(15.30 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, navrhoval bych tedy, byť by se nabízel školský výbor vzhledem k návštěvě školáků, že by to mohl projednat v rámci vzájemné výměny, přesto si dovolím navrhnout hospodářský výbor, protože si myslím, že hospodářské vazby by měl projednávat i on. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hospodářský výbor navrhujete. Ano. Táži se, zdali má někdo nějaký další návrh. Další návrh nevidím.

 

Budeme hlasovat o tom, zdali přikážeme jako dalšímu výboru k projednání tento návrh hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 68. Přihlášeno 174 poslanců, pro 78, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Nemám tady žádný další návrh na přikázání dalším výborům, nicméně budeme hlasovat ještě jedno hlasování ohledně tohoto návrhu. Je to návrh pana poslance Bartoška na zkrácení lhůty pro projednání ve výboru na třicet dnů. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 69. Přihlášeno 174 poslanců, pro 118, proti 12. Výsledek byl přijat. Lhůta bude tedy zkrácena pro projednání ve výboru na třicet dnů.

 

Pro tuto chvíli tedy projednávání tohoto tisku končím. Budeme pokračovat dalším bodem. Je to

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, která je již otevřena. My jsme pouze přerušili bod v otevřené podrobné rozpravě.

Teď ještě přečtu omluvu. Pan poslanec Petr Venhoda se omlouvá mezi 15.30 a 19.00 hodin z důvodu návštěvy u lékaře.

Podívám se, zdali je ještě nějaký zájemce o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr spravedlnosti Kněžínek? (Ministr spravedlnosti vrtí nesouhlasně hlavou.) Paní poslankyně Válková? Není zájem. Jestli jsem viděl správně, tak tady nemáme žádný návrh ani na vrácení návrhu, ani na zkrácení lhůty, ani aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Končím tím pádem druhé čtení tohoto návrhu zákona. To snad bylo nejkratší vůbec možné, kdy tady seděli u stolku zpravodajů naši poslanci.

 

Vrhneme se na další návrh zákona a je to

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 240/ - druhé čtení

Z pověření vlády sice má uvést předseda vlády Andrej Babiš, ale při projednávání v prvním čtení na 26. schůzi Poslanecké sněmovny byl pověřen vystoupením ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh novely konkrétně obsahuje změny tří zákonů, a to zákona o zpravodajských službách České republiky, o Bezpečnostní informační službě České republiky a o Vojenském zpravodajství, přičemž novela je vedena jednotnou linií ve vztahu ke všem třem českým zpravodajským službám a v zásadě se reaguje na poznatky z praxe, se kterými na základě vyhodnocení platného stavu přišly primárně samy zpravodajské služby.

Návrh zákona obsahuje zejména úpravu, která stanoví postup pro získávání informací od Generálního ředitelství cel. Dneska už v těch zákonech je zvláštní postup pro získávání informací od Generálního finančního ředitelství a po vzoru téhle úpravy se tedy podobná úprava zavádí i ve vztahu ke Generálnímu ředitelství cel, přičemž zároveň se - a ono to souvisí s tím, aby nebyla narušena činnost zpravodajských služeb - umožňuje, aby zpravodajská služba tyto informace vyžádala prostřednictvím jiného k tomu oprávněného orgánu. Samozřejmě ten důvod je asi zřejmý.

Další změna se potom týká problematiky evidenční ochrany a vedení údajů v informačních systémech veřejné správy, kde se tedy směřuje zejména k tomu, aby nedošlo k odhalení totožnosti osob, kterým byly vystaveny krycí doklady, respektive aby nebylo odhaleno, že krycí doklady jsou krycími doklady. Za tím účelem ta právní úprava umožní vytvořit i v jiných, zdánlivě nesouvisejících informačních systémech veřejné správy odpovídající legendu, která v případě, že někdo bude tu osobu lustrovat, nevyvolá pochybnost ohledně toho, zda ta osoba je vybavena či není vybavena krycími doklady.

Další poměrně významnou změnou, která by měla přispět k větší bezpečnosti České republiky, je vytvoření takzvané referenční databáze digitálních podob osob. To bude informační systém, který nebude obsahovat jména konkrétních osob, ale bude obsahovat podoby, respektive podobizny osob zájmových, problematických, mohou tam být třeba teroristé, které posléze budou moci být porovnávány se záznamy z kamerových systémů, a bude moci být tedy odhalen pohyb osob, které mohou být potenciálně velmi nebezpečné pro Českou republiku, přičemž osobní údaje bude možné vyhledat pouze v případě, že dojde ke shodě mezi zjištěnou podobou a tím záznamem podoby nějaké zájmové osoby.

Poslední okruh změn potom představuje sjednocení lhůt pro použití zpravodajské techniky, zejména pro možnost použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kde dnes je stanoveno, že využívání odposlechů a záznamů se provádí na dobu tří měsíců, a my navrhujeme, aby to bylo na dobu čtyř měsíců, aby se to sjednotilo s trestněprávní úpravou.

Návrh byl projednán výbory, výborem pro bezpečnost a ústavněprávním výborem. Oba dva výbory doporučily, jak ještě určitě zazní od zpravodajů, ten návrh schválit s tím, že ústavněprávní výbor doporučil některé pozměňovací návrhy, u kterých avizuji, že vláda, respektive předkladatel tedy s těmito návrhy souhlasí. Prosím tedy o to, aby návrh byl propuštěn do třetího čtení, protože je to další z příspěvků ke zvýšení bezpečnosti České republiky a je to poměrně vyvážené posílení pravomocí zpravodajských služeb.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr. Přečtu jednu omluvu, kdy z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Daniel Pawlas od 15.30 do 18.00 hodin.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 240/1 a 240/4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Vít Rakušan a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče... (Předsedající se rozhlíží po jednacím sále.) Pan poslanec Vít Rakušan tady není, takže bych požádal tedy výbor pro bezpečnost, zdali by určil nějakého jiného zpravodaje... Jestli se můžete domluvit... Já tu podklady k tomu návrhu eventuálně mám... Tak kdo bude zpravodajem? Protože o změně zpravodaje bychom museli hlasovat... (Vyčkává se.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP