(9.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 73 přihlášeno 157 poslanců, pro 119, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem pana poslance Chvojky je na 31. 1., což je čtvrtek, tisk 165, zákon o důchodovém zabezpečení s Běloruskem, dát na 11. hodinu jako bod číslo 1. Je to tak, takže víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 74 přihlášeno 160 poslanců, pro 103, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Další návrh pana poslance Chvojky je na úterý 12. 2. jako třetí bod - ano, dva pevně zařazené body již tady máme - takže jako pevný bod číslo 3 zařadit tisk 179, což je daň z nabytých nemovitostí. Takže víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 75 přihlášeno 163 poslanců, pro 109, proti 0. Návrh byl přijat.

 

A poslední návrh od pana poslance Chvojky je pevně zařadit jako bod číslo 4, jako čtvrtý pevně zařazený bod na úterý 12. 2., bod 97 tisk 321, je to územní plánování.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 76 přihlášeno 164 poslanců, pro 102, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední návrh tady máme místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala, který navrhuje bod 172, což je volba náhradníka do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, zařadit na úterý 12. 2. po pevně zařazených bodech, to znamená, máme čtyři pevně zařazené body, takže by to byl pátý pevně zařazený bod, volba náhradníka do VZP. Takže víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 77 přihlášeno 164 poslanců, pro 161, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Tak tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze Poslanecké sněmovny a přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů. Na základě dohody na grémiu jako první projednáme bod číslo 217.

 

217.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny
ke Dni památky obětí holocaustua předcházení zločinům proti lidskosti
/sněmovní dokument 2076/

Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté, já nebudu nijak dlouhý ve svém projevu. V souvislosti s připomenutím 27. ledna jako výročí osvobození německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau je předkládáno usnesení ke Dni památky holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti vymezující pracovní definici antisemitismu. Návrh definice vypracovala Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu sdružující evropské země včetně České republiky, státy Severní Ameriky, Argentinu a Izrael. Návrh byl jednomyslně přijat na plenárním zasedání této mezivládní organizace v květnu 2016.

I když byla Česká republika dosud uchráněna nejhorších projevů rasisticky motivovaného extremismu, je v Evropě patrný vzestup antisemitských projevů. Tato definice má význam nejen ve vztahu k našim tradicím a hlubokým vztahům ke Státu Izrael, ale i dobrému soužití s našimi Židy a dalšími etnickými a národnostními skupinami. Může tak posloužit jako vodítko k posuzování nenávistných projevů.

Mezičasem řada zákonodárných shromáždění přijala v letech 2016 až 2018 usnesení, v nichž se s deklarací ztotožňují a doporučují orgánům státní správy, aby se definicí při své práci řídily. Byl to britský parlament, izraelský Knesset, parlamenty Rakouska, Rumunska, Německa, Bulharska, Moldávie, Slovenska, Litvy, Makedonie a Nizozemska.

Nyní usnesení přečtu: "My, poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v souvislosti s připomenutím Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti přijímáme tuto právně nezávaznou pracovní definici antisemitismu. Antisemitismus je určitý způsob vnímání Židů, který lze popsat jako nenávist vůči Židům. Slovní a fyzické projevy antisemitismu směřují proti židovským i nežidovským osobám anebo jejich majetku, proti institucím a bohoslužebným místům židovských obcí."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a dle dohody předsedů poslaneckých klubů se rozprava nebude vést. Takže tedy nyní přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Já tedy zagonguji, ale předpokládám, že tady většina poslanců je. Takže si myslím, že jsme přihlášeni v dostatečném počtu.

 

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 78 přihlášeno 162 poslanců, pro 160, zdrželi se 2. Návrh byl přijat.

 

Takže tímto tedy končím projednávání tohoto bodu a přistoupíme k dalšímu pevně zařazenému bodu. Jedná se o

 

218.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2019
/sněmovní dokument 2042/

Prosím pověřeného člena organizačního výboru pana poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Takže máte slovo, prosím. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, organizační výbor na své 29. schůzi dne 10. ledna 2019 tento bod projednal a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které je obsaženo ve sněmovním dokumentu číslo 2042.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid. Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu po sále, jestli je nějaký zájem. Není zájem, takže končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, zdali máte zájem o závěrečné slovo, pane poslanče. Máte, tak prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Takže já bych s dovolením načetl usnesení. Poslanecká sněmovna -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To usnesení můžeme klidně i v rámci podrobné rozpravy. To znamená, závěrečné slovo tedy ne, takže přistoupíme k rozpravě podrobné a prosím, pane poslanče, načtěte usnesení.

Já vás poprosím opravdu o klid, protože si tady stěžují poslanci, že neslyší. Prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji. "Poslanecká sněmovna schvaluje pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500 korun, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 314 korun, variabilní částka na člena klubu nevládní strany 6 908 korun, kde je využit koeficient 1.3, který vychází z jednacího řádu."***
Přihlásit/registrovat se do ISP