(15.30 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuju za prostor. Měl jsem jen malou obavu, abyste po té vzrušené debatě, pane místopředsedo, nepřehlédl volební bod, ale vím, že vy jste vždy skvěle připraven, a děkuju za to.

A teď vážně velmi stručně. Jak jsme se dohodli, rychle přečtu oficiálně výsledek volby, kterou jsme uskutečnili ve 13 hodin. Byla to volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Volby se zúčastnilo 155 poslanců a poslankyň. To je počet vydaných lístků. Odevzdaných bylo 154, takže jeden lístek byl neodevzdán. Kvorum se počítá z těch vydaných, bylo 78, a panem předsedou NKÚ navržený kolega Roman Sklenák získal 84 hlasy, a byl tudíž zvolen členem NKÚ. (Potlesk v řadách poslanců ČSSD.) Blahopřeji kolegovi. Jenom pro formu dodám, že své funkce se ujme dnem složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, což domluvíme na sekretariátu volební komise a sekretariátu předsedy Sněmovny. Takže blahopřeji a tolik k volbám. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu naší schůze Poslanecké sněmovny. Jde o bod

 

13.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1304/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si tady dovolím stručně odůvodnit návrh této novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, zkráceně problematika, která se týká posuzování EIA.

Chtěl bych říci, že tato drobná novela je klíčová pro dvě dopravní stavby, a sice dokončení dálnice D1 v úseku Říkovice-Přerov-Předmostí a také na dokončení dopravní tepny D49 v úseku Hulín a Fryštát. Pokusím se stručně, a potom ocituji některé části důvodové zprávy, vysvětlit, proč jsme si tuto novelu dovolili se skupinou poslanců předložit, a to proto, že s ohledem na právní úpravu, která v tom zákoně je, a s ohledem na to, že tady v minulosti byly stanovené prioritní dopravní stavby, bylo jich deset, u kterých se vyjednala i výjimka s Evropskou komisí, kde se počítalo s tím, že u těchto dopravních staveb se nebude muset dělat po novelizaci zákona o EIA kompletní nová EIA, tak tyto dopravní stavby měly tuto výjimku na pět let.

Dneska jsme v situaci, kdy je s vysokou pravděpodobností už skoro jisté, že lhůta pěti let pro dokončení všech povolovacích procesů a zahájení té stavby se u těchto dvou posledních zbývajících staveb z deseti asi nestihne, bohužel, a je tady na základě právních výkladů velká obava, že v ten okamžik by tady v tomto řekněme druhém stupni odvolacích řízení mohlo dojít k tomu, že v okamžiku, kdy by platnost EIA byla vyložena tak, že ta platnost tedy pozbyla možnost výjimky pěti let k zahájení té stavby, tak by vlastně celý ten odvolací proces mohl skončit a muselo by se začít úplně od začátku, to znamená, že by se musela udělat úplně nová EIA a celý proces stavebního povolovacího řízení by se musel rozvinout znovu. To by v praxi znamenalo, že v případě D1 bychom mohli reálně očekávat její dokončení třeba klidně za pět, osm i deset let. (V sále je velký hluk.)

Já si dovolím tvrdit, že tato drobná novela nebude mít negativní dopady na životní prostředí, protože to posouzení bylo provedeno. EIA tady byla vydána, byla realizována. Nepřijetí tohoto zákona může mít za následek to, že stát bude muset vynakládat stovky, možná i jednotky miliard korun pro celý ten proces, který by musel realizovat znovu, a nepočítám další negativní externality dopadající na lidi, kteří trpí tím, že v Přerově a jeho okolí je extrémně složitá dopravní situace. Tato věc se netýká jenom obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje, ale týká se všech občanů, kteří D1 využívají, ať už je to naše vnitřní doprava, nebo je to mezinárodní doprava. Takže bych chtěl poprosit, abychom v prvním čtení s touto drobnou novelou vyslovili souhlas, a udělali tak prostředí, které bude právně jasně čitelné a předvídatelné.

Dovolím si ocitovat některé části té důvodové zprávy, které si myslím, že to shrnují velmi přesně, a myslím si, že by tady měly zaznít: "Platnost závazného stanoviska k vlivům prioritního záměru na životní prostředí je dle platné právní úpravy pět let. Možný právní výklad otázky platnosti tohoto závazného stanoviska je takový, že k okamžiku právní moci rozhodnutí správního orgánu v prvém či druhém stupni musí být dané stanovisko platné. Uvedená skutečnost tedy ohledně dvou posledních prioritních staveb z celkových deseti, které dosud nemají vydaná všechna k jejich realizaci nezbytná stavební povolení, to je stavba dálnice D1 Říkovice-Přerov a D49 Hulín-Fryštát, představuje závažný problém stran přípravy staveb, kdy s ohledem na stávající úpravu rozhodovacích procesů dle stavebního zákona, a zejména aktivní činnosti zájmových spolků nelze dosáhnout v době platnosti závazného stanoviska vydání pravomocného stavebního povolení ohledně celé stavby, a to bez ohledu na velmi pokročilou fázi přípravy projektů těchto staveb. V důsledku této skutečnosti bude třeba pro případ, že by závazné stanovisko vázalo svoji platnost nad právní pomoc navazujícího rozhodnutí, nechat zpracovat nové stanovisko EIA, a to samozřejmě pro celý záměr, nikoliv jen pro chybějící, to jest dosud nepovolené stavební objekty. V návaznosti na to je pak nutné zvážit i případné důsledky nového posouzení EIA na dnes již pravomocně povolené a mnohdy také již realizované dílčí stavební povolení ohledně některých stavebních objektů, kdy v mezičase došlo také ke změně technických norem."

To si myslím, že vystihuje palčivost tohoto tématu, a já už to nechci dále zdržovat. Velmi bych prosil o stručné a efektivní projednání a umožnění toho, aby tyto stavby byly pro občany České republiky zrealizovány. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátek své zpravodajské zprávy chtěla předeslat, že velmi chápu problémy lidí, kteří jsou dotčeni a trpí tím, že tyto dvě stavby, kterých se novela týká, nejsou ještě postaveny. Ale musím dodat, že návrh novely, sněmovní tisk 1304, se snaží u vybraných dopravních staveb prodloužit platnost závazného stanoviska EIA, protože se státu ani více než po 20 letech nepodařilo rozhodnout o jejich realizaci. Poslanecký návrh má navíc být projednán ve zrychleném režimu, tedy bez diskuse ve výborech a možnosti podat pozměňovací návrhy. Dalším nedostatkem pak je fakt, že poslanci přicházejí s návrhem za pět minut dvanáct krátce před volbami a nutí nás, abychom o věci hlasovali ve zkráceném režimu, a to bez jakékoliv podrobné analýzy. Novela je připravena účelově jen kvůli dvěma stavbám, a to D1 Říkovice-Přerov a D49 Hulín-Fryštát. U těchto staveb státní organizace ŘSD není schopna ani po více než 20 letech obstarat potřebná povolení. Poslanci předmětné novely v důvodové zprávě tvrdí bez jakýchkoliv důkazů, že za časové prodlevy odpovídají ekologické spolky. Přitom místní lidé, kteří jsou dotčeni důsledky předmětných staveb, pouze v zákonné lhůtě poslali úřadům své připomínky a úřady mají na vyřízení těchto připomínek dva až tři měsíce. Ve skutečně za časové prodlevy může ping-pong mezi investory a úřady, který trvá i celé roky, a průtahy v rozhodování pak poškozují hospodářství i důvěru občanů ve stát.

Dále chci zdůraznit, že proces EIA spadá pod evropskou legislativu. Hlavním nedostatkem předkládaného návrhu je absence vyjádření Evropské komise. Nevíme, zda nejde o porušení dohody a zda se tímto krokem neodstřihneme od možnosti stavby financovat z prostředků Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP