(9.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme hlasovat o zařazení nového bodu, o návrhu pana poslance Čižinského, s názvem Připravovaná omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti?

Hlasování číslo 177. Přihlášeno 170, pro 65, proti 50. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už hlasovat nebudeme.

 

Dále je zde návrh pana poslance Kolovratníka týkající se sněmovního tisku 76, bod 85. (Poslanec Kolovratník naznačuje z pléna.) A pan poslanec ho stahuje. Dobře. Ne, nestahuje? Dobře, takže pan poslanec stahuje, beru na vědomí.

Ještě tam byl návrh pana poslance Bendy, abychom zkrátili lhůtu pro třetí čtení. Po konzultaci s legislativním odborem dikce § 95 je taková, že návrh na zkrácení lhůty musí být podán ve druhém čtení v rámci podrobné rozpravy, což v tomto případě nebylo. Tak abychom nezakládali zbytečně potenciálně nebezpečný precedent, tak po dohodě s panem poslancem i on bere svůj návrh zpět.

Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly k pořadu schůze, a budeme pokračovat podle schváleného pořadu.

 

Jako první otevírám bod číslo

 

74.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
/sněmovní tisk 30/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Michael Canov, který už je zde, a já ho vítám. Dobrý den, pane senátore. A zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Valachová je tuším omluvena.

S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan místopředseda Hamáček.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Já se ptám za navrhovatele - zda má zájem vystoupit pan senátor před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Michael Canov: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom velmi stručně zopakuji, že novela zákona o Ústavním soudu ruší takzvanou přestupkovou imunitu u ústavních soudců. To znamená, pokud někdo z ústavních soudců spáchá přestupek, bude řešen tak jako každý normální občan, pouze pokud si to vyžádá, tak ho bude řešit kárný senát, ale také vlastně podle principu přestupkového zákona.

Děkuji za podporu i jménem paní senátorky Elišky Wagnerové, která je původní autorkou této novely. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore, a otevírám rozpravu. Ještě bych požádal někoho z ústavněprávního výboru, aby případně zaskočil za paní poslankyni Valachovou, je-li to možné. Tak pan poslanec Chvojka se rád ujme této čestné funkce.

Otevírám rozpravu, ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Poprosil bych pana zpravodaje, jestli nás chce seznámit s procedurou, ale tam není žádný pozměňovací návrh, takže jestli to chce zkonstatovat pan zpravodaj, má možnost. Ale budeme hlasovat pouze o zákonu jako celku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Mně nezbývá než to zopakovat po vás, pane předsedo. K tomuto tisku není žádný pozměňovací návrh a měli bychom tedy hlasovat jenom o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za výbornou práci zpravodaje a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle sněmovního tisku 30."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 178. Přihlášeno je 170, pro 144, proti 21. Konstatuji, že návrh byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji vám všem a končím tento bod.

 

Otevírám bod číslo

 

82.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 57/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už postupně zaujímá ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zpravodaj garančního výboru ústavněprávního, pan poslanec Dominik Feri. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 57/2, který byl doručen dne 22. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 57/3.

Ptám se pana ministra jako navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom velice stručně připomenu, že je to transpoziční novela. Lhůta nám dávno uplynula. Je to zavedení evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech. I podle projednání v ústavněprávním výboru se to nejeví jako kontroverzní. V ústavněprávní výboru byly načteny pozměňovací návrhy, které se týkají tematicky něčeho trochu odlišného. Upravují systém využívání peněz z peněžitých trestů tak, aby pokrýval i peněžité tresty uložené trestním příkazem, což je velmi potřeba, na to se prostě a jednoduše v té původní verzi zapomnělo. Tomuto pozměňovacímu návrhu také vyslovuji podporu a celkově prosím o podporu návrhu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP