(18.20 hodin)

 

Poslanec Karel Krejza: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si seznámit vás s usnesením zahraničního výboru z 11. schůze ze dne 25. dubna 2018, a to k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně, jako sněmovní tisk číslo 53.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala, zpravodajské zprávě poslance Karla Krejzy a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 23. listopadu 2017 v Astaně;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Opět nikoho nevidím, rozpravu končím. Návrh usnesení jsme slyšeli.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 198 o ratifikaci této smlouvy. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 174 pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení tedy byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 54. Dále mi dovolte, abych konstatoval omluvu paní poslankyně Jany Levové, která se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 55. Pana ministra vnitra vystřídá pana ministr Pelikán, protože jde o

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání
odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)
/sněmovní tisk 58/ - druhé čtení

Pan ministr je připraven, pan kolega Králíček - prosím, aby přišel ke stolku zpravodajů, a nyní pan ministr má slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi stručně. Tato smlouva by měla umožnit vzájemné předávání odsouzených osob v jednom státě do státu druhého, pokud se tedy jedná o občany toho druhého státu a pokud s tím ty osoby souhlasí. Poslední podmínkou z důvodu praktičnosti je, že zbývá vykonat ještě alespoň jeden rok trestu, aby tedy nedocházelo k tomu předávání na vykonání nějakých krátkých dob toho trestu. Prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a požádám zpravodaje, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobrý večer ještě jednou. Takže po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Petra Jägera, zpravodajské zprávě poslance pana Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Robertu Králíčkovi a konstatuji, že usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 58/1. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, a to v hlasování číslo 199, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 174 pro 142 poslanců, proti nikdo. Bylo přijato, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 55.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním
přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových
zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis)
/sněmovní tisk 60/ - druhé čtení

Pan ministr Metnar je připraven, pan kolega Bžoch je také připraven. Konstatuji, že usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 60/1, a nyní požádám pana ministra vnitra, aby přednesl úvodní zprávu.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato úmluva nahrazuje úmluvu o diváckém násilí z roku 1985, kdy stávající úmluva nereflektuje změny postupů a dobré praxe v této oblasti, ke které došlo v posledních letech.

Předkládaná Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích se nesoustředí pouze na bezpečnostní opatření, ale uznává potřebu zajistit spolupráci se všemi dotčenými subjekty z veřejného i soukromého sektoru při zajištění ochrany a bezpečnosti na fotbalových zápasech, popř. na jiných sportovních událostech, a příjemného prostředí pro diváky. Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu. Závazky vyplývající z nové úmluvy ČR již plní, a není tak třeba přijímat nová legislativní opatření ani navyšovat státní rozpočet.

Důležitou součástí úmluvy jsou ustanovení o mezinárodní spolupráci. Ta je zajišťována již nyní zejména prostřednictvím tzv. národních fotbalových informačních středisek. Tato centra fungují jako ústřední kontaktní místa pro výměnu informací a usnadnění mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s mezinárodními fotbalovými zápasy. Jejich činnost bude i po této úpravě nadále pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra a požádám zpravodaje zahraničního výboru Jaroslava Bžocha, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 11. schůze ze dne 25. dubna 2018 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a rozpravu tedy končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, a to v jubilejním 200. hlasování, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro ratifikaci této úmluvy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 172 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 56. Zároveň předám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP