(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vladislavu Vilímcovi.

Požádám nyní pana poslance Jana Volného, který byl zpravodajem garančního rozpočtového výboru, jestli se chce vyjádřit ke stanovisku Senátu. Pana kolegu nevidím, takže otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku... ale vidím se z místa hlásit pana poslance Václava Votavu. Požádám Sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych podpořit to, co přišlo ze Senátu, a to především z důvodu, že Senát svým pozměňovacím návrhem prodlužuje lhůtu danou České televizi a Českému rozhlasu, aby mohly používat, byť zkrácený, odpočet na daň z přidané hodnoty.

Již v minulém volebním období jsme tohle řešili a já jsem byl rád, že prošel náš návrh a toto bylo České televizi a Českému rozhlasu umožněno. Tehdy to bylo v souvislosti s digitalizací a byl i určitý závazek České televize, že se nebude usilovat o zvyšování koncesionářského poplatku, což se také, pokud se nemýlím, stalo a koncesionářský poplatek se neměnil. Objem prostředků, které takto získá Česká televize a Český rozhlas, pan zpravodaj Senátu tady uváděl 400 milionů pro Českou televizi a 150 milionů pro Český rozhlas, je opravdu pro tyto instituce významný vzhledem k tomu, když to třeba převedu na Českou televizi, kolik programů Česká televize v současné době má. A pokud to zasadím i do období té nejhorší krize, tak přišla s novými programy, s novými pořady a i ona utrpěla samozřejmě ztráty a měla vyšší náklady.

Takže moc bych prosil, aby byla podpořena a aby byla odsouhlasena senátní verze. Jsem rád, že i paní ministryně financí vyjádřila neutrální stanovisko, že to striktně neodmítla. Vím, že tam byly problémy. Tehdy jsme tyto věci diskutovali velice živě i ve vztahu ke směrnicím Evropské unie a tak dále, ale jsem rád, že paní ministryně k tomu tedy dala neutrální stanovisko, a věřím, že většina poslanců také podpoří tu možnost, aby Česká televize a Český rozhlas stále, byť na omezenou dobu, měly zatím možnost odpočtu DPH. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Pan kolega Volný přišel do sálu, tak jestli se chce jako zpravodaj vyjádřit? Není tomu tak. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pane senátore? Není tomu tak. (Gong.)

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je opět zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zase vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme hlasováním.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 867/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 867/6."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 32 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 32, z přítomných 161 poslanců pro 141, proti 17. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a končím bod číslo 2.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 731/8. Informace z pozměňovacích návrhů vám byly rozdány do vaší pošty. Opět bude naším hostem senátor Zdeněk Nytra a já požádám pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. (Hluk v sále neutichá.)

Nejdřív požádám Sněmovnu o klid a potom požádám pana navrhovatele, tedy pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu a předloženým poslaneckým návrhům vyjádřil. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, jenom předešlu, abychom se trošku zorientovali zpátky, že se jedná o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Ten byl odeslán do Senátu. V Senátu se ta diskuse týkala především části, která s původním zákonem nebo s tím návrhem tak úplně nesouvisela, protože souvisela především se změnou takzvaného mysliveckého zákona neboli zákona o myslivosti, a důvodem, pro který byl návrh zákona Senátem vrácen, je právě změna zákona o myslivosti, kdy v průběhu projednávání materiálu tady v Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh, kterým dochází ke zrušení jedné z posledních novel zákona o myslivosti, která byla provedena v rámci takzvané kůrovcové novely lesního zákona vyhlášené pod č. 314/2019 Sb., směřující k omezení škod způsobených zvěří na lesních porostech. Tato novela přitom dosud nenabyla účinnosti, stát by se tak mělo v listopadu tohoto roku.

Nutno přiznat, že přijatý pozměňovací návrh provádí toto zrušení z legislativně technického hlediska ne zcela dokonalým způsobem a praktického naplnění jeho účelu by tak nemuselo být dosaženo. Senát proto přijal vlastní pozměňovací návrh, který usiluje o totéž, tedy o zrušení novely zákona o myslivosti, ale činí tak nicméně formálně správnou legislativní formou. Takže já bych chtěl požádat plénum Poslanecké sněmovny o přijetí tohoto zákona ve znění vráceném Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Požádám nyní senátora Zdeňka Nytru, aby se k senátním změnám vyjádřil. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuju. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, ještě jednou dobré odpoledne. Pan ministr už tady většinu z toho řekl, z té historie, jak se nám ze zákona o neinvazivních druzích stal vlastně myslivecký zákon. Ten problém je pouze jediný. Pozměňovací návrh pana poslance Dolínka má účinnost od 1. ledna 2022 a to meritum věci nabývá účinnosti 28. listopadu 2021, takže pozměňovací návrh je sice dlouhý na dvě a půl stránky, ale řeší pouze to, že vrací původně vypuštěné a panem poslancem Dolínkem předpokládané vrácení textu do mysliveckého zákona, takže se tady znovu načítá. Jinými slovy, velice zjednodušeně, kdo při projednávání ve třetím čtení hlasoval pro pozměňovací návrh pana poslance Dolínka, tak by měl v tuto chvíli hlasovat pro senátní verzi tohoto zákona, o což vás chci tímto taky požádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi. Požádám pana poslance Ondřeje Babku, jestli se chce vyjádřit jako zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí? Ano. Nejdřív chviličku posečkejte, pane poslanče, až vám pan kolega umožní mít u řečniště prostor. (Poslanec Výborný hovoří s ministryní financí.) Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP