(10.30 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Ale je to tak, že v nedávné době jsem se dozvěděl, že existuje podnikatel, který požádal o zřízení stanice STK ve všech krajích. Krajské úřady, vykonavatelé tedy toho zákona, mu to zamítají, protože kapacita je podle jejich výpočtu naplněna. On podává soudní podání a krajské soudy v různých krajích rozhodují rozdílně v podstatě. A dokonce upozorňují na to, že to rozhodování se děje na základě nových hodnot podle nějakého starého právního ustanovení. Čili je možné, že ta rozhodnutí soudů budou zpochybňovat ten výpočet kapacity stanic STK.

Já si myslím, podle mého názoru, a tady prosím nemluvím ani za klub, ani za nějakou jinou politickou strukturu, ale můj osobní názor je ten, že bychom měli umožnit otevření trhu oběma směry, tedy podpořím návrh pana ministra. Nakonec kdo zná takové ty stanice STK, tak dobře ví, že ono stejně navzdory tomu zákazu spjatosti to tak nějak trochu funguje. Na jedné straně dvora je STK a na druhé straně dvora rodinný příslušník provozuje měření emisí a nějak se to příliš nesleduje a nezakazuje.

Čili já jenom na tohle upozorňuji, abychom v té spleti symbolů, která nás čeká teď, novelizačních bodů atd., abychom věděli, o čem hlasujeme zejména v této poměrně citlivé záležitosti. Návrh pana ministra - novelizační bod 51 a návrh pana Polanského obsahuje poměrně obsáhlé seskupení návrhů, o kterých asi budeme hlasovat jako o celku, jak je navrženo... (Zpravodajka: Po částech.) Po částech. Tak to pak by bylo dobré.

Děkuji mnohokrát za pozornost k tomuto mému celkem složitému vystoupení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu mohu ukončit. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem u pana ministra nebo paní zpravodajky. Není, v tom případě můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování, a pak se budeme věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, navrhuji proceduru hlasování, tak jak se jí zabýval hospodářský výbor na svém jednání dne 20. června 2018. Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, proto budeme hlasovat v tomto pořadí:

1. pozměňovací návrhy A. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné návrhy C1-C4, protože jsou již zahrnuty v pozměňovacím návrhu A.

2. pozměňovací návrhy B.

3. pozměňovací návrh D1 pana Polanského.

4. pozměňovací návrh D2.

5. pozměňovací návrh D3.

6. pozměňovací návrh D4.

7. pozměňovací návrh E1.

8. pozměňovací návrh E2.

9. pozměňovací návrh F.

10. pozměňovací návrhy G1. Pokud nebude přijat G1, je pozměňovací návrh E3 je nehlasovatelný. Pokud bude přijat, musí se hlasovat o návrhu E3.

11. pozměňovací návrh E3.

12. pozměňovací návrh G2.

13. návrh zákona jako celek.

Doporučuji odsouhlasit tuto proceduru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slyšeli jsme návrh procedury. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Přivolal jsem mezitím poslankyně a poslance z předsálí do jednacího sálu.

 

Myslím, že nic nebrání tomu, abychom zahájili hlasování o proceduře, tak jak byla paní zpravodajkou navržena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nebyl nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás seznamovala s jednotlivými pozměňovacími návrhy nebo je přednášela a vždycky k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji za slovo. Takže A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 53 z 10. schůze konané dne 24. dubna 2018, tisk 51/3. Jsou to vlastně všechny pozměňovací návrhy, které po prvním čtení hospodářský výbor doporučil ke schválení. Doporučení hospodářského výboru je: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem A? (Ano.) Děkuji. Stanovisko pana ministra k pozměňovacím návrhům A? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 72, přihlášeno je 159 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh B pana poslance Martina Kupky. Ve stručnosti - jedná se o to, aby všichni, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku, 60 dní před ukončením platnosti technické prohlídky byli o této skutečnosti informováni. Stanovisko hospodářského výboru je, že doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 159 poslanců, pro 93, proti 45. Návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Za C - pozměňovací návrh pana Radka Kotena, ovšem ten byl, jak už bylo dříve uvedeno, schválen v totožném znění v pozměňovacím návrhu A.

Takže přejdeme hned k pozměňovacím návrhům pana Ondřeje Polanského. Pozměňovací návrh D1 a tento návrh ve stručnosti se týká toho, že by instrukce k technickým kontrolám nebyly vydávány ve věstníku dopravy, ale nýbrž výhradně vyhláškou. Stanovisko hospodářského výboru je, že nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím pana ministra o stanovisko. (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 159 poslanců, pro 23, proti 106. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh D2. Týká se vlastně upravení povinností při technické kontrole nařízené Policií ČR.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Zpravodajka: Stanovisko výboru je nedoporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 158 poslanců, pro 27, proti 123. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh D3 pana poslance Polanského. Týká se úpravy při výkonu státního dozoru při zjištění nedostatků, kdy bude moci státní dozor uzavřít stanici technické kontroly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko. (Stanovisko je nedoporučuje.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 159 poslanců, pro 30, proti 103. Návrh nebyl přijat. Přecházíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP