(15.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Na závěr mi dovolte uvést, že datum, od kterého měla být účinná národní legislativa implementující směrnici a které bylo stanoveno na 28. 12. 2020, již uplynulo. Děkuji za posunutí návrhu v legislativním procesu, protože v opačném případě České republice hrozí postih za nesplnění povinností plynoucích z členství v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 904/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, poslanec Jan Skopeček, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Jenom zrekapituluji, že čtení tohoto tisku proběhlo na 79. schůzi 27. 1. Materiál byl jako garančnímu výboru svěřen rozpočtovému výboru, který ho projednal nejdříve 3. února 2021, kdy přerušil projednávání, a následně projednal zákon 18. února 2021, kdy doporučil tento zákon schválit.

Po diskuzi s náměstkyní ministryně financí předkládám pozměňovací návrh, který je nicméně z dílny Ministerstva financí a který vlastně aktualizuje tu problematiku, protože mezi sepsáním návrhu a dobou, než ho projednáváme, nastaly nějaké další skutečnosti, které ministerstvo potřebovalo promítnout do této legislativy, takže v tomto případě jsem opravdu jenom takový pošťák, který tady tento pozměňovací návrh za Ministerstvo financí podává.

Jinak co se týče samotného obsahu návrhu, jak bylo řečeno, jedná se o implementaci evropské směrnice. Je to poměrně složitá implementační novela, kde dochází ke sjednocení požadavku na kapitál, k omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům, stanovuje se nová pravomoc České národní banky vyhlásit dočasné moratorium při řešení krize a tak dále a tak dále. Myslím si, že tak to na úvod stačí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Je zájem, pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím. Do obecné rozpravy?

 

Poslanec Jan Skopeček: Já se k tomu chci ještě formálně přihlásit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do obecné rozpravy? Aha, tak to jsem to vzal rychleji, protože jsem nevěděl, že se hlásíte. Takže nechám obecnou rozpravu otevřenou, a vy tedy ještě v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já se chci tedy přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán pod číslem 7610, a je to právě ten pozměňovací návrh z pera Ministerstva financí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to bych vás poprosil se přihlásit v podrobné rozpravě, takže končím obecnou rozpravu. O závěrečná slova nemá pan zpravodaj a paní ministryně zájem. Teď zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Pan poslanec Jan Skopeček se přihlásí ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Jan Skopeček: Tak ještě jednou, hlásím se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 7610 a který je z pera Ministerstva financí. Týká se celé řady věcí - mění se požadavek na podřízenost, je tam nahrazení vnitřního minimálního požadavku v záruce, prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům, stanovení pořadí pohledávek z kapitálových nástrojů v insolvenční hierarchii, aspoň to nejdůležitější, co mám pocit, že ten pozměňovací návrh Ministerstva financí obsahuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Není. Pan zpravodaj už také nemá zájem o závěrečné slovo, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu této schůze. Jedná se o

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
týkajících se unie kapitálových trhů
/sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, předkládám vám k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

V loňském a předloňském roce byla na evropské úrovni přijata řada právních předpisů, které se týkají dokončení projektu takzvané unie kapitálových trhů, což je projekt, který si klade za cíl více integrovat kapitálové trhy jednotlivých členských států. Tyto evropské právní předpisy je nyní třeba implementovat do českého práva, což činíme právě tímto návrhem. Konkrétně se jedná o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Dosud se obchodníci s cennými papíry řídí kapitálovými požadavky pro banky, což je pro většinu z nich zbytečně přísné, a proto dochází ke zmírnění tohoto režimu. Další oblastí je harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, které na evropské úrovni doposud harmonizovány nebyly. Transpozice do českého právního řádu je spíše minimalistická, protože národní právní úprava již požadavky této směrnice z velké části splňuje.

Do českého právního řádu je třeba dále implementovat novou úpravu přeshraničního nabízení fondu kolektivního investování, které má být nově značně usnadněno a zpřehledněno. Návrh zákona rovněž implementuje právní úpravu financování udržitelnosti, známou jako takzvané zelené finance neboli poskytování služeb skupinového financování. Tyto oblasti jsou upraveny nařízeními, která jsou přímo použitelná, takže jejich implementace je rovněž minimalistická.

Dále provádíme některé drobné změny v souvislosti s revizí předpisů upravujících evropský systém dohledu nad finančním trhem. Zároveň podotýkám, že návrh jsme konzultovali s odbornou veřejností a s Českou národní bankou. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že zákon není nějak problematický, obsahuje celou řadu věcí převážně technického charakteru a implementuje evropské předpisy, protože se blíží konec volebního období, doufám, že bude načteno zkrácení lhůt, a doufám, že to získá vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Já bych se také snažil ve stručnosti popsat ten materiál, respektive ty nejvýznamnější změny. Mezi ty patří revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Návrh zákona také obsahuje harmonizaci právní úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení investičních fondů. Upravuje se oblast podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy, transparence oblasti financování udržitelnosti a harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb, takzvaného skupinového financování.

Ten balíček změn má za cíl integrovat kapitálové trhy Evropské unie. Unie kapitálových trhů je jeden z integračních projektů Evropské unie, na který se v posledních letech klade poměrně velký význam (důraz?). Jeho cílem je samozřejmě rozšířit možnosti přístupu ke kapitálu, a to nejen prostřednictvím bankovních institucí, ale právě i prostřednictvím kapitálového trhu, který hraje v Evropě třeba vůči Spojeným státům určitě menší roli.

O kapitálové unii bychom se samozřejmě mohli bavit dlouho, což nechci. Paní ministryně říkala, že to jsou víceméně technicistní věci. Považuji jednu věc za škodlivou, a to prorůstání environmentalistické ideologie přímo do legislativy postihující finanční a kapitálové trhy. Hovoří se konkrétně o takzvaném udržitelném financování. Myslím si a obávám se toho, že když z finančních trhů, z finančnictví opustíme striktně ekonomické, striktně finanční principy a začneme financovat a finance posuzovat i podle jistého zeleného aspektu tak, jak obsahuje tato legislativa, tak je to podle mého názoru cesta do pekel. To jsem považoval za potřebné k této jinak technicistní normě ale s tímto podle mě vážnou konsekvencí dodat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty u tohoto tisku, a to na 35 dní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP