(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den. Já vidím, že pan ministr mě má rád, a ta zpráva byla natolik obsáhlá, abych nemusel používat jazykolamy jako perzistentní organické polutanty. Víceméně pan ministr řekl absolutně všechno. Já znovu podtrhuji, jedná se o látky, které se dlouhodobě rozpadají, čili je to něco podobného jako DDT, a ukládají se v organismu.

Jak už bylo řečeno, Stockholmská úmluva byla přijata už v roce 2004 a postupně vždycky dochází k jejímu rozšiřování, takže v současné době je to o ty tři nové látky, jak už tady zaznělo: dekabromdifenylether, chlorované parafíny a hexachlorbutadien. Správně také tady zaznělo, že přijetí nebo rozšíření této úmluvy nebude mít žádný vliv na státní rozpočet.

Takže dámy a pánové, navrhuji propustit tento bod do druhého čtení a vzhledem k tomu, že Česká republika, vlastně ony se už v ČR prakticky nevyskytují, a to přijetí bude velice rychlé, tak navrhuji zkrátit dobu k projednání na 30 dnů. Jako garanční výbor navrhuji životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a já tedy otevírám obecnou rozpravu. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, takže končím obecnou rozpravu. Táži se tedy pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova. Nemají zájem o závěrečná slova. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a od vás máme tedy návrh ještě jeden, životnímu prostředí. Takže ještě máme návrh výbor pro životní prostředí. My budeme hlasovat o obou návrzích, protože organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. To znamená, budeme hlasovat o dvou návrzích, v podstatě. Takže jiný návrh tady v plénu nevidím. Přistoupíme k hlasování, zagonguji.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování teď. Prosím, zdvihněte ruku a zmáčkněte tlačítko, kdo souhlasí. Kdo je proti, zdvihněte ruku a zmáčkněte tlačítko.

Hlasování číslo 142, přihlášeno 156 poslanců, pro 135, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o dalším návrhu, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 143, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro 134, proti nula. Návrh byl přijat.

 

To znamená, že já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání dvěma výborům. Je to výbor zahraniční a je to výbor pro životní prostředí. Tím pádem ukončuji projednávání tohoto bodu a budeme pokračovat v dalším jednání.

 

Dalším bodem je

 

45.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem
Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
/sněmovní tisk 97/ - prvé čtení

Zahájil jsem bod a mám tady žádost pana předsedy poslaneckého klubu ODS pana Stanjury o vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze. Je to po dohodě s paní ministryní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je to procedurální návrh, o kterém budeme tedy neprodleně hlasovat. Takže svolám poslance, jelikož tady se jedná o závažnou záležitost. Myslím, že jsme tady přítomni.

 

Takže návrh zní: přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti přerušení, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 144, přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 16, návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu do příští schůze. A s přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, jen chci reagovat na slova pana předsedy Kalouska. Já jsem to ověřoval u Cyrila Svobody a Cyril Svoboda se jednoznačně od jeho slov distancuje s tím, že on rozhodně pro uznání Kosova nehlasoval. A i z těch tiskových zpráv a podobně vyplývá, že to bylo jednomyslné hlasování všech zástupců KDU-ČSL na vládě. Cyril Svoboda tady není a nemůže se bránit, takže mi dovolte, abych za něj tady řekl, že se od tohoto prohlášení Miroslava Kalouska jednoznačně distancuje, že to není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za vystoupení a otevřel bych tedy další bod

 

55.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016
/sněmovní tisk 1/

Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/1. Prosím, aby se slova ujala ministryně financí Alena Schillerová a předložený návrh nám uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 byl zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech, jehož ustanoveními se řídilo rozpočtové hospodaření v průběhu roku 2016. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání Poslanecké sněmovně. Jeho součástí je rovněž návrh na vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2016.

Návrh státního závěrečného účtu projednala vláda České republiky dne 24. dubna 2017 a schválila jej usnesením číslo 312 téhož dne.

Rozsáhlý materiál, který vám byl předložen v elektronické podobě, se v úvodní části zabýval ekonomickým vývojem České republiky. Komentovány byly základní makroekonomické ukazatele za rok 2016 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. V dalších částech pak bylo podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu. V souladu s rozpočtovými pravidly byly v samostatných pasážích uvedeny souhrnné informace o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, zpráva o státních finančních aktivech, pasivech a státních zárukách, zpráva o řízení státního dluhu a přehled o stavech fondů, organizačních složek státu. Materiál obsahoval rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU a další údaje. Zařazena byla též informace o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2016.

Dovolte mi, abych návrh státního závěrečného účtu za rok 2016 uvedla podrobněji. Státní rozpočet za rok 2016 byl schválen zákonem číslo 400/2015 Sb. jako schodkový s deficitem 70 mld. korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 180,9 mld. a výdaje v objemu 1 250,9 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP