(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1235/1. Prosím zpravodajku výboru, paní poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání na výboru a přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 1235 na své 48. schůzi dne 8. září 2021 a přijal usnesení číslo 240, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 1235/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám rozpravu.

A protože se nikdo nehlásí, seznámím Sněmovnu s omluvenkami. Omlouvá se pan poslanec Jan Bauer od 12 hodin do konce jednání a též zítra v pátek na celý den, a to z pracovních důvodů. Omlouvá se také paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Mihola dnes z důvodu návštěvy lékaře. Omlouvá se pan poslanec Schwarzenberg mezi 14.30 a 19. hodinou ze zdravotních důvodů.

Nevidím, že by se někdo přihlásil, takže všeobecnou rozpravu opět končím.

Nevidím zájem o závěrečná slova.

Otevírám podrobnou rozpravu. Ani do té se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení, v němž máme vzít danou informaci na vědomí. (Gong.) Svolal jsem kolegy do sálu.

Můžu tedy zahájit hlasování číslo 117. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 117, je přihlášeno 113 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 9. Návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Děkuji vám. Končím bod číslo 152.

 

Otevírám bod číslo

 

162.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky v roce 2022
/sněmovní tisk 1276/

Prosím pana ministra o úvod.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední materiál, který jde za resortem Ministerstva obrany. Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky podle Ústavy České republiky.

Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie, které ratifikovaly smlouvu European Defence Agency. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských států organizace Severoatlantické aliance a státům zúčastněným na programu Partnerství pro mír, v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet nebo průjezd bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí.

Schválením uvedeného postupu bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území České republiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením číslo 580 ze dne 22. června 2015.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte poděkovat hlavně za konstruktivní diskusi a podporu, které se Ministerstvu obrany během tohoto volebního období na půdě Poslanecké sněmovny dostalo. Ještě jednou vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1276/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka a předsedkyně výboru paní poslankyně Jana Černochová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk 1276 na své 48. schůzi dne 8. září 2021 a přijal usnesení číslo 241, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 1276/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

Dámy a pánové, dovolte i mně poděkovat vám za velmi vstřícné jednání dnes, ale i členům výboru za ty čtyři roky, kdy jsem měla tu čest být jejich předsedkyní. (Potlesk členů výboru pro obranu ze všech politických stran.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím přihlášky, takže všeobecnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečné slovo opět nevidím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani zde nevidím žádné přihlášky, takže končím i podrobnou rozpravu.

Ani zde nevidím zájem o závěrečné slovo po podrobné rozpravě.

 

Návrh usnesení zazněl. Máme ho vzít na vědomí. (Zní gong.) Svolal jsem kolegy do sálu.

Je možné zahájit hlasování číslo 118. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh usnesení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 118, je přihlášeno 113 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 3. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji vám. Končím bod číslo 162.

 

Měl bych otevřít bod číslo 11, ale vidím, že pan místopředseda Kubíček se hlásí s přednostním právem za klub ANO. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že tu není předkladatel dalšího bodu a pan ministr školství se ze zdravotních důvodů omlouval na celý den, tak si jménem poslaneckého klubu ANO beru přestávku v délce 33 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím. Podotknu, že v daném tisku již zazněla závěrečná slova, byli jsme těsně před hlasováním, takže by bylo možné hlasovat. Ale pokud žádáte o přestávku, tak mi nezbývá než... Pan místopředseda za klub KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ta přestávka 33 minut je samozřejmě účelovka. Klub ANO má na to naprosto jasné právo, nikdo to nezpochybňuje, ale to, že jsme tento tisk uzavřeli a máme ho před závěrečným hlasováním, tak je evidentní, že prostě není tady vůle dát jistotu učitelům.

A proč my jsme chtěli tento tisk podpořit? Protože chceme, aby v učitelském stavu byla konkurence, aby na pedagogické fakulty šli lidé, kteří budou motivováni, protože budou adekvátně ohodnoceni, motivováni k dalšímu vzdělávání, k sebevzdělávání, aby správně, dobře a co nejlépe vychovávali a vzdělávali naše děti, které jsou naše budoucnost. Proto jsme chtěli dát jim tuto jistotu, zatraktivnit učitelské povolání, abychom zajistili co nejlepší vzdělání pro naše děti a pro naši budoucnost. Tady vidíte ten rozdíl mezi činy a slovy. Andrej Babiš a jeho hnutí toto nechce. Bohužel. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jelikož nevidím další přihlášky s přednostním právem, na žádost klubu ANO vyhlásím 33minutovou přestávku, která nám již protáhne toto dopolední jednání do tradičního termínu pro obědovou pauzu, takže se zde sejdeme až ve 14.30, kdy je zařazen bod ústních interpelací. Všem vám děkuji a přeji dobrou chuť a příjemný zbytek dne.

 

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP