(Jednání pokračovalo ve 12.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vracíme se k bodu volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Již je zde přítomen předseda volební komise Martin Kolovratník, kterému předám slovo bezprostředně poté, co se hladina hluku v jednacím sále výrazně sníží. Tak, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, které bude velmi stručně. Konstatuji, že této volby se zúčastnilo 155 poslanců a poslankyň, bylo tedy vydáno 155 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení bylo 78. Počet odevzdaných lístků bylo 154, jeden lístek tedy nebyl odevzdán, každopádně platí zmíněné kvorum 78.

Výsledek volby je následující: poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková obdržela 57 hlasů a poslanec Zdeněk Ondráček obdržel 79 hlasů. O jeden hlas tedy byl zvolen předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Konstatuji tedy zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a současně končím projednávání tohoto bodu.

 

Vracíme se k přerušenému jednání bodu 18

 

18.
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali pan hejtman Netolický a paní poslankyně Zuzana Ožanová, která je zpravodajkou pro první čtení. To se stalo, jsme uprostřed obecné rozpravy. Na řadě jsou poslanci, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou. Prvním přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Ano, tak odmažu pana poslance Adamce. Další na řadě podle elektronických přihlášek je pan poslanec Krejza. Jenom po tom přerušení konstatuji, že dalšími přihlášenými s faktickou poznámkou po panu poslanci Krejzovi jsou poslanci Kupka, paní poslankyně Langšádlová, pan poslanec Baxa a pan předseda Michálek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, trošku mi teď došla řeč. Byl jsem v roce 1989 studentem ve čtvrtém ročníku a opravdu, teď se mi tedy lehce nemluví. Dobře, je to historie.

Vraťme se k našemu bodu. Aniž bych chtěl podezírat pana kolegu předsedu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího, že má či nemá zkušenosti, můžu vám říct, že jako komunální politik se děsím stavebního úřadu. Nemáte žádný vliv, ale zato veškerou odpovědnost. Ti občané tomu nerozumějí a chodí komu si stěžovat? Starostovi. Když tam není, místostarostovi. A můžu vám říct, že ty debaty vůbec nejsou příjemné. Tomu úřadu totiž ve skutečnosti ti úředníci vládnou. Vy je nemůžete ani odvolat, ani jim příliš ublížit a nikdo si to nedovolí. A nejde ani o nějaké flastry. To tak prostě je. Ten úředník dneska je neodvolatelný. A víme, jak je to s protahováním stavebních řízení. Nekonečně dlouho, obyčejný dům dneska devět měsíců, žádný problém. Já v tomhle opravdu ale žádný problém podjatosti nespatřuji, a přestože mám výhrady k jiným hlasováním našich kolegů, tak v tomto případě si dovolím tento zákon podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Kupky. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já se taky přidávám k těm, kteří podporují tuto legislativní iniciativu, protože je důležitá. Odmítám přijmout představu, že všichni úředníci v České republice jsou podjatí, nebo se nad nimi přinejmenším vznáší stín podjatosti. Ono to totiž potom může vypadat tak, že vysloví-li starosta nějaký názor, může se mít automaticky za to, že všichni jeho úředníci ho sdílejí nebo jsou už jenom proto podjatí.

Jeden konkrétní příklad. Chce-li ŘSD stavět obchvat u města, místní úřad o tom bude rozhodovat a pan starosta se vysloví v tom smyslu, že by ten obchvat přivítal. Má to potom znamenat, že ti úředníci jsou automaticky podjatí a neměli by o tom rozhodovat a měl by o tom rozhodovat pokud možno úřad vzdálený 20 km od toho místa, který zaručeně bude nepodjatý? No, možná bude nepodjatý, ale také nebude místně znalý. Takže my sice budeme mít úřad nepodjatý, ale jeho rozhodnutí tím automaticky nebude kvalitnější. A můžeme dosáhnout naopak toho, že v zájmu boje za automatickou podjatost nebo systémovou podjatost dostaneme rozhodnutí, která budou vykazovat mnohem vážnější problémy.

Důležitá věc ale je, že pořád v České republice existuje mnoho funkčních mechanismů, jak se proti nesprávnému rozhodnutí úřadů bránit, a ti, kteří to dělají, tu praxi velmi dobře znají. Takže se nebojím, že by na základě takové legislativní iniciativy došlo k tomu, že by se v České republice rozhodovalo hůř. Jsem naopak přesvědčen o tom, že se bude rozhodovat lépe a v kratších časech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP