(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme tady návrh na zkrácení na 35 dní. Tak ještě pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jsem tady o tom dneska hovořil. Ten projednávaný tisk je zase další legislativní plevel, je to transpozice směrnic Evropské unie. Já myslím, že to úplně nepotřebujeme. Dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Hrnčíř je na zamítnutí a pan poslanec Feranec na zkrácení. Takže se rozhlédnu, zdali někdo chce ještě vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím. Tak se táži, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Slyším ťukání, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu, který předložil poslanec SPD Jan Hrnčíř, aby byl tento návrh zamítnut. Ale my nemáme kvorum, tak ještě počkáme. (Na tabuli 64 přihlášených, vzápětí 67.) Tak už jo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 73 poslanců, pro 12, proti 35. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Poznámka mimo mikrofon.) Zkrácení lhůty až na konec, prosím vás. Děkuji za připomínku, ale mám to pod kontrolou. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 77 poslanců, pro 74, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Žádný návrh nevidím.

 

Takže budeme už jenom hlasovat o tom, že zazněl v rozpravě návrh od pana poslance Ferance na zkrácení lhůty k projednání na 35 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 77 poslanců, pro 50, proti 21. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

A já končím první čtení tohoto zákona.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit vám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem předložení tohoto návrhu je povinnost České republiky provést implementaci nových právních předpisů Evropské unie v oblasti spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů a v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky v rámci Evropské unie. Předně chci uvést, že jde zejména o implementaci směrnice, která měla v zásadě s minimální mírou kontroly možnost zavést takzvané domácí pálení destilátů bez spotřební daně v Evropské unii. Česká republika k takovému návrhu opakovaně nedala souhlas a tvrdě jsem se na Radě EU proti takovému přístupu postavila. Přijetí tohoto návrhu bylo možné až v okamžiku, kdy zejména na žádost České republiky byla do návrhu směrnice implementována pravidla, která by bránila zneužívání tohoto režimu, který by mohl mít významný přesah i na český trh.

Česká republika z tohoto důvodu vyvinula maximální úsilí, aby dosáhla co nejpřísnějších pravidel pro zavedení soukromé výroby lihu ve směrnici, a to takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídala právní úpravě, jež je nastavena v České republice pro pěstitelské pálenice. Prosadila jsem například, aby byl ovocný destilát vyroben pouze v registrovaném výrobním zařízení a z ovoce, které je vypěstováno na pozemku, který pěstitel vlastní nebo je oprávněn ho užívat z jiného právního titulu. Českou regulaci využití tohoto institutu nechystáme, za daleko vhodnější i nadále považujeme systém pěstitelských pálenic.

Co se týče konkrétního obsahu návrhu zákona, jsou v něm obsaženy změny zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž účinnost těchto změn je stanovena v souladu s právními předpisy Evropské unie.

První oblast změn je vyvolána transpozicí takzvané alkoholové směrnice. V tomto případě je dotčen zákon o spotřebních daních, zejména v následujících oblastech: Úprava ustanovení týkajících se výpočtu stupňů Plato u piva, do kterého jsou po ukončení kvašení přidávány některé další látky jako například sladidla nebo aromata. Úprava postupu pro získání osvědčení za účelem uplatnění snížené sazby spotřební daně v jiném členském státě na alkoholické nápoje vyrobené tuzemskými malými nezávislými výrobci alkoholických nápojů, pokud jsou tyto nápoje dopravovány do členských států, které na ně aplikují snížené sazby spotřební daně. Zrcadlově je pak vkládána úprava podmínek pro uznávání osvědčení malého nezávislého výrobce piva vydané v jiném členském státě, pokud je pivo dopravováno z jiného členského státu do České republiky.

Druhá oblast změn je vyvolána transpozicí takzvané směrnice o společném obranném úsilí. V tomto případě jsou dotčeny zákon o spotřebních daních a zákon o dani z přidané hodnoty.

Změny spočívající v rozšíření aplikace stávajících ustanovení, která upravují zvláštní režim pro ozbrojené síly Severoatlantické smlouvy na ozbrojené síly členského státu, které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění společné bezpečnostní a obranné politiky v rámci Evropské unie. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Iva Kalátová. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a přeji vám všem dobré odpoledne. Jak již bylo řečeno, důvodem předložení uvedeného návrhu zákona je povinnost České republiky provést implementaci nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daní z alkoholu a alkoholických nápojů a osvobození od daně, dále navazující úpravu vztahující se na společné obranné úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Mnoho již zde bylo řečeno, takže já se budu věnovat jenom těm nejdůležitějším bodům.

Co se týká takzvané alkoholové směrnice, tedy směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, která byla Evropskou unií již novelizována, tak ty změny opravdu nejsou zásadního charakteru a zahrnují zejména zpřesnění textu v případě stanovení postupu pro měření stupňů Plato u piva. Paní ministryně zmínila, že je to zejména v těch případech, kdy jsou přidávané další látky, jako jsou sladidla nebo aromata. Úprava týkající se výpočtu stupňů Plato u piva obsažená ve směrnici bude v České republice účinná až od 1. ledna 2031 a rovněž tak v případě s nakládání s lihem obecně, či zvláště denaturovaným, a to včetně revize postupů členských států při zjištění jeho zneužití. Oproti předchozímu znění alkoholové směrnice se dále členským státům rozšiřuje možnost fakultativně aplikovat snížené sazby spotřební daně u některých kategorií výrobků v případě, že jsou vyráběny malými výrobci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP