(10.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Návrh zákona také zavádí novou skutkovou podstatu přestupků postihující neoprávněné nakládání s pyrotechnikou v souvislosti s konáním sportovních akcí, zakotvuje novou skutkovou podstatu trestného činu spočívajícího v nedodržování omezujících opatření uloženého u řízení o přestupku, a opět zejména v souvislosti s postihem takzvaného diváckého násilí a drogových přestupků. Asi nemá cenu jít dále do detailů. Chci vás samozřejmě požádat o to, abyste tento návrh zákona podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Paní zpravodajka chce vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, tento návrh zákona považuji za velmi bezproblémový, nicméně dovolím si upozornit na jednu věc, ke které došlo na ústavně-právním výboru. Největší diskuse byla k jednomu ustanovení, které potom doporučil ústavně-právní výbor vypustit z návrhu zákona, který dalo Ministerstvo vnitra.

Jedná se o věc, kdy Ministerstvo vnitra navrhovalo, aby na žádost orgánu policie, obecní policie nebo jiného správního orgánu, který učinil oznámení přestupku podle § 73, jej příslušný správní orgán bez zbytečného odkladu informoval o způsobu vyřízení věci. Ústavně-právní výbor doporučil vypuštění tohoto ustanovení, protože bylo - já bych řekla jednoduše - bezzubé.

Správní orgán je vázaný mlčenlivostí a mohl by policii či obecní policii sdělit pouze to, že byl přestupek vyřízen, bylo rozhodnuto, ale ne, vůči které osobě. Potom informační hodnota takto podaných informací by byla nulová. Navíc tam bylo napsáno, že kterýkoliv správní orgán, který oznámí přestupek, by mohl požádat o sdělení, jak bylo v přestupku rozhodnuto. Víte, oznamují se i přestupky policistů i vojáků, a to by znamenalo, že kdokoliv, kdo oznámil přestupek policisty nebo vojáka, by potom mohl žádat o sdělení, zda byl přestupek vyřízen, případně jak. Proto ústavně-právní výbor doporučil ve svém usnesení, aby toto ustanovení zákona bylo vypuštěno. To je vše, o čem jsem vás chtěla informovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto tisku ve třetím čtení? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Nemá zájem. Paní zpravodajka? Nemá zájem. (Gong.) Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou a pak přednášela jednotlivé návrhy a sdělila k nim stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říct, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán a ústavně-právní výbor doporučil nejprve návrhy technických úprav, podaných podle § 95 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny, a ty předneseny nebyly. Tedy procedura bude:

Pozměňovací návrhy A1, A2, A3 jedním hlasováním. Zde je upozornění, že A2 je nehlasovatelný v části týkající se čl. 7, bodu 1, čl. 9, bodu 1, neboť je totožný s A1. Tam je prostě totožný text třikrát.

Potom pozměňovací návrh B.

Potom pozměňovací návrh C.

A návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. (Gong.) Přivolal jsem kolegy a nejprve - má někdo zájem o změnu procedury? Nikoho nevidím, tak si odhlasujeme tu, kterou přednesla paní zpravodajka.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro předloženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 165, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní jedním hlasováním body A1, A2, A3. Já si dovolím uvést, o čem se jedná. Pozměňovací návrh A1 - zpracování přehledu přestupků za rok 2020 a legislativně technické úpravy spočívající v odkazech na zákonnou odpovědnost za přestupky a řízení o nich. A2 se týká úpravy okamžiku ukončení trvajícího, pokračujícího nebo hromadného přestupku v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a zákoně o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. A3 - zrušení oprávnění orgánů činných v trestním řízení požadovat od správních orgánů informace o výsledku řízení, provedeného na základě jejich oznámení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno je nás v tuto chvíli 165, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh B pana poslance Jana Chvojky. Pozměňovací návrh navrhuje prodloužit o jeden rok do 31. 12. 2023 přechodné období, po které nemusí úřední osoby oprávněné k provádění úkonů v řízení o přestupku splňovat kvalifikační požadavky podle § 111 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich kvůli covidu a nemožnosti provádět odborné zkoušky.

Zároveň navrhuje rozšířit výjimky z kvalifikačních požadavků pro úřední osoby, které budou mít odpovídající předchozí praxi při projednávání přestupků. Vedle zrušení věkové hranice 50 let se navrhuje zkrátit zmíněnou desetiletou dobu praxe na pět let. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno 166, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh C pana poslance Jana Hamáčka. Kvalifikační předpoklady podle zákonné odpovědnosti za přestupky a řízení o nich budou splňovat rovněž absolventi magisterského studijního programu bezpečnostně-právního studia. Dále se navrhuje upravit přechodné ustanovení stanovící kvalifikační požadavky pro předsedu komise pro projednávání přestupků, a to v souladu se změnami navrženými v bodu 1. Stanovisko výboru - doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.) Předpokládal jsem to.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 166, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní návrh zákona jako celek. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 670, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 166, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, panu navrhovateli, končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Já také děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dalším bodem je bod číslo

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 983/ - třetí čtení

Pan ministr je na svém místě a zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Garančním výborem je výbor pro bezpečnost. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 983/3, který byl doručen 17. června 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 983/4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP