(Jednání pokračovalo v 18.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, a to podle pořadu schůze body, které jsme zařadili na 18. hodinu. Návrhy na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny je první bod.

 

542.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Požádám v tuto chvíli předsedu volební komise Poslanecké sněmovny, poslance Martina Kolovratníka, aby nás do tohoto bodu uvedl. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý večer, děkuji za slovo. Jménem volební komise rozhodli jsme se volební body zařadit teď na 18. hodinu. První volební bod je standardní v každé schůzi, aklamací, hlasování o návrzích na změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Lhůtu jsme vyhlásili do včerejšího dne do 12 hodin. Z došlých návrhů následně komise přijala usnesení per rollam číslo 194, se kterým vás rychle seznámím. Než ho přečtu, tak konstatuji, že proběhla kontrola a všechny rezignace a nové nominace jsou v souladu s kvorem a počtem, na které mají jednotlivé kluby nárok a které jim v těch orgánech přísluší.

Rezignace z volebního výboru: Petr Bendl za ODS, z kontrolního výboru Jan Jakob za TOP 09, a proti tomu nominace do volebního výboru, paní Olga Sommerová za TOP 09 a dále do výboru pro zdravotnictví Milan Brázdil za hnutí ANO, do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Jakob za TOP 09, do organizačního výboru František Vácha za TOP 09 a ústavně-právní výbor Olga Sommmerová za TOP 09.

Poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a po rozpravě hlasování - je veřejné, standardně navrhujeme hlasovat nejdříve jedním hlasováním o rezignacích a druhým hlasováním o nominacích. O návrhu na veřejné hlasování rozhodovat hlasováním nemusíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o rezignacích, jak bylo řečeno, a to v hlasování 439, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 439, z přítomných 145 pro 131, proti nikdo. Rezignace byly přijaty.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích do volebního výboru, do výboru pro zdravotnictví, do výboru organizačního a ústavně-právního výboru, jak bylo předneseno, v hlasování číslo 440, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 440, z přítomných 147 pro 135, proti nikdo.

 

Všichni nominovaní poslanci byli zvoleni do jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny a můžeme ukončit bod 542.

 

Dalším bodem bude bod

 

398.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Kolega Kolovratník nám ten bod uvede. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V Kontrolní radě Grantové agentury jsou dvě místa neuvolněná už od 11. ledna, kdy skončilo funkční období panu profesoru Rodovi a docentu Šerému. Uskutečnili jsme na to jednu dvoukolovou volbu, ta byla neúspěšná. Následně 7. června skončilo další funkční období paní profesorce Geršlové, takže v tuto chvíli jsou v Grantové agentuře tři neuvolněná místa.

V souladu se zákonem vyhlásil náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu veřejnou výzvu. Termín byl do 18. května a do Sněmovny přišlo 11 návrhů. Tyto návrhy volební komise přijala do svého usnesení per rollam číslo 193 ze dne 25. května.

Nominace jsou - pro stenozáznam - následující: Pavel Boštík - 4 doporučení, 4 návrhy, Robert ČEP - 1, Jiří Fajkus - 1, Cyril Höschl - 1, Vladislav Kučík - 2 návrhy, Igor Kotlán - 1 návrh, respektive nominace, a dále všichni po jedné nominaci od institucí: Jiří Macháček, Luboš Náhlík, Jan Roda, Omar Šerý a Mirka Wildmannová.

Znamená to, že na volebním lístku budete mít, kolegyně a kolegové, 11 jmen. Vybíráme z nich tři, tak si vás dovolím znovu poprosit o pečlivost při vyplňování lístků. Stále dlouhodobě jich máme zbytečně hodně neplatných.

Podle usnesení zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Komise navrhuje volbu tajnou. V tomto případě případně zvoleným členům započíná čtyřleté funkční období dnem jmenování Poslaneckou sněmovnou.

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu, a poté abychom hlasovali o návrhu volební komise na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já rozpravu otevírám a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

V tom případě budeme hlasovat o návrhu, že tato volba proběhne tajným hlasováním, jak navrhuje volební komise, a to v hlasování číslo 441, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. (Z levé strany sálu se ozývá hvízdání.) Žádám kolegy a kolegyně, aby se vyjadřovali ve Sněmovně pouze mluveným slovem, pokud je jim uděleno slovo, nikoliv hvízdáním. Chápu, že někteří mají hudební sluch vynikající. Děkuji vám.

Hlasování číslo 441, přítomno 147, pro 121 poslanec, proti 17. Návrh byl přijat, budeme hlasovat tajným hlasováním.

 

Tento bod bych přerušil až do vyhlášení tajné volby.

 

Otevírám další bod, a tím je

 

 

396.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

První kolo proběhlo 2. června, výsledky byly vyhlášeny dne 4. června. Požádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já zde mohu potvrdit, že rozprava nebude, protože jsme mezi prvním a druhým kolem. První kolo 2. června nebylo úspěšné. Do druhého kola, kde teď budete vybírat z volebního lístku, postoupili dva kandidáti, náš kolega Miloslav Janulík, nominován hnutím ANO, s počtem 81 hlasů, a Jindřich Kadrnka, nominován TOP 09, s počtem 52 hlasů.

I tady znovu prosím, kolegyně a kolegové, jako u předchozí volby, označujte opravdu lístky tím kolečkem před jménem, které jste si vybrali, a křížkem na čísle jmen, která jste si nevybrali. V minulé volbě asi pět lístků, tři lístky byly neplatné opravdu prokazatelnou chybou špatného označení.

Takže toto je druhé kolo. O návrhu na tajnou volbu nehlasujeme, protože bude druhé kolo, takže i to je k tomuto bodu vše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP