(12.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Otevírám bod číslo

 

137.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2020
/sněmovní tisk 1186/

Tento materiál uvede opět pan ministr obrany Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za druhé pololetí roku 2020. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil přes území České republiky za posledních pět let.

Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských operacích, dále účasti na vojenských nácvicích, akcích, jednáních a k jejich zabezpečení. Za účelem přeletů a přistání na území České republiky bylo uskutečněno celkem 3 557 leteckých přeprav včetně 652 charterových letů, 202 přistání jiných ozbrojených sil a 12 přistání ve prospěch Armády České republiky. Pozemních přeprav z účelem účasti na zahraničních služebních a pracovních cestách, zahraničních návštěvách, kurzech a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 177 samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, 26 silničních proudů a dvě železniční přepravy. Snížení pozemních přeprav bylo zapřičiněno vyhlášením nouzového stavu v důsledku nemoci COVID-19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1186/1, a já prosím zpravodajku tohoto výboru a předsedkyni, aby nám přednesla návrh usnesení. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 1186 na své 45. schůzi dne 28. dubna 2021 a přijal usnesení číslo 227, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk 1186/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže tuto rozpravu také končím.

Zájem o závěrečná slova nevidím. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které také nemám přihlášku, takže pokud se nikdo nehlásí, tak ji otevírám a končím. Ani zde nevidím zájem o závěrečné slovo.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, ve kterém vezmeme danou informaci na vědomí. Já jsem svolal kolegy do sálu. Věřím, že kdo chce být přítomen, je přítomen v sále.

Zahajuji hlasování číslo 115, ptám se, kdo je pro navržené usnesení, tedy abychom zprávu vzali na vědomí? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 115, je přihlášeno 115 poslankyň a poslanců, pro 74, proti nikdo. Návrh usnesení tedy byl schválen. Já vám děkuji. Končím bod číslo 137.

 

Otevírám bod číslo

 

146.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021
/sněmovní tisk 1208/

Prosím pana ministra o úvodní slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Materiál obsahuje informace o doplnění dvou cvičení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a upřesňující informace o 43 cvičeních, která již byla vládou schválena, z toho 33 cvičení mimo území České republiky a 10 cvičení v České republice, u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Jsou to zejména termíny, počty vyčleněných sil a prostředků, místa a počty dnů konání. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odráží zejména přijatá mimořádná opatření v souvislosti s výskytem pandemie, dále pak požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky. Opět detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu.

Cvičení uvedená v 1. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2021. Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení nevznikají. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Materiál projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1208/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Černochová a přednesla návrh usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro obranu projednal sněmovní tisk číslo 1208 na své 47. schůzi dne 23. června 2021 a přijal usnesení číslo 233, které je v systému evidováno jako sněmovní tisk číslo 1208/1 a ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento materiál vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky.

Seznámím sněmovnu s omluvenkou: pan poslanec Antonín Staněk se nám omlouvá z dnešního jednání od 11 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pardon.

A jelikož nevidím žádné přihlášky, všeobecnou rozpravu končím.

Nevidím zájem o závěrečná slova, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, do které také nemám žádné přihlášky, takže i tu končím.

Ani zde nevidím zájem o závěrečná slova.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o předneseném návrhu usnesení, jímž se má vzít daná informace na vědomí. Svolal jsem kolegy do sálu, věřím, že kdo chce být přítomen, je přítomen, můžeme tedy zahájit hlasování.

Ptám se, kdo je pro přednesené usnesení, tedy že bereme doplněk na vědomí? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 116, je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 84, proti 1. Návrh byl tedy přijat.

 

Já vám děkuji. Končím bod číslo 146.

 

Otevírám bod číslo

 

152.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2020
/sněmovní tisk 1235/

Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Hlavním obsahem materiálu jsou informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2020, a to v Afghánistánu, Iráku, Mali, Pobaltí, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, Kosovu, Bosně a Hercegovině a na velitelství námořních operací Evropské unie ve Španělsku a Itálii.

Součástí materiálu je také informace o projektech rychlého dopadu, které byly v roce 2020 realizovány pouze v Mali, a informace o zapojení České republiky do misí OSN v roce 2020. Oproti předchozím letům ovlivnily jak činnost našich vojáků v zahraničních operacích, tak jejich přípravu tři základní faktory. Redukce mise Resolute Support v Afghánistánu, velení silám výcvikové mise EU v Mali a dopady pandemie COVID-19 na všechny zahraniční operace s českou účastí.

Závěrem bych řekl, že celkem se v zahraničních operacích vystřídalo 1 032 příslušníků resortu Ministerstva obrany. Na jejich působení jsme z rozpočtové kapitoly vynaložili celkem 972 milionů korun. Nemohu nevzpomenout, kdy s politováním musím říci a konstatovat, že v rámci plnění úkolů došlo v roce 2020 k úmrtí příslušnice Armády České republiky v misi mnohonárodních sil a pozorovatelů na Sinaji. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP