(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Já s tím mám drobný procesní problém, že ty technické nezazněly v rozpravě. Já bych poprosil pana ministra, jestli by nám něco neřekl na mikrofon, abychom znovu otevřeli rozpravu, vy byste přečetl ty legislativně technické úpravy, v souladu s jednacím řádem ukončím rozpravu a pak bychom rovnou hlasovali tu proceduru.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Ano, hezký den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkujeme. Prosím přečíst legislativně technické v rámci rozpravy. Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, omlouvám se. Takže návrh legislativně technických úprav.

První legislativně technická úprava směřuje k pozměňovacímu návrhu A4 a nově se doplňuje v odstavci § 31 označený nikoliv jako odstavec 6, nýbrž jako odstavec 5, což se promítne i do úvodní věty novelizačního bodu 4, která bude znít: "4. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní."

Druhou legislativně technickou úpravou je, že se v pozměňovacím návrhu A6 v § 40 na konci odstavce 4 odkaz na poznámku pod čarou číslo 15 nahradí odkazem na poznámku pod čarou číslo 12.

A třetí legislativně technickou úpravou je, že v pozměňovacím návrhu A10 se poznámka pod čarou číslo 27 včetně odkazů přeznačí na poznámku pod čarou číslo 29.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Končím rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.

 

Vy jste tu proceduru vlastně už přednesl před chvílí, já jsem přivolal kolegy. Ptám se, zda má někdo jiný návrh procedury, než přednesl pan zpravodaj?

Nikoho nevidím, zahájím tedy hlasování o proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 168, pro 153, proti nikdo. Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže první hlasování o legislativně technických úpravách, které jsem před chvílí načetl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování - legislativně technické úpravy. (Kdo je pro?) Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 168 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost pod písmenem A, číslo 1 až 3. Týká se to nemovitých kulturních památek a jejich požární ochrany.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.) Já jsem zaregistroval žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se znovu. Stanoviska byla v obou případech doporučující. Počet hlasujících je stabilní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 54, je nás přihlášeno 157, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhým hlasováním je návrh výboru pro bezpečnost pod číslem 4. Týká se nadřízeného správního orgánu. Zde jsme o tom ve výboru na žádost pana poslance Žáčka vedli diskusi, a proto je to samostatné hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 158, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Následným hlasováním budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost, písmeno A, pod body 5 až 11, vše jedním hlasováním. Týká se to kategorizací staveb, jak o tom mluvil pan předkladatel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 160, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Matušovské pod písmenem B. Výbor po jednání s Hasičským záchranným sborem dává nedoporučující stanovisko a týká se to poskytování odměn členům jednotek dobrovolných hasičů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno 161, pro 33, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní bychom, pane předsedo, hlasovali zákon jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1027, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58, přihlášeno 164, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Dalším bodem je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 670/ - třetí čtení

Na stenozáznam: omlouvá se pan ministr školství Robert Plaga z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.

Místo u stolku zpravodajů už zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodajka garančního výboru, kterým byl ústavně-právní výbor, paní poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 670/2, který byl doručen 18. června 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 670/3. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. (V sále je velký hluk.) Já vás všechny poprosím o klid v sále. Chcete-li ještě diskutovat o proběhlém hlasování nebo něčem jiném, běžte do předsálí. Máte slovo, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a některé další zákony. Tento návrh zákona zohledňuje dosavadní zkušenosti s novou úpravou přestupkového práva a reaguje na potřeby aplikační praxe. V této souvislosti mimo jiné zmírňuje kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP