.

Pozměňovací návrhy se týkaly například integrace rozhodování o nakládání s vodami do stavebního řízení, rozšíření možnosti pro umisťování reklamních zařízení, zrušení závaznosti hygienických limitů nebo zavedení poplatků z výstavby. Souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, dnes vlastně od hospodářského výboru, byl hospodářským výborem doporučen k projednání a ke schválení a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj je k tomuto návrhu souhlasné.

Většinu jednotlivých pozměňovacích návrhů hospodářský výbor neschválil, rovněž stanovisko ministerstva bylo k většině z nich nesouhlasné. Nejvíc diskutovaným pozměňovacím návrhem byl návrh poslanců - pana poslance Kupky, pana poslance Bartoše, Výborného, paní poslankyně Kovářové a pana poslance Feriho - na zavedení poplatku z výstavby.

Poplatek byl navrhován jako alternativa k podmiňování záměru uzavřením plánovací smlouvy. Obec by měla možnost zavést vyhláškou poplatek z výstavby. Poplatek by se vybíral z dokončených staveb na území obce nebo jeho vybrané části podle jejich podlahové plochy a bylo by možné je z rozpočtu obce použít na výstavbu, údržbu a provoz veřejné infrastruktury. Pokud by stavba podléhala poplatku, jeho uhrazení by bylo podmínkou kolaudace. Podotýkám, že tento pozměňovací návrh nebyl hospodářským výborem ani výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat. Jsem tomu, ráda, protože proti tomuto poplatku jsem zaznamenala řadu negativních ohlasů stavebníků i zástupců veřejné správy.

Co se týče projednání materiálu v ostatních výborech, ústavně-právní výbor na svém jednání dne 3. února projednání změnového zákona přerušil a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil přijmout změnový zákon v předloženém znění.

Toliko tedy k projednávání změnového zákona ve výborech a ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě všech návrhů, a jsem připravena vést k jednotlivým návrhům věcnou diskuzi. Jenom bych požádala všechny, kdo budou mít ambice k pozměňovacím návrhům, zda by bylo možné je opravdu konzultovat s Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o opravdu velmi složitý zákon, který má mnoho provazeb, a určitě naším cílem je najít tu správnou cestu stejně tak, jako jsme ji hledali s panem poslancem Jurečkou nebo s panem poslancem Dolínkem, a tyto návrhy potom mají šanci na úspěch. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP