(15.30 hodin)
(pokračuje Kalátová)

Zavádí se rovněž jednotný formát osvědčení pro malé výrobce alkoholických nápojů, jejichž výrobky jsou dopravovány do členských států Evropské unie, které snížené sazby na některou skupinu výrobků aplikují. Alkoholová směrnice také dává možnost povolit v členském státě za přísně stanovených podmínek výrobu malého množství destilátu pro osobní spotřebu. Tady je namístě připomenout, že Česká republika již na základě výjimky sjednané při vstupu do Evropské unie tuto možnost využívá, a to formou výroby destilátu v pěstitelských pálenicích. Tyto změny jednotlivých ustanovení alkoholové směrnice je Česká republika zavázána transponovat do zákona o spotřebních daních do konce roku 2021.

Co se týká finančních dopadů, tak vzhledem k charakteru změn v alkoholové směrnici se neočekává významný dopad do příjmové ani výdajové stránky státního rozpočtu a stejně tak je tomu i z hlediska správce daně, daňových subjektů, oblasti sociálního a životního prostředí, kde významnější dopady očekávané nejsou.

Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem a je plně slučitelný s právními předpisy a judikaturou soudních orgánů Evropské unie i s obecnými zásadami práva Evropské unie. Zároveň jej lze považovat za slučitelný s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

V případě navazující směrnice se jedná o transpozici novelizované směrnice o společném obranném úsilí do zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty. Touto transpozicí se rozšíří stávající ustanovení, která upravují možnosti osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám Severoatlantické smlouvy a Partnerství pro mír od daně, popřípadě vrácení daně, také pro ozbrojené síly členského státu, které se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Transpozici této směrnice o společném obranném úsilí je potřeba provést do 30. června 2022.

Opět co se týká dopadů této úpravy, tak pouze z finančního hlediska vzhledem k charakteru transpozičních změn, a to zejména z důvodu rozšíření osvobození, respektive vrácení daně o další subjekty, lze očekávat mírný negativní rozpočtový dopad na příjmy veřejných rozpočtů, a to v řádech jednotek milionů korun. Vzhledem k tomu, že návrh představuje opravdu minimalistickou povinnou transpozici směrnic, neboť obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádnému promítnutí nových směrnic do českého právního řádu, je navrhováno vyslovení souhlasu s návrhem již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to tak, aby bylo zaručeno dodržení transpozičních lhůt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Další přihlášku zatím nemám. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, obecně souhlasíme s implementací této směrnice, nicméně máme za to, že vláda dostatečně nevyužila možnosti, které ta směrnice dává, a především v oblasti možnosti snížit sazby daně na ostatní kvašené nápoje vyrobené malými nezávislými výrobci. Z tohoto důvodu vznáším za klub Pirátů a klub Starostů a nezávislých námitku proti projednání podle § 90 a pokusíme se najít řešení v rámci druhého a třetího čtení, které by umožnilo například výrobce cideru zahrnout mezi ty zvýhodněné, pokud se jedná o malé nezávislé výrobce. Myslíme si, že je škoda využít tuto výjimku jenom pro minipivovary ve chvíli, kdy je tady segment poměrně rychle rostoucích malých výrobců těchto specifických nápojů, a evropská legislativa umožňuje jim vyjít vstříc. Myslíme si, že to může podpořit i přechod z domácí výroby řekněme úplně v šedé zóně do oficiálního podniku. Chceme jim skutečně pomoci začít podnikání v této oblasti. Současně jsme si vědomi těch lhůt, které jsou neúprosné, a proto navrhuji zkrácení lhůty na 35 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zkrácení lhůty na 35 dní. (Domluva s organizačním odborem.) Takže končím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem, paní ministryně taky ne. Takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení - (Poslanec Ferjenčík: Já jsem to zavetoval.) Pardon, omlouvám se, já jsem tady teď ještě řešil... omlouvám se. Takže je to zavetováno. Za které dva kluby je to? Piráti a STAN. Tak teď je to v pořádku, protože nebylo řečeno, za jaké kluby to bylo, abychom to věděli jasně.

Takže teď tedy máme veto. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 90 poslanců, pro 81, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům? Návrh nevidím.

 

Takže nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání na 35 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 90 poslanců, pro 75, proti jeden. Návrh byl přijat a já končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k poslednímu bodu mimořádné schůze, a to je bod číslo

 

6.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti
dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie,
podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu
/sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést dohodu o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsanou 5. května 2020 v Bruselu, dále jen dohoda, budu zkracovat. Za Českou republiku dohodu podepsal tehdejší velvyslanec České republiky při Evropské unii Mgr. Jakub Dürr. Nyní se tato dohoda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací, neboť se z pohledu českého ústavního práva jedná o smlouvu prezidentské kategorie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP