Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 84k vládnímu návrhu zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 85k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 86k vládnímu návrhu zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 87k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 91k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení (4. října 1996) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení (2. října 1996) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení (8. října 1996) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení (8. října 1996) 
č. 95k návrhu volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno (8. října 1996) 
č. 96k návrhu volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň (8. října 1996) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení (9. října 1996) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 99k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení (10. října 1996) 
č. 100k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26. 6. 1996 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení (10. října 1996) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)