(12.50 hodin)
(pokračuje Adamec)

Je potřeba se prostě k tomu postavit racionálně, já tomu rozumím, aby to nebylo úplně bezbřehé a uvolněné. Ale říkám, je potřeba si na jednu stranu misky vah dát, co se stane, když přijmeme tento zákon, co je tady na stole, jestli nějak ohrozíme právo strany těch tzv. ohrožených našich spoluobčanů, či nikoliv, nebo naopak to bude průhlednější, protože mají jiné možnosti, jak se bránit, když se jim to nelíbí. Já si myslím, že možností je celá řada, a dokonce to je ten problém stavebního řízení a územního rozhodování. Přece tam všichni mají tolik práv, že prostě jsme se uprávovali, a pak v důsledku nestavíme vůbec nic! Za chvilku tady budeme mít dopravní infrastrukturu, tak jsem na vás zvědav, jak se na to budete tvářit! Tam přesně o to jde!

Jen tak mimochodem, pokud nezměníme stavební zákon, tak si nedělejme iluze, že mávnutím kouzelného proutku veškeré problémy ve stavebnictví, v liniových stavbách nám skončí. Ono se to možná vylepší, ale jenom na takhle malém kousku. A zaplať pánbůh, jak já říkám, za něj. Ale stavební zákon, to není otázka půl roku. Paní ministryně o tom může povídat hodiny. To je prostě opravdu složitá věc a dotýká se každého. Dotýká se každého! Takže prosím, uvažujte v tomto kontextu. Opravdu, já tomu rozumím, čistota procesu, chápu názory Pirátů, ale prosím, nevylévejte s vašimi představami to děťátko s vodou z vaničky, protože to je přesně ten přístup, který vede pak někam jinam, než jsme si přáli. Není pravda, že dobré úmysly a dobré záměry vždycky vedou tou správnou cestou. Bohužel znám to jinak, většinou končí v pekle.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jenom krátce budu reagovat na vystoupení předřečníka s tím, že samozřejmě s ním souhlasím v té otázce, že je potřeba zlepšit stavební zákon a že také bych začal ideálně od nuly, protože to, co se tam vytvořilo, je neuvěřitelně složitý moloch, neslouží zájmům této země. A chci ho také ujistit, že my nejsme žádní aktivisté v tom, že bychom chtěli zpomalovat výstavbu dálnic nebo něco podobného. Ostatně i k tomu návrhu na urychlení výstavby jsme se přihlásili. Nicméně je tam prostě ten problém, že tam je určitý střet různých zájmů, že obec jakožto investor chce uskutečnit ten záměr, má za cíl uskutečnit záměr v maximálním rozsahu, a ten, kdo o tom rozhoduje, stavební úřad, má za úkol zase nějakým rozumným způsobem vyvážit konkurující si zájmy.

Já bych to chtěl uzavřít už teď tím, že bych navrhl, aby tento tisk byl přikázán i výboru pro veřejnou správu jakožto dalšímu výboru, protože jde o problematiku správního řádu a problematika správního řádu patří do oblasti veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele, paní zpravodajky, zda mají zájem o závěrečná slova. Mají. Takže pan hejtman vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, pane hejtmane.

 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický Dámy a pánové, velice děkuji za tuto diskuzi. Ona opravdu je mimořádně důležitá, protože v tuto chvíli i na výborech se bude diskutovat, zdali jednáme o spojeném modelu územní veřejné správy i nadále, či zdali začínáme jednat o oddělení, ale upozorňuji, že je to nová reforma veřejné správy, a upozorňuji, že ta by nastala po 15 letech, protože je to přesně 15 let, kdy zanikly okresní úřady, a to byl ten oddělený výkon veřejné správy. Přátelé, jestli já bych něco veřejné správě jednou přál, tak je to to, aby se konečně přestala reformovat, protože jedině v té chvíli bude efektivní, a jestli mohu poprosit, aby Poslanecká sněmovna se zabývala především zjednodušením veřejné správy jako takové, která je opravdu pro občana velmi, velmi nepřehledná. Ale rozhodně tento návrh zákona směřuje spíš ke zjednodušení, ke zkrácení správního řízení, a to je náš cíl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem. Já neeviduji žádný návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli ani na zamítnutí předloženého návrhu, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo to přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 45 přihlášeno 150 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor sice nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale v rozpravě zazněl návrh pana předsedy Michálka, abychom návrh přikázali výboru pro veřejnou správu. Má někdo prosím návrh na přikázání ještě dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že tento návrh přikážeme k projednání výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 46 přihlášeno 150 poslanců, pro 138, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru.

 

Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednání bodu

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu ČR, zařazený jako sněmovní tisk 59. Jedná se o technickou novelu, která reaguje na změnu v počtu obyvatel ve volebních obvodech do Senátu.

Cílem předkládaného návrhu je změna vymezení těch volebních obvodů obsažených v příloze číslo tři k zákonu, ve kterých došlo k poklesu nebo zvýšení počtu obyvatel pod, resp. nad hranici stanovenou v § 59 odst. 2 zákona, tj. o plus minus 15 % oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. K rozhodné změně počtu obyvatel došlo v osmi volebních obvodech. Změny území se pak týkají těchto osmi a dalších devíti sousedních volebních obvodů a byly připraveny na základě návrhů příslušných krajských úřadů. Dále zákon obsahuje formální opravy vymezení některých obvodů, které však nemají vliv na samotné území volebních obvodů.

Účinnost zákona je stanovena na 1. dubna letošního roku. Vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna schválila zákon již v prvém čtení. Zvolený postup je navrhován z důvodu konání voleb na podzim letošního roku. Je nezbytné, aby příprava i vlastní volby mohly proběhnout již podle nového vymezení, v nových volebních obvodech.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP