(10.40 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh pana Polanského D4 vlastně se týká toho, že by zachoval podmínky pro stanice technické kontroly, tak jak jsou v současné legislativní úpravě. Zjednodušeně řečeno - majitel autoservisu by nemohl podle této úpravy provozovat stanici technické kontroly. Stanovisko hospodářského výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno 159 poslanců, pro 62, proti 78. Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní následují pozměňovací návrhy poslance Kolovratníka E1. Tam se týká o odstranění vážných závad drobným vlastně... tam jsou jenom změny v textech drobné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko. (Stanovisko výboru je: Doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 159 poslanců, pro 150, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh E2 poslance Kolovratníka. Týká se registračních značek pro elektrická vozidla. Doporučení hospodářského výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 159 poslanců, pro 126, proti 21. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh F pana poslance Běhounka. Týká se vážení vozidel. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 159 poslanců, pro 9, proti 131. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh G1 pana poslance Leo Luzara. Týká se toho, že by mohly vysoké školy požadovat o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Stanovisko garančního výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 159 poslanců, pro 7, proti 124. Tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: K tomu bych chtěla uvést, že pozměňovací návrh pana Kolovratníka E3 se vztahoval tady k tomuto bodu G1, takže je nehlasovatelný, protože pokud G1 nebyl přijat, nelze hlasovat o E3.

Takže pokračujeme G2. Další návrh poslance Leo Luzara. Týká se také oprávnění k provozování stanice technické kontroly pro vysoké školy. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 159 poslanců, pro 7, proti 130. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Teď bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Bylo skutečně hlasováno o všech návrzích a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Seznámím vás s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 51, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 159 poslanců, pro 113, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce.

 

Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny v době od 10.00 do 11.00 z důvodu jednání.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

60.
Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 61/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele pan poslanec Václav Klaus a prosím také zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Lukáše Bartoně, aby ke stolku zpravodajů přišel také a zaujal tam místo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 61/5, který nám byl doručen dne 13. května tohoto roku. Usnesení garančního výboru máte k dispozici jako sněmovní tisk 61/6.

Nejprve poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom se mohli věnovat projednávání školského zákona. A nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pan poslanec Klaus má slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce zahájit třetí čtení školského zákona. Úvodem bych chtěl poděkovat všem za velice věcné projednávání této předlohy, která tady byla v Poslanecké sněmovně i ve školském výboru. Není to vždycky zvykem.

Druhá věc, kterou bych chtěl ocenit, že spousta poslanců sama vystoupila v diskuzi. Čili nastalo to, že nejenom poslanecké kluby, ale takřka i každý poslanec za prvé ví, o čem bude hlasovat. Za druhé si udělal nějaký vlastní politický názor na celou věc, což si myslím, že je velice přínosné. A to říkám i přesto, že zdaleka ne všechny součásti mé novely prošly školským výborem, ale považuji to za velice demokratické a správné. Kéž by tomu tak bylo i u jiných zákonů, které buď dílem, jak jsem řekl před chvílí, implementujeme, nebo často závisí na pracovitosti jediného poslance, který si všimne nějakého nesmyslu v předkládaném zákoně a na poslední chvíli se to třeba zastaví a někdy také ne.

Čili to je asi ten úvod. Druhá věc je procedura. Procedura hlasování, kterou navrhne pan zpravodaj. Myslím, je v tomto duchu, čili umožní zase Sněmovně vyjádřit svou politickou vůli ke všem částem toho zákona a pozměňovacím návrhům. Velice bych poděkoval panu zpravodajovi, který na tom odvedl kus práce, legislativě parlamentní a i Ministerstvu školství, konkrétně náměstkyni Prudíkové, kteří se tomu skutečně pečlivě věnovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP