(11.40 hodin)

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo. Já bych ke kolegovi Navrkalovi, vaším prostřednictvím. Pan kolega Navrkal nestačil doběhnout ke svému pultíku a tady bude vykládat, že chtěl hlasovat pro, takže prostě lže. U hlasování číslo 77 nedoběhl, bylo už to odhlasováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Bude v protokolu zapsáno jak stanovisko kolegy Navrkala, tak kolegy Bojka. Tím asi vyřešíme tu situaci, která tady nastala. Každý si musí své svědomí vypořádat sám. Ale protože jsme prohlasovali všechny pozměňovací návrhy, ať už přijetím, nebo zamítnutím, přednesu návrh usnesení. (Hluk v sále.) Prosím o klid! (Zvýšeným hlasem.)

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 1143, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 79 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 79, ze 155 přítomných pro 151 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupkyni navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 24.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

25.
Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové,
Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka,
Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 944/ - třetí čtení

Opět jde o návrh skupiny poslanců, požádám pana poslance Aleše Juchelku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám zpravodajku tohoto tisku Hanu Aulickou Jírovcovou. Kolega Juchelka je na svém místě a já konstatuji, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 944/4, který vám byl doručen 7. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 944/5 a ptám se navrhovatele, který je připraven uvést úvodní slovo ve třetím čtení. Pane zástupce navrhovatelů, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající, velmi rád. Na úvod bych chtěl říct, že opravdu po dvouleté práci a stovkách různých schůzek na ministerstvech jsme se dopracovali ke třetímu čtení zákona, který je dle mého klíčový, poněvadž ruší paragrafy ohledně dětských domovů do tří let a de facto nahrazuje takzvaná centra komplexní péče nebo zřizuje centra komplexní péče, což by mělo být začátkem transformace takzvaných kojeneckých ústavů, které v tuto chvíli mohou si vybrat jakoukoliv službu, včetně denních, týdenních stacionářů, ZDVOPů, dětských hospiců a tak dále, a cílem je de facto aby pečující měli podporu ve svých domácnostech, ve svém přirozeném prostředí. A důležité je, aby dlouhodobé setrvání dítěte i s vážným zdravotním stavem prostě a jednoduše bylo v jeho biologické rodině a aby pečující měli nějakou podporu právě ve svém domácím prostředí.

Ta východiska byla jednoduchá, 98 % dětí se zdravotním postižením žije v rodinách díky sociálním službám, které jsou na vysoké úrovni, pokud se k nim ti pečující dostanou, a díky zdravotním službám, které jsou opravdu na špičkové úrovni, zůstávají v péči právě své rodiny i děti s vážným zdravotním znevýhodněním. Péče o tyto děti je samozřejmě extrémně náročná, rodina potřebuje mít podporu. Včera jsme se o tom bavili i v rámci asociace individualizované péče. Často jeden z rodičů musí ukončit pracovní poměr, stará se celodenně o dítě. Rodina se poté potýká třeba i s finančními problémy, má sníženou možnost zajistit nějaké specifické potřeby dítěte.

Takovým dalším bodem, který se řeší v pozměňovacím návrhu pana ministra Adama Vojtěcha, je zavedení respitní péče, což je velmi důležité pro každého pečujícího, a to na dvakrát čtrnáct v roce. Cílovou skupinou těchto center komplexní péče, která zavádíme, by mělo být dítě s vážným zdravotním stavem ve věku 0 až 18 let a jeho nejbližší rodina. Jedná se samozřejmě o zařízení, které nějakým způsobem spojuje sociálně zdravotní pomezí.

Velmi děkuji celé Sněmovně, že jsme mohli projít celým tím kolečkem se souhlasnými stanovisky jak ve výborech pro zdravotnictví nebo ve výboru pro sociální politiku, tak i se souhlasným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví, MPSV nebo Ministerstva spravedlnosti. Děkuji také z tohoto místa všem těm, kteří podporují tady tato centra komplexní péče, třeba České pediatrické společnosti, rané péči a dalším.

Děkuji moc za pozornost a pevně věřím, že tady tento zákon projde, jen bych chtěl ještě upozornit na to, že kolegyně za Piráty paní Olga Richterová má pozměňovací návrhy, které už před zhruba dvěma měsíci prošly v rámci pozměňovacích návrhů u zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tak já poprosím, jestli by byla tak laskavá a tady, aby se to nedublovalo, tyto pozměňovací návrhy ještě před hlasováním ve třetím čtení vzala zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Aleši Juchelkovi. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena právě Olga Richterová, poté eviduji přihlášku paní zpravodajky. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Já jsem velice ráda, že navazujeme na věkový limit, který jsme zavedli u dětských ústavů do tří let věku ještě touto novelou. Chci poděkovat panu Juchelkovi za práci na ní, také jsem se k tomu připojila. Současně dávám návrh na stažení pozměňovacího návrhu C1, protože by to způsobilo chaos. To je návrh, který jsme už odhlasovali na červencové schůzi Sněmovny.

Takže dávám návrh na stažení C1, to je sněmovní dokument 8328, je to právě ten věkový limit pro kojenecké ústavy, ty tři roky, který už byl schválen, už prošel i Senátem. A vedle tohoto stažení, což je, myslím, procedurální návrh, chci jenom zdůraznit, je k tomuto návrhu přiložen takový komplexnější pozměňovací návrh pana poslance Adama Vojtěcha, který podpoříme, je to písmeno B a já z toho jenom zdůrazním - tam je vlastně definice centra komplexní péče o děti, kde se zdůrazňuje, že jde o podporu psychomotorického a socioemočního vývoje nezletilého pacienta a jde o zamezení vzniku psychických deprivací, stejně jako jde o rozvíjení komunikačních schopností nezletilého pacienta, a to s ohledem na jeho věk a vývojové potřeby.

Proč jsem toto z paragrafu 113a citovala? Protože zajištění těchto věcí si z našeho pohledu žádá zajištění dostatečné personální obsazenosti center komplexní péče, a proto navrhujeme pozměňovací návrh C2, který je velmi jednoduchý. Obsahuje v podstatě jednu větu, která zní následovně: "Jeden pracovník v sociálních službách může zajišťovat přímou péči nejvýše o tři děti mladší 18 let přes den a o šest dětí mladších 18 let v noci, přičemž současně nesmí zajišťovat přímou péči o dospělé uživatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP