Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
65/1965Zákoník práce1
20/1966Zákon o péči o zdraví lidu10
52/1966Zákon o osobním vlastnictví k bytům1
36/1967Zákon o znalcích a tlumočnících1
62/1968Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)1
88/1968Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění1
174/1968Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce2
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky7
136/1969Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.1
148/1969Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.1
158/1969Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1
15/1971Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu1
36/1971Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem1
14/1973Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům1
45/1973Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon1
66/1973Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku1
47/1978Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů1
42/1980Zákon o hospodářských stycích se zahraničím2
43/1980Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád1
121/1980Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví1

<<123456>>ISP (příhlásit)