(14.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je pravda, že vlastně evropský výbor je takový malý parlament a v mnohém jeho usnesení nahrazuje usnesení Poslanecké sněmovny jako celku. Nicméně je to poměrně nezvyklé v Evropě. A já myslím, že není od věci, kdybychom klíčová témata kromě toho výboru projednávali i na plénu Poslanecké sněmovny. Nepotřebujeme tady projednávat každou směrnici, každé nařízení, ale klíčová témata bychom tady projednávat měli. Dokonce si myslím, že je projednávat musíme.

A k vystoupení pana ministra Stropnického. Já jsem tady zažil ubezpečování, jak je dostatek času, jak se o těch kvótách teprve bude hlasovat, jak nás nikdo nepřehlasuje, z úst tehdejších ministrů, až nás přehlasovali.

Vy říkáte, že ve čtvrtek bude pouze neformální večeře, ale už jste mohli jet vy nebo někdo jiný s mandátem Poslanecké sněmovny, pokud bychom se shodli. A to se samozřejmě jedná úplně jinak, pokud náš ministr může říct "pozor, pozor, vy tady něco chystáte, ale můj národní parlament je proti". Mám to potvrzené nejen z debat a z novinových titulků, ale mám to potvrzené po proběhlé debatě a po nějakém usnesení, které Poslanecká sněmovna přijala.

Já bych se chtěl zeptat pana ministra Stropnického, když říká, že teď je ještě čas, tak aby nám dal nějaký harmonogram, kdy do toho můžeme vstoupit, jaké máme možnosti tomu zabránit, co v tom udělá on a jeho vláda. Abychom se zase nedozvěděli za tři měsíce "no my jsme si mysleli, že to bude tak, ale ono to pak spadlo o úroveň níž, tam se hlasovalo kvalifikovanou většinou a je to". Tohle jsme tady slyšeli před třemi nebo čtyřmi lety, když se jednalo poprvé o kvótách. Taky to bylo předčasné, nikam nespěchejte, máme to pod kontrolou. Neměli jsme pod kontrolou vůbec nic. A my se obáváme, že Dublin IV taky nemáme pod kontrolou. Tak je to hrozná škoda, že jsme o tom nemohli debatovat a případně jsme nemohli přijmout usnesení.

My opakovaně jako občanští demokraté říkáme, že budeme úspěšní venku a silní venku jenom tak, jak budeme ve shodě doma. A tady podle mě máme šanci najít nějakou národní shodu, vybavit tím vládu jakoukoliv, aby s tímhle mandátem mohla vystupovat.

Já vím, že pan předseda výboru pro evropské záležitosti je pyšný na to, že už má mandát, nebo nemá mandát od výboru pro evropské záležitosti, ale určitě usnesení Poslanecké sněmovny má logicky mnohem větší váhu bez ohledu na to, jak jsou rozdělené v zákoně. (Výkřiky v sále.) Já nemusím, pane předsedo, křičet...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím, abychom na sebe nekřičeli v sále!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nebuďte tak formalistický. Buď vám jde o věc. To znamená... z debat se svými europoslanci vím, že to je extrémně nebezpečné pro Českou republiku. Když jsme říkali, že chceme vyjednat výjimku ze společné azylové politiky, tak jste mnozí říkali "no to není potřeba". No je to potřeba! Co budeme dělat, když tohle projde a bude to automaticky implementováno do české legislativy! Pak se o tom můžeme bavit, ale už bude pozdě! A bude systém kvót zakotven. A pak jenom budeme slyšet výmluvy. No my jsme si mysleli, že to nebude, a oni nás přehlasovali a Poláci s námi nedrželi a ti s námi nedrželi. Ale první, co bychom měli mít, shodu v českém Parlamentu, a pak máme hledat spojence, ne naopak!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Dovolte mi přečíst omluvu. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.

Jestliže už žádný držitel přednostního práva nemá zájem vystoupit, tak bychom přistoupili ke schválení návrhu pořadu 4. schůze tak, jak byl písemně předložen, ve znění návrhu grémia, který byl schválen. Někdo se hlásí? Ne. V pořádku.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 180 poslanců, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Děkuji.

 

Budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Prvním bodem je

 

11.
Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 19 ze dne 5. prosince 2017. Připomínám, že jsme již rozhodli, že dvě stálé komise, které jsme na druhé schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. listopadu zřídili, to jsou stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodiny, rovné příležitosti a národnostní menšiny, a tyto budou ustaveny podle zásady poměrného zastoupení, a stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky budeme volit většinovým způsobem.

Já poprosím pro tuto chvíli, aby se slova ujal pan předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem ve věci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Při pohledu na tabuli avizuji, že vás provedu, a rád vás provedu, sérií volebních bodů jednotlivých hlasování. Je to trochu delší série, ale snažili jsme se ji připravit tak, aby to jednání a i ten proces byly co nejefektivnější a nejrychlejší. Ale samozřejmě tak, abychom neporušili jednací a volební řád Poslanecké sněmovny.

Jak pan předsedající avizoval, tím prvním bodem je bod číslo 10 (ve schváleném programu bod 11) Návrh na ustavení členů stálých komisí Poslanecké sněmovny. Jsou to tedy ony tři komise, které byly avizovány. Za prvé stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, ta má 18 členů. Za druhé stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, také 18 členů. Na obou jsme se dohodli, že budou ustaveny podle zásad poměrného zastoupení. A do třetice v tomto jednom usnesení volební komise, které máte k dispozici a má číslo 19, je stálá komise pro Ústavu České republiky. Tam jsme se rozhodli, že bude ustavena paritně, resp. většinových způsobem.

Podle článku 5 bod 1 našeho volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky, kterou předložila volební komise. Pokud bychom některou z těch komisí nepotvrdili, tak by musely poslanecké kluby podat na volební komisi nové návrhy.

Nyní v tom prvním hlasování bychom měli rozhodnout hlasováním en bloc, tedy jedním hlasováním o ustavení stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jak jsem řekl, abych nezdržoval jednání, to usnesení máte na stole, je to 18 členů podle zásady poměrného zastoupení. A pokud v rozpravě nikdo z vás nebude mít jiný návrh, tak bych rád navrhl hlasování en bloc o ustavení celé komise jako celku. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Poprosím vás, abyste nechodil daleko, nebo případně rovnou zůstal. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Jestliže ne, tak končím rozpravu a znovu předávám slovo panu předsedovi volební komise, který nás provede dalším postupem. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Konstatuji, že v rozpravě nepadl žádný návrh. Sněmovna souhlasí, že stálou komisi pro práci Kanceláře můžeme ustavit jedním hlasováním podle poměrného zastoupení tak, jak bylo předloženo volební komisí v usnesení číslo 19, a prosím, pane předsedající, o hlasování k této komisi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přednesený návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 181 poslanců, pro 175, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Druhou komisí z tohoto usnesení je stálá komise pro rodinu. Je to stejný případ, resp. je navržena stejným způsobem, tedy obsazena podle zásady poměrného zastoupení. Na volební komisi jsme neshledali žádný problém nebo žádnou navrženou nominaci, která by nekorespondovala s poměrným rozvržením počtu 18 členů. A i tady prosím o otevření rozpravy a za komisi navrhuji jedno hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Myslím, že pokračujeme v hlasování, že nebudeme otevírat rozpravu. Ne? Dobře. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já po rozpravě prosím o hlasování en bloc o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny v počtu 18 členů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 6, přihlášeno je 181 poslanců, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme komisi ustavili. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP