(15.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil jako první pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji ještě jednou, dobrý den. Já se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který naleznete v systému pod číslem 8319. Je to již avizovaná změna limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu korun na 2 miliony korun. Pouze doplním to, co jsem tady říkal v obecné rozpravě. Předkládám to ve dvou variantách. Jedna varianta je od 1. ledna 2022 a řekněme druhá varianta, abych eliminoval případné negativní stanovisko o tom, že je to potřeba dojednat, že je na to potřeba čas a budou volby a podobně, tak tam dávám i druhou variantu od 1. ledna 2023. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem v obecné rozpravě, myslím, odůvodnil ty dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh, který se týká snížení limitu ceny zboží pro vratku DPH u turistů nebo lidí z třetích zemí, to byl první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh byl snížení hranice sazby DPH z 15 % na 10 % pro základní potraviny. Formálně se tedy hlásím k těmto dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému zařazeny pod čísly 7814 a 8298. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak jsem říkal v obecné rozpravě, hlásím se k pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, který je v systému nahrán pod číslem 8313. Jak už jsem zmínil v obecné rozpravě, jde o usnadnění vrácení DPH klientům ze zahraničí. Jedná se o to, že ubude formuláře, který museli kvůli tomuto vyplňovat, a samozřejmě se tím sníží administrativní zátěž. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl tímto přihlásit k už avizovanému pozměňovacímu návrhu, který zvyšuje limit pro povinnou registraci DPH z 1 milionu na 1 200 000 korun. Je v systému pod číslem 8070. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí jako poslední v podrobné rozpravě pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já se tedy hlásím v této podrobné rozpravě k sněmovnímu tisku 7881, což je zvýšení limitu pro plátcovství DPH na částku 1,5 milionu korun, dále k tisku pod číslem 7882, což je zvýšení DPH alternativně na výši 2 miliony korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? (Ne. Není.) Zájem není. Nemáme návrhy k hlasování, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony.

Jak již bylo řečeno při projednávání návrhu zákona v prvním čtení, důvodem předložení návrhu zákona je implementace novely evropské směrnice o kapitálových požadavcích a novely nařízení o kapitálových požadavcích, jejichž cílem je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Po věcné stránce návrh přináší změny především v oblasti dohledu na konsolidovaném základě kapitálových požadavků nebo odměňování zaměstnanců.

Dovolte mi uvést, že datum, od kterého měla být účinná národní legislativa implementující směrnice o kapitálových požadavcích a které bylo stanoveno na 29. 12. 2020, již uplynulo. Protože nám hrozí postih za neplnění povinnosti plynoucích z členství v Evropské unii, děkuji velmi za projednání tohoto zákona a posunutí v legislativním procesu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 903/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru, poslanec Jiří Dolejš, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Jak jste slyšeli, jde především o implementační novely, a protože zaostáváme za implementační lhůtou, tak jsme při projednávání tohoto návrhu, které v prvním čtení tady bylo v lednu, tak jsme pro druhé čtení zkracovali lhůty. Lze také říci, že i když někteří tuto inspiraci evropským právem obecně označují za zbytečnou, tak si myslím, že posílení odolnosti bank vůči ekonomickým otřesům rozhodně není nic špatného.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, rozpočtový výbor projednal složitěji strukturovaný návrh, ale není to opět nic komplikovaného. Čili v únoru jsme projednali a přijali, podpořili odsouhlasení zákona s tímto pozměňovacím návrhem. Tedy především se jedná o ten fakt, že s ohledem na to, že tou povinnou osobou má být právnická osoba, tak se upravovaly některé věci, jako je výše pokuty, ochrana informací a tak dále. Vymezovaly se přesněji některé pojmy v tomto doplňku k návrhu.

Samozřejmě se upravovala i účinnost, protože původně plánovaná účinnost měla být ke konci loňského roku, což pochopitelně těžko stihneme, takže se tam navrhuje, aby byla účinnost ode dne schválení. Čímž se i přimlouvám současně za to, abychom takto skutečně učinili. Myslím si, že v řádu týdnů či měsíců nám sankce nehrozí, ale kdybychom se s tím párali déle, tak by to bylo samozřejmě komplikovanější. To je vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám ovšem nikoho přihlášeného. Tak koukneme, nikdo se nehlásí. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nikdo se nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? (Ministryně: Ne. Zpravodaj. Ne.) Není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Další bod je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Jak již bylo řečeno při prvním čtení návrhu, důvodem předložení návrhu je implementace novely směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků známé pod zkratkou BRRD. Cílem novely této směrnice, a tedy i předkládaných úprav zákona je dále posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům. Po věcné stránce návrh přináší změny především v oblasti požadavků na kapitál a způsobilé závazky, omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům či rozšíření pravomocí České národní banky vyhlásit moratorium na závazky již ve fázi předcházející řešení krize. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP