(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Ještě je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení, jak ho přečetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 133 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

175.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
/sněmovní tisk 166/

Prosím pana ministra obrany Metnara, aby také tento sněmovní tisk uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás opět tímto požádal o vzetí na vědomí sněmovního tisku 166. Jedná se o 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018. Taktéž tento materiál byl podrobně projednán ve výboru pro obranu. Dovoluji si vás požádat o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu máme doručeno jako sněmovní tisk 166/1. Zpravodajem výboru je v tomto případě pan poslanec Bartošek. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Výbor pro obranu tento sněmovní tisk číslo 166/1 projednal s tím, že souhlasil, aby Poslanecká sněmovna vzala předložený doplněk na vědomí a urgovala představitele Ministerstva obrany a armády České republiky, aby se české ozbrojené síly účastnily mezinárodních cvičeních ještě více a častěji se zapojením jednotek na vyšších úrovních, včetně praporní.

Přijali jsme usnesení, které doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vzala tento tisk na vědomí. Přečtu je v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen, takže všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda Bartošek v roli zpravodaje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Výbor pro obranu tento sněmovní tisk dne 9. května 2018 projednal. Jedná se o sněmovní tisk číslo 166/1. Konstatujeme, že výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018 jako sněmovní tisk číslo 166/1 vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Není. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není.

 

Přistoupíme k hlasování o tom, že bereme na vědomí tento sněmovní tisk, jak nás s tím návrhem seznámil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 136 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Mezitím přišly další omluvy. Pan poslanec Hnilička se omlouvá z dnešního jednání v době od 15.00 do 17.30 z důvodu jednání, pan poslanec Ivan Bartoš se omlouvá od 15 hodin do konce dnešního jednání Poslanecké sněmovny a pan poslanec Martin Kupka od 11.00 do 11.45 z pracovních důvodů.

 

Otevírám projednávání sněmovního tisku číslo 187.

 

176.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2017
/sněmovní tisk 187/

Prosím pana ministra Metnara o uvedení tohoto sněmovního tisku. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s tímto sněmovním tiskem číslo 187. Hlavním obsahem materiálu jsou informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2017 v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, Maliské republice, Iráku a Itálii.

Součástí materiálu je také informace o uskutečnění projektů rychlého dopadu, které byly v roce 2017 realizovány, ale pouze v Afghánistánu, a informace o stavu zapojení České republiky do misí OSN v roce 2017 a o příležitostech a možnostech pro působení České republiky v těchto misích na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 9. června 2015. Podobně jako v předchozích letech, tak i v loňském roce zůstala pro Českou republiku prioritní mise Resolute Support v Afghánistánu.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Máme k dispozici usnesení výboru pro obranu, sněmovní tisk 187/1. Výbor zde zastupuje zpravodaj pan poslanec Růžička, kterému předávám slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jako zpravodaj sněmovního tisku 187 jsem pověřen seznámit vás s usnesením výboru pro obranu k informaci o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017. Vyjádřil se k tomu pan ministr. Já bych jenom dodal, že předkládaný materiál vypovídá o zodpovědném přístupu resortu Ministerstva obrany k naplňování schváleného mandátu v náročných podmínkách měnícího se geopoliticko-bezpečnostního prostředí, to je zejména přehodnocení strategie USA vůči Afghánistánu.

Usnesení načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo není přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj je přihlášen o podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Usnesení výboru pro obranu ze 13. schůze k sněmovnímu tisku číslo 187: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o tom, že vezmeme tento sněmovní tisk na vědomí, tak jak nás s návrhem usnesení seznámil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 135 poslanců, pro 118, proti 6. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám projednávání bodu

 

177.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018
/sněmovní tisk 271/

Pan ministr Metnar tuto informaci opět uvede. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje ucelený přehled o přistání, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za první pololetí roku 2018. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil případně přes území České republiky za posledních pět let.

Jenom krátký statistický údaj za rok 2018. Na území České republiky se uskutečnilo celkem 3 458 leteckých přeprav včetně 869 charterových letů a 166 přistání jiných ozbrojených sil.

Rovněž tento materiál byl podrobně projednán ve výboru pro obranu. Děkuji za podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP