(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Výbor pro obranu, který projednal, nám předložil usnesení jako sněmovní tisk 271/1, zpravodajem výboru je v tomto případě pan poslanec Radek Zlesák, kterému předávám slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 1. pololetí 2018 projednal 26. září 2018 na své 14. schůzi. Jeho usnesení načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo není přihlášen do všeobecné rozpravy? Hlásíte se? Ne. Ano, tomu rozumím, ale tam ještě nejsme. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do ní je přihlášen pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 1. pololetí 2018 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná další přihláška do podrobné rozpravy není. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není.

Než přistoupíme k hlasování, vyhovím žádosti o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho v podrobné rozpravě přečetl pan zpravodaj. Nyní jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 129, pro 119, proti 6. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám sněmovní tisk 272.

 

178.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 272/

Pan ministr obrany Metnar už je připraven, aby nám uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států EU, které ratifikovaly smlouvu Evropské obranné agentury. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír. V neposlední řadě i státům, s nimiž ČR udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude ČR v dané oblasti u našich spojenců vnímaná jako spolehlivý a důvěryhodný partner.

Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území ČR, kterou vláda ČR vzala na vědomí svým usnesením číslo 580 z 22. července 2015.

Tento materiál rovněž tak projednal výbor pro obranu a já vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 272/1. Původně navržená zpravodajka výboru paní poslankyně Černochová je omluvena. Prosím pana poslance Michala Ratiborského, aby se ujal role zpravodaje. Připomínám, že v tomto případě o změně zpravodaje Sněmovna nehlasuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu, které načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj Ratiborský se do ní přihlásil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednal tento tisk na 14. schůzi ze dne 26. září 2018. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2019 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Zájem o závěrečná slova také není.

 

Takže přistoupíme k hlasování o návrhu tak, jak byl přednesen panem zpravodajem v podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 130 poslanců, pro 102, proti 5. Návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 283.

 

179.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
/sněmovní tisk 283/ - prvé čtení

Pan ministr Metnar nám uvede tento sněmovní tisk. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tento materiál obsahuje informace o nově plánovaných devíti cvičeních ozbrojených sil ČR v roce 2018 a upřesňující informace o 17 cvičeních, která již byla vládou schválena. U těchto cvičení došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby, schopnosti dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby armády ČR. Detailní výčet změn je uveden v příloze tohoto materiálu.

Cvičení uvedená ve 2. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 307, což je Ministerstvo obrany na rok 2018. Dodatečně požadavky na navýšení rozpočtu Ministerstva obrany proto nevznikají.

Opět tento materiál byl projednán ve výboru pro obranu a děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu máme k dispozici jako sněmovní tisk 283/1. Zpravodajem výboru je v tomto případě opět pan poslanec Pavel Růžička, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Děkuji pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, jako zpravodaj sněmovního tisku číslo 283 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu v tisku 2. doplněk k účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2018. Usnesení výboru pro obranu načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj Růžička má slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu z 15. schůze ze dne 7. listopadu 2018 jako sněmovní tisk číslo 283. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby 2. doplněk účasti ozbrojených sil ČR vzal na vědomí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP