Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 1Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2223 a 2245-I.), kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského rádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi
č. 2Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu (tisk sen. 644 a 699-II.) zákona o veřejné stráži zemědělské
č. 3Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu (tisk sen. 645 a 702-II.) zákona o ochraně polního majetku
č. 4Usnesenie senátu Národného shromaždenia republiky Československej k vládnemu návrhu zákona (tisk 1015 a 1079-III.) o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej
č. 5Zpráva předsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi III. a IV. volebním obdobím Národního shromáždění
č. 6Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís. 115 Sb. z. a n.
č. 7Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací
č. 8Interpelace
č. 9Návrh poslanců Jar. Hladkého, Franl. Němce a soudruhů na poskytnutí pomocí postiženým živelní pohromou v okresích Slaný, Kralupy, Velvary, Roudnice, Libochovice a Lovosice
č. 10Návrh poslanců Kleina, Polacha, Bečko a soudruhů, aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích
č. 11Návrh poslancov Vlad. Polívku, Igora Hrušovského a druhov na poskytnutie pomoci krajom postihnutým katastrofálnou búrkou dňa 12. VI. 1935 najmä Bardejovu, Slov. Rasalviciam, Kurímu a Kežmarku
č. 12Návrh poslanců dra Otakara Klapky, V. Mikuláše, dra J. Patejdla a druhů, aby byla poskytnuta vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a velkou vodou v okrese říčanském
č. 13Návrh poslanců Václ. Mikuláše, Fr. Zeminové, Dr J. Patejdla a druhů na změnu zákona ze dne 14. července 1927 č. 118 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách
č. 14Návrh poslanců Václ. Mikuláše, F. Zeminové, Dr J. Patejdla, H. Bergmanna, Hrušovského a druhů, aby poskytnuta byla rychlá pomoc zemědělcům postiženým letošními živelními pohromami
č. 15Návrh poslanců Václ. Mikuláše, Fr. Zeminové, dr. J. Patejdla a druhů na změnu § 108 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 16Návrh poslanců dr. Staňka, Rud. Berana, Fr. Mašaty, dr. Jur. Slávika, Jana Dubického, dr. Suchého a druhů na pomoc krajům postiženým živelními pohromami v roce 1935
č. 17Návrh poslance Kleina a soudruhů na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924 č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích
č. 18Návrh poslanců R. Kleina, Stivína, L Pika, Němce a soudruhů na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů
č. 19Návrh poslance R. Kleina a soudr. na vydání nového vzorového zákona
č. 20Návrh poslanců R. Kleina, F. Macouna a soudruhů na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 21Návrh poslanců Kleina, Macouna, Bečko, Polacha a soudruhů na vydání zákona o otevírání a zavírání pracovních místností v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných
č. 22Návrh poslanca Štefana Haššíka a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom vo Vysokej (okres Veľké Kapušany)
č. 23Návrh poslanců Antonína Chmelíka, Viléma Kneborta, Frant. Zvoníčka a druhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou dne 11. června 1935 na Novoknínsku v okrese Příbram
č. 24Návrh poslanců Ferdinanda Richtra, Jaromíry Bátkové, Františka Langra a druhů na rychlé poskytnutí pomoci občanům a obcím okresu boskovického, kteří byli postiženi živelní pohromou
č. 25Návrh poslanců Josefa Tykala, Jos. Davida a druhů, na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích Obříství, Byškovice, Horňátky, Libyši, Kopeč v okrese mělnickém
č. 26Návrh poslance Aloise Hatiny a druhů, aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém
č. 27Návrh poslance E. Zajíčka a druhů, aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc jihomoravským zemědělcům, kteří byli postiženi mrazem a krupobitím
č. 28Návrh poslanců Nepomuckého, Kopřivy, Vodičky, Schenka, Vallo, Töröka, Šliwky a soudruhů na poskytnutí okamžité pomoci vesnickému lidu, postiženému živelními pohromami
č. 29Návrh poslance V. Jaši a soudr. na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích okresu Břeclav
č. 30Návrh poslance Luďka Pika, Fr. Nového a soudruhů na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných
č. 31Návrh poslance Roberta Kleina a soudr. na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Tisu, okr. Čáslav
č. 32Návrh poslance Roberta Kleina a soudr. na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry, okres Čáslav
č. 33Zpráva ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 7), kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací
č. 34Návrh poslanců L. Vaverky, R. Tayerle a soudruhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v oblasti Nový Knín, politický okres Příbram
č. 35Návrh poslanců Tučného, Jenšovského, Stejskala a druhů, aby byla zřízena hospodářsko—finanční státní rada
č. 36Návrh poslance Aloise Bábka a druhů na poskytnutí rychlé pomoci občanům postiženým požárem v obci Malé Hradisko (okres Prostějov)
č. 37Návrh poslanců Frant. Uhlíře, Ervína Tichého a druhů ministru sociální péče na rychlou pomoc obyvatelstvu okresu hranického, postiženému krupobitím
č. 38Návrh poslanců Haupta, Coufala a druhů na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Malé Hradisko, okres Plumlov
č. 39Návrh poslanců Em. Kejmara, Št. Habarty a druhů na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníky a obchodníky nevyjímaje, majitelům domů a ovocných zahrad v okrese kralupském, slánském, roudnickém, břeclavském a všem těm, kteří krupobitím a průtrží mračen v různých krajích byli poškozeni
č. 40Návrh poslanců Jana Slavíčka, A. J. Beneše, K. Chalupy a druhů na poskytováni rychlé pomoci živnostníkům a obchodníkům postiženým živelními pohromami
č. 41Návrh poslance Em. Kejmara a druhů na bezodkladné uskutečnění zákona o rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v oblasti uhelných pánví v Cechách
č. 42Návrh poslanca A. Petráška a druhov na zmiernenie kríze, nezamestnanosti a proti vykorisťovaniu zemedeľského robotníctva na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
č. 43Návrh poslancov Kosíka, Vallo, Širokého a súdruhov na poskytnutie rýchlej pomoci rolnickému ľudu okresu Bardejov na Slovensku, ktorému bola živelnou pohromou (ľadovcom) zničena celá úroda a mnohým boly poškodené príbytky
č. 44Interpelace
č. 45Návrh poslanců A. Jobsta, L. Wagnera a druhů, aby ihned stát vykonal pomocná opatření ke zmírnění nouze na Šumavě, způsobené krupobitím
č. 46Návrh poslanců A. Sogla, dr T. Jillyho a druhů, aby byla ihned učiněna pomocná opatření ke zmírnění nouze v okrese znojemském, způsobené krupobitím
č. 47Návrh poslanců J. Pekárka, J. Lišky a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů
č. 48Návrh poslancov Štefana Stundu, Štefana Csomora, Jána Lichnera a druhov, na pomoc postihnutým živelnou pohromou (zátopami) na Žitnom Ostrove
č. 49Návrh poslanců Františka Uhlíře, dra Aloise Neumana, Aloise Bábka, Vlad. Polívky a druhů na novelisaci § 23. zákona ze dne 14. května r. 1869 č. 59. říš. zák., jímžto se ustanovují pravidla vyučováni ve školách obecných
č. 50Návrh poslanců Rud. Chalupy a soudruhů na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích Jeníkovice a Polanky v okrese králové—hradeckém
č. 51Návrh poslancov Št. Onderču, Fr. Kendru, Kol. Slušného a druhov, na poskytnutie rýchlej pomoci krajom, postihnutým živelnými pohromami v roku 1935
č. 52Návrh poslance Jaroslava Kučery a soudruhů na poskytnutí pomoci postižených katastrofálním požárem v obci Malé Hradisko, okres Prostějov
č. 53Návrh poslanců V. Knotka, V. Koška, J. Bruknera a druhů na okamžitou pomoc zemědělcům v okresech karlínském, příbramském, říčanském a humpoleckém postiženým živelní pohromou
č. 54Návrh poslance Václava Koška, Bohumila Staška, V. Knotka a druhů na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích Obříství, Byškovice, Libiš, Kopeč, Horňátky, Koryčany, Chlumín v okrese mělnickém
č. 55Návrh poslance Jana Sedláčka a druhů na rychlou výpomoc obci Malé Hradisko (osada Skřivánkov) na Drahanské vysočině v okrese prostějovském, která byla stížená katastrofálním požárem, jakož i na poskytnutí vydatné pomoci občanům, postiženým požárem
č. 56Naléhavá interpelace poslanců Sandnera, Franka, dr. Neuwirtha a druhů ministrovi vnitra a spravedlnosti o rozsahu a rázu volebního útisku při posledních volbách
č. 57Návrh poslance Roberta Kleina a soudruhů na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry okr. Čáslav
č. 58Návrh poslanců K. H. Franka, J. Szentiványiho, dr Luschky a druhů, aby byl doplněn jednací řád obou sněmoven
č. 59Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1935, se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. června 1935, č. 137 Sb. z. a n.
č. 60Návrh poslanců Hodinové-Spurné, Dvořáka, Krosnáře a soudruhů na vydání zákona o zlevnění chleba, mouky, cukru, tuku, uhlí a na bezplatný příděl topiva a cukru nezaměstnaným
č. 61Návrh poslanců Zápotockého, Krosnáře, Vallo, Töröka, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o všeobecné státní podpore nezaměstnaných na účet zbohatlíků
č. 62Návrh poslance Roberta Kleina a soudruhů na poskytnutí pomoci postiženým požárem v osadě Kouty, polit. obec Kamenná Lhota, okres Ledeč nad Sáz.
č. 63Interpelace
č. 64Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.
č. 65Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.
č. 66Návrh poslance J. Illinga a druhů, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům Kryštofových Hamrů, Pleilu-Sorgenthalu a Vejprt v okrese přísečnickém, kteří byli těžce poškozeni živelnou pohromou
č. 67Návrh poslanců F. Nitsche, R. Axmanna a druhů, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům Heřmanovic, Komory a Valštejna v okrese frývaldovském ve Slezsku, kteří byli dne 28. června 1935 těžce postiženi krupobitím
č. 68Návrh poslanců dra G. Kliebera, E. Köhlera, inž. A. Lischky a druhů, aby ihned byla provedena pomocná opatření pro území volebních krajů karlovarského, plzeňského, lounského a českolipského, těžce postižená trvalým suchem
č. 69Návrh poslanců G. Beuera, B. Köhlera, R. Appelta, F. Schenka a soudruhů na zavedení péče obcí o nezaměstnané
č. 70Návrh poslanců B. Köhlera, Beuera, Schenka, Appelta, Švermy, Slánského a soudruha, aby neprodleně bylo pomoženo pracujícímu lidu v německém území Československé republiky
č. 71Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 72Návrh poslance Roberta Kleina a soudruhů na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích: Nová Lhota, Vodranty, Olšany, Kluky, Močovice, Krchleby, Žáky, Drobovice, Čáslav a Vrdy, okres Čáslav
č. 73Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.
č. 74Odpovědi na interpelace
č. 75Návrh poslanců Rudolfa Tayerle, Fr. Macouna, R. Kleina a soudruhů na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 Sb. z. a n. o 8hodinné době pracovní
č. 76Návrh poslanců Rudolfa Tayerle, F. Macouna a soudruhů, aby vydán byl zákon o zadávání veřejných dodávek a prací. (Zadávací řád.)
č. 77Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.
č. 78Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na naléhavou interpelaci poslanců Sandnera, Franka, dra Neuwirtha a druhů o rozsahu a rázu volebního útisku při posledních volbách (tisk 56)
č. 79Naliehavá interpelácia poslanca Esterházyho a druhov ministrovi vnútra o úprave penzijných požitkov nemocničných a silničných zamestnancov na Slovensku
č. 80lnterpelace
č. 81Naléhavá interpelace poslanců dr F. Köllnera, G. Stangla, K. Grubera ministrovi vnitra a ministrovi spravedlnosti o níže vylíčených případech, které se dne 2. a 3. května 1935 staly v Touškově
č. 82Naléhavá interpelace poslanců G. Wollnera, P. Nickerla, inž. F. Schreibera ministrovi vnitra o čestném protektorátu žlutické hasičské výstavy
č. 83Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.
č. 84Návrh poslance Roberta Kleina na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Vlkaneč, pol. okr. Čáslav
č. 85Odpovědi na interpelace
č. 86Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
č. 87Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 88Interpelace
č. 89Návrh poslanců Luďka Pika a Františka Nového, aby byl změněn zákon o myslivosti
č. 90Návrh poslanců Luďka Pika a A. Langera, aby byl doplněn volební řád do obcí
č. 91Návrh poslanca Štefana Haššíka o poskytnutie pomoci pohorelcom vo Fekíšovciach (okres Sobrance)
č. 92Návrh poslancov Vl. Polívku, Ing. Hrušovského na poskytnutie vydatnej pomoci pohorelcom obce Budinej, okres Lučenec
č. 93Odpověď ministra vnitra na naléhavou interpelaci poslance Esterházyho o úpravě pensijních požitků nemocničních a silničních zaměstnanců na Slovensku (tisk 79)
č. 94Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 6), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís. 115 Sb. z. a n.
č. 95Zpráva výboru živnostensko-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 59), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu ke schváleniu obchodná dohoda medzi republikou Československou a královstvom Maďarským, podpísaná v Budapešti dňa 14. júna 1935, so záverečným protokolom z téhož dňa, uvedená v prozatímnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 25. júna 1935, č. 137 Sb. z. a n.
č. 96Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 64), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.
č. 97Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 65), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.
č. 98Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 73), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.
č. 99Zpráva výboru živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 83), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.
č. 100Zpráva výboru imunitního k oznámení poslance W. Zierhuta podle § 51 j. ř. o urážce poslanci dr Neuwirthem a inž. Künzlem v 5. plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 25. června 1935

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP