(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se teď budeme věnovat bodu

 

327.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
/sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Ondřej Profant. (Hlásí se poslanec Profant.) Ano a prosím k hlasování, pane poslanče. Prosím o klid, dámy a pánové.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já jsem jenom chtěl říct, že u předchozího hlasování jsem se omylem odhlásil, ještě než skončilo, a můj hlas tedy nebyl započítán. Takže nezpochybňuji hlasování, jenom jsem to chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, takže je to pro stenozáznam. Děkuji.

A vracíme se zpátky k projednávání sněmovního tisku 756. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 756/5, který byl doručen dne 18. února 2021, usnesení garančního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 756/6. Ptám se navrhovatele, místopředsedy vlády ministra vnitra Jana Hamáčka, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, velmi stručně připomínám návrh zákona, který mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci. Byl připraven v reakci na závazek vlády učiněný v jejím programovém prohlášení, zejména v kapitole Digitální Česko. Primárním cílem je změna koncepce legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. Tím se výrazně urychlí proces stanovování využitelných údajů a zefektivní samotné sdílení údajů založené na zásadě "obíhat mají data, nikoliv lidé".

Návrh upravuje celou řadu právních předpisů. Zásah do některých z nich se ukázal jako nezbytný pro úspěšné dokončení procesů, které se týkají rizika elektronizace veřejné správy v České republice, až v průběhu projednávání návrhu zákona. Protože byl v mezičase publikován změnový zákon, zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků, a naopak stále ještě není projednán změnový zákon, zákon o občanských průkazech, je třeba legislativně technické reakce, a proto podám i návrh legislativně technických úprav. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Dívám se, jestli se někdo hlásí z místa. Do rozpravy se nikdo nehlásí... Hlásí, pan poslanec Leo Luzar se hlásí do rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo a já se pokusím tady v tomto tisku ujmout role garanta klubu za Jiřího Dolejše. Tím mu přeji brzké uzdravení a doufám, že i vy sledujete jeho zápas s chorobou.

Ale chtěl bych tady k tomu tisku jenom jednu drobnost. Jak jsem si to studoval, narazil jsem na pozměňovací návrh ctěného kolegy Kupky, vaším prostřednictvím. Je pod písmenem C, je to v hlasování bod 5. V tomto návrhu doporučuje úpravu digitálního vysílání rádia. Já si osobně myslím po přečtení tohoto doplňku, že se jedná o čistokrevný přílepek k tomuto zákonu, který nijak nesouvisí s digitalizací státní správy, pouze řeší lhůty a problémy s digitálním vysíláním rádia obecně jako komerční služby. Z tohoto titulu si myslím, že by se k tomuto bodu, byť je tady doporučující stanovisko výboru k hlasování, nemělo hlasovat, abychom se nedostali do problému s tím, že je v zákoně přílepek, a nebyl tento zákon, který je jistě důležitý, napaden tím, že obsahuje přílepky k jiným zákonům, které by tam neměly být. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za tuto poznámku. Věřím, že pan zpravodaj sledoval tuto námitku a že se s ní nějak při hlasování vyrovnáme. Paní poslankyně Helena Langšádlová se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já si jenom dovolím poznámku k bodu digitalizace a v souvislosti s tím k tomu tématu, o kterém jsem ráno mluvila.

Pro nás je teď klíčové očkování a možná se včetně pana předsedy Skupiny přátel Izraele divíme, proč v Izraeli tak rychle očkují, jak se to stalo. Když jsem to u našich izraelských přátel prověřovala, tak tím důvodem, proč Izrael je v úplně jiné situaci než většina jiných států, je, že má digitalizované zdravotnictví. A proto říkám: to souvisí s tímto bodem, protože ty firmy, které na začátku rozhodovaly, kam půjdou, kde vyzkoušejí, kde budou mít prověřená data, jak vakcinace funguje, šly do Izraele právě proto, že je tam totálně digitalizované zdravotnictví. A já si bohužel - a to se netýká jenom této vlády - pamatuji mnoho vlád zpátky včetně doby, kdy byl ministrem zdravotnictví můj kolega Heger, kdy tady byly nekonečné odpory na to, mít byť i jenom digitální eNeschopenky, eRecepty. Bohu díky, že v této době vůbec toto máme. Ale dámy a pánové, pokud chceme být moderní společností, pokud chceme být společností 21. století, tak vidíte, že i digitalizace v oblasti, jako je zdravotnictví, a samozřejmě i v dalších oblastech, je opravdu naprosto zásadní a pro nás pro všechny nesmírně důležitá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo... Hlásí se. Pan ministr se hlásí do rozpravy. (Ministr Hamáček se domlouvá mimo mikrofon s předsedajícím.) Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Omlouvám se, potřeboval jsem drobnou konzultaci. Dovolte mi tedy, abych načetl legislativně technické úpravy tisku 756, a prosím o trpělivost, protože toho je celá stránka.

1. V článku 54, bod 1 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: "1. V § 20 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8."

2. V článku 54, bod 2 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: A ještě jednou, já se omlouvám, pardon. Trošku mě tady zmátly římské číslice. Ne, je to v pořádku. Omlouvám se. V článku 54, bod 2 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: "2. V § 29 odstavec 3 úvodní části ustanovení se slova odstavce 6 a 7 nahrazují slovy odstavce 3 a 4."

3. V článku 54, bod 4 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: "4. V § 30 se odstavce 3 až 5 a 14 zrušují. Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 3 až 10 a dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 11."

4. V článku 54 ve znění pozměňovacího návrhu A se za bod 4 doplňují body 5 až 7, které znějí: "5. V § 30 odstavec 5 se číslo 7 nahrazuje číslem 4. 6. V § 30b odstavec 1 úvodní části ustanovení se text § 30 odstavec 10 nahrazuje textem § 30 odst. 7. 7. V § 30b odstavec 1 závěrečné části ustanovení se text § 30 odstavec 6 nahrazuje textem § 30 odstavec 3."

5. V článku 66 bodu 1 ve znění pozměňovacího návrhu A se slova "11 až 13" nahrazují slovy "16 až 18".

6. Článek 176 ve znění pozměňovacího návrhu J.2 zní: "Čl. 176 zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, se mění takto: 1. V čl. 4 bodu 1 se v § 5 odstavec 2 písm. b) za slova orgánu veřejné moci vkládají slova a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, 2. v čl. 4 se bod 2 zrušuje."

Děkuji za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP