(15.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám tady faktickou poznámku - pan poslanec Vácha. Ne, to byla chyba. To bylo jenom špatně zmáčknuté zařízení. Tak já se ptám, jestli ještě v podrobné rozpravě má někdo zájem o vystoupení. Já vás v tuto chvíli asi všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě se zeptám, je námitka proti tomu, abychom jedním hlasováním hlasovali? Nikoho nevidím. Tak ještě chviličku vyčkám...

 

Myslím, že počet hlasujících už je asi stabilizovaný, a já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 4 přihlášeno je nás 83, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen a já končím projednávání tohoto bodu. Všem vám děkuji.

 

A dalším bodem je bod číslo

 

4.
Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy o plánu vlády
na řešení negativních dopadů COVID-19 na úroveň vzdělávání v ČR

Mám zde pověření, že za omluveného ministra školství vystoupí pan ministr Adam Vojtěch, a já bych ho tedy poprosil o úvodní slovo k tomuto bodu. (V sále je velmi rušno.) Nebo tomu dáme ještě chviličku. Já vás všechny poprosím o klid. Je nás tady omezený počet, přesto se teď zvýšila hladina hluku v sále. Prosím případné diskutující, kdyby šli aspoň kousek dál od toho, kdo je u pultíku, ať má nějaký komfort, případně telefonující prosím, běžte ze sálu. Děkuji. Tak, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem zde za kolegu pana ministra školství, byť samozřejmě je to jeho doménou, ovšem byl jsem jím pověřen, protože se omluvil ze zdravotních důvodů.

Každopádně mohu velmi stručně sdělit to, že pokud jde o danou problematiku, tak Ministerstvo zdravotnictví, pardon, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje intenzivní metodickou podporu spolu s přípravou opatření směřujících ke kompenzacím dopadů, které má distanční výuka na žáky a studeny. Ministerstvo spolupracuje se všemi relevantními aktéry ve vzdělávání. Vzhledem k popsanému stavu a vlivu a dopadům nerovností na vzdělávací systém a vzdělávání žáků a studentů není třeba připravovat nový plán, neboť Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jím již od roku 2020 disponuje v podobě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a jejích implementačních plánů, s tím, že jeden ze dvou strategických cílů strategie zní: snížit nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Touto problematikou se napříč zabývají veškeré implementační karty obou klíčových opatření pro období roků 2020 až 2023.

Nerovnosti jsou nejen ve vzdělávání dlouhodobý problém, s tím, že nárůst nerovností ve vzdělávání tak pouze potvrdil východiska vzdělávací politiky a prohloubil tento jev spolu s posílením dopadů na nejvíce postižené skupiny dětí a žáků, a školy v tomto směru potřebují jednak materiálně-technickou, jednak metodickou a jednak administrativní podporu. Snahou Ministerstva školství je v prvé řadě otevřená a intenzivní spolupráce s aktéry ve vzdělávání a úspěšná implementace strategie, o které jsem hovořil, s tím, že tato sama o sobě přináší odpovědi a směry potřebných intervencí ve vzdělávání. Zásadní je nadále intenzivní podpora a další vzdělávání pedagogů v tématech, jakými je formativní hodnocení práce s heterogenním kolektivem, digitalizace výuky a další, a rovněž přímá podpora žákům v oblastech vzdělávacích materiálů, dostupnosti digitálních zařízení a přístupu k internetu jako zdroji informací.

Dosavadní řešení - tím asi bych to ukončil: Jsou organizovány různé webináře metodiky Ministerstva školství, Národního institutu dalšího vzdělávání, České školní inspekce, funguje koronalinka, webové portály, edu.cz i aktivity České televize, například pořad UčíTelka a web edu.ceskatelevize.cz a taktéž finanční a materiální podpora státu a firem. Těch dalších opatření a řešení té situace je celá řada, ale předpokládám, že asi o tom se povede další debata. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. A za navrhovatele tohoto bodu bych poprosil zřejmě pana poslance Výborného, aby se ujal slova, a zároveň, bude-li souhlasit, se stal zpravodajem tohoto tisku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, souhlasím. Zpravodajem tohoto bodu se za navrhovatele stanu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, dneska v dvojaké roli. Respektuji to, že tedy údajně je pan ministr Plaga nemocen, nicméně bylo by podle mého názoru, a tak jak jsem to konzultoval i s dalšími třeba členy školského výboru, škoda, abychom tento bod přerušovali. Z tohoto důvodu: protože jednak tady máme ministra zdravotnictví, to si myslím, že také není vůbec od věci, protože řada těch věcí, které se dotýkají žáků, studentů škol, tak samozřejmě bezprostředně se odvíjí od pozice a stanoviska Ministerstva zdravotnictví. Myslím, že školy a školství se s tím potýkaly celý tento školní rok, kdy všechna ta opatření muselo validovat Ministerstvo zdravotnictví, a velmi často to bylo tak, že nakonec záleželo na tom rozhodnutí týmu na Ministerstvu zdravotnictví, jakým způsobem bude probíhat výuka, ať už formou prezenční, nebo bohužel po většinu tohoto školního roku tou formou distanční.

Já zde jenom krátce shrnu, ten bod tady nemáme poprvé. Už 23. dubna jsme projednávali na půdě Poslanecké sněmovny toto téma nerovností, které způsobil covid ve školství a ve vzdělávání, protože z mého, z našeho pohledu to skutečně je velký problém. Ty nůžky se rozevřely ještě více a odpovědnost za narovnání těch disproporcí, které ve školství vznikly, skutečně je v tuto chvíli na vládě, na Ministerstvu školství na prvním místě.

Pan ministr na usnesení Sněmovny, potažmo potom také na usnesení školského výboru a podvýboru nějakým způsobem reagoval. Z té reakce vlastně jsme slyšeli ten úvodní vstup pana ministra Vojtěcha. A chci k tomu snad říci ještě jednu drobnou připomínku. Kdybychom ten materiál z Ministerstva školství četli celý, tak zjistíme, že je velmi detailní, velmi podrobný, ale do značné míry vychází ze situace, která není v přímé souvislosti s dopadem COVID-19 do oblasti školství a vzdělávání. V rámci vzdělávací politiky existují některé strategické dokumenty, například strategie 2030, a tam se také v jedné podstatné kapitole hovoří právě o nerovnostech ve vzdělávací soustavě a v těch opatřeních, kterými se tyto nerovnosti mají snižovat. To je samozřejmě důležité, ale ten covid tady přinesl úplně jiné věci, na které je potřeba reagovat nikoliv v horizontu dvou tří let nebo rozpočtu roku 2022, ale jsem přesvědčen o tom, že je potřeba reagovat teď hned a bezprostředně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP