(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, a to dalším bodem, kterým je bod čtvrtý, což je

 

4.
Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1153/2/ - vrácený Senátem

Jedná se o sněmovní tisk 1153, který nám vrátil Senát, a já tento bod otvírám. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1153/3. Informace o pozměňovacím návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Já mezi námi vítám senátorku Adélu Šípovou, která se zde pohybuje od rána, a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou mezi námi také vítám. Než jí dám slovo, poprosím o větší klid v sále. Vím, že máme za sebou vzrušující zasedání, nicméně nyní je čas se opět uklidit. Paní ministryně, pokud vám to stačí, tak můžete začít, nicméně nebudu se vůbec divit, když ještě chvíli počkáme, aby byl v sále větší klid. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak já ještě poprosím kolegy tady po mé pravici. (U stolku zpravodajů se baví skupina poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o klid u stolku zpravodajů, poprosím případně i kolegy, kteří se různě pohybují po sále, aby se usadili nebo přesunuli své diskuze mimo jednací sál.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak velmi stručně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi všichni víte, o co se v tomto návrhu jedná. Je to takzvaná izolačka, protože tento motivační bonus má pomoci občanům izolovat se... (V sále je stále velký hluk. Ministryně se obrací na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, paní ministryně. Já ještě Sněmovně sdělím, že pan premiér Babiš se nám omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin, protože má jednání vlády. A znovu požádám o klid v sále, nebo budu muset přerušit jednání Sněmovny. Platí to pro kolegy napravo i nalevo. Tak, vypadá to, že všechny rušivé elementy pomalu opouštějí sál.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Jedná se o návrh, který má pomoci občanům izolovat se, proto izolačka. Je to bonus až 370 korun po dobu 10 dnů.

Já bych velmi stručně řekla, proč podporuji sněmovní verzi tohoto návrhu, a to ze tří důvodů.

Za prvé, protože Senát vyjmul z tohoto návrhu zákona takzvané cestovní karantény, to znamená, že lidé, kteří se vrátí z dovolené, budou moci izolačku čerpat. Myslím si, že to je nesystémové.

Druhý důvod, proč podporuji sněmovní verzi: protože Senát vyjmul ty tři pozměňovací návrhy, které chrání zaměstnance. Je to evidence dohod, je to povinnost nahlašovat volná pracovní místa a je to také systém JIS PSV České správy sociálního zabezpečení. Zaznamenala jsem zde v kuloárech námitky, že ta takzvaná horní hranice pokuty až 1 milion korun pro nedodržování evidence dohod je a může být likvidační pro podnikatele. Upozorňuji, že za poslední tři roky bylo pro neplnění oznamovací povinnosti uděleno 1 641 pokut, přičemž průměrná výše pokuty byla 12 846 korun. Dále bylo k těmto 1 641 pokutám uloženo 275 napomenutí. Pokuty mají mít zejména výchovný účel a nesmí a nemají být represivní, či dokonce likvidační povahy. To znamená, že evidence dohod má pomoci lidem, kteří pracují na takzvané nepojištěné dohody, aby stát měl informace, jak a v jakém rozsahu pracují, abychom případně v příští krizi mohli těmto lidem finančně pomoci. To je cílem evidence dohod, abychom lidem, kteří pracují na nepojištěné dohody, mohli v krizi pomáhat.

Třetí důvod, proč podporuji sněmovní verzi: my jsme se včera na vládě dohodli, že v pondělí navrhneme navýšení počtu dnů karantény v rámci takzvané izolačky na 14 dní, zároveň budeme na vládě diskutovat o navýšení té částky, kterou mají zaměstnanci dostat, a za třetí, protože se blíží konec kvartálu, Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje překlopení dávek za čtvrtletí, tak jak jsme to už udělali dvakrát, tak, aby se nám lidé nenahrnuli hromadně v řádu statisíců na úřady práce. Proto je důležité mít i další legislativní nosič.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu sněmovní verze. Chrání zaměstnance, pomáhá lidem se v této kritické době izolovat, a prosím, vnímejte evidenci dohod jako ochranu nepojištěných dohodářů v době krize. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům... Pardon, nyní prosím, aby se slova ujala senátorka Adéla Šípová, a poté vyzvu zpravodaje garančního výboru. Prosím.

 

Senátorka Adéla Šípová: Dobrý večer. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházím k vám se senátním návrhem zákona ve znění přijatých poslaneckých návrhů, které bych vám ráda představila. Senát Parlamentu České republiky svým usnesením číslo 119 vrací návrh zákona o mimo řádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, což je senátní tisk číslo 44, Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

V Senátu Parlamentu České republiky projednaly senátní tisk číslo 44 dva výbory, a to výbor pro sociální politiku jako garanční a ústavně-právní výbor. Oba tyto výbory navrhovaly vrátit senátní tisk číslo 44 s vypuštěním slov "a o změně některých dalších zákonů" v názvu zákona, vypuštěním označení části první včetně nadpisu, vypuštěním části druhé až páté včetně nadpisů a označením části šesté včetně nadpisu, pod označení § 12, dosavadní § 17, vložit nadpis Účinnost. V § 12, dosavadní § 17, vypustit slova "a ustanovení § 12 bodů 5 až 11, § 13 a 14, která nabývají účinnosti prvním dnem 6. kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení". Označení následujícího § 17 jako § 12 a vypustit v § 2 odst. 2 "a označení odst. 1". Výbor pro sociální politiku také navrhl v § 3 odst. 1 číslo 10 nahradit číslem 14. Senátor Zdeněk Nytra přednesl pozměňovací návrh, kterým se zavádí účinnost zákona dnem jeho vyhlášení. (V sále je velký hluk.)

Plénum Senátu pak schválilo vrácení zákona s pozměňovacími návrhy dne 25. února 2021, což bylo včera. Pro pozměňovací návrhy garančního výboru pro sociální politiku hlasovalo 50 senátorek a senátorů, tři senátoři se zdrželi. Pro vrácení zákona pak hlasovalo 56 senátorek a senátorů, nikdo nebyl proti vrácení zákona do Poslanecké sněmovny. Abych shrnula podstatu těchto pozměňovacích návrhů: zejména jsme shledali pod bodem 3 potřebu vypustit povinnost zaměstnavatele ohlašovat příslušné krajské pobočce úřadu práce vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa, a to do 10 dnů od vzniku takové události, a dále povinnost informovat státní orgány o zaměstnávání zaměstnanců v zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, a to z toho důvodu, že jsme jako senátoři shledali toto ustanovení jako nepřípustný přílepek, který nebyl přijat v souladu s legislativními -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní senátorko, já vás přeruším, protože vzrůstá hluk v sále. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Adéla Šípová: - a byl přijat narychlo, bez potřebné diskuze. Dále jsme rozhodli o pozměňovacím návrhu, který vychází vstříc současné potřebě, a to prodloužení poskytování doby tohoto příspěvku z 10 dnů na 14, což koreluje se současným prodlužováním karantény. A dále jsme navrhli pozměňovací návrh, kterým se mění účinnost zákona z 1. března 2021 na den vyhlášení tohoto zákona. Tak to je asi vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP