(18.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde ještě o to posuzování nároku na odškodnění újmy způsobené povinným očkováním, tam v zásadě už máme řadu příkladů, kdy to dnes funguje v jiných zákonech. Asi ten nejznámější je zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, kdy stejně jako v tomto zákoně není vedeno správní řízení, ale ministerstvo samozřejmě posuzuje soukromoprávní nárok poškozeného. Bude ho bezesporu posuzovat na základě expertních posouzení. Předpokládáme, že bude vytvořena expertní komise, budou vyžadovány znalecké posudky atd., stejně jako je to v případě právě zákona o škodě způsobené nesprávným úředním rozhodnutím nebo postupem. Takže tady už máme jasný mustr v jiném právním předpisu, takže v tom nevidím žádný zásadní problém. Znovu opakuji, pokud ministerstvo do šesti měsíců nerozhodne o tom nároku nebo rozhodne v nesouladu s požadavkem poškozeného, tak tady bude samozřejmě nastupovat nezávislý soud v občanskoprávním řízení v promlčecí lhůtě tří let. Takže tady opět práva budou jednoznačně chráněna a subjekt se bude moci dovolat rozhodnutí u nezávislého soudu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není mou úlohou replikovat na připomínky, které zde zazněly. To nakonec udělal pan ministr. Takže ode mne jen konstatace, že debata byla skutečně velká a košatá. Vystoupilo osm poslanců přihlášených do rozpravy a k tomu přibylo šestnáct faktických připomínek.

Návrh byl podán na prodloužení lhůty na projednání zákona o dvacet dnů. V rozpravě také zazněl návrh na projednání nejen v garančním výboru, jak to navrhuje grémium, ale také v ústavněprávním výboru. Oba tyto návrhy, které vzešly z rozpravy, podporuji a prosím, abyste je podpořili hlasováním také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní zpravodajce. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Předpokládám, že to je ten zmiňovaný ústavněprávní. (Protesty z pléna.) Ne, jako dalšímu. Dobře.

 

Takže garanční výbor je pouze výbor pro zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 120, přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 147. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale je tady návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Je ještě nějaký jiný návrh? Nikoho nevidím, takže budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 121, přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 72. Návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o dvacet dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 122, přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 135. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám a předávám řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme pokračovat dalším bodem, což je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 452/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Než vám dám slovo, tak doufám, že se sněmovna trochu uklidní. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které se týká navýšení valorizace důchodů v lednu 2020. Návrhem zákona se realizuje zaručené zvýšení důchodů v lednu 2020 tak, aby průměrný starobní důchod byl zvýšen o 900 korun.

Při zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2020 se bude vycházet z příslušných pravidel valorizace stanovených v § 67 zákona o důchodovém pojištění, tj. základní výměra důchodů se zvýší na 10 % průměrné mzdy a procentní výměra důchodů se zvýší o příslušný počet procentních bodů, tak aby byl zohledněn růst cen plně a růst reálné mzdy v rozsahu poloviny. K takto stanovené částce zvýšení se přičte nad rámec této pravidelné valorizace ještě pevná jednotná částka stanovená tak, aby u průměrného starobního důchodu celkové zvýšení činilo částku 900 korun. To znamená, že k příslušnému procentnímu zvýšení procentní výměry důchodu by všichni důchodci obdrželi navíc jednotnou pevnou částku stanovenou podle tohoto pravidla. Výši této částky nelze nyní ještě stanovit, neboť potřebné statistické údaje pro její stanovení budou k dispozici až počátkem září. Lze nyní jen odhadovat, že výše této pevné částky se bude pohybovat kolem 180 až 200 korun. Tato částka bude přitom pro všechny důchodce stejná a každý důchodce ji obdrží jen jednou, i když bude pobírat více důchodů. V případě souběhu výplaty důchodů bude tato částka podle navrhované úpravy náležet k procentní výměře toho důchodu, který bude vyšší, případně nejvyšší. Takto stanovené dodatečné navýšení důchodů si v roce 2020 vyžádá zvýšení výdajů na celkovou valorizaci vyplácených důchodů o zhruba 7 mld. korun.

Navrhované opatření bude mít pozitivní dopad na všechny důchodce. V případě schválení návrhu zákona dojde ke zlepšení příjmové situace důchodců, neboť relace průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě, tedy takzvaný náhradový poměr, se zvýší zhruba o polovinu procentního bodu na 38,8 %. Bez tohoto opatření by nastala stagnace tohoto náhradového poměru. Zároveň se zvýší kupní síla důchodců, neboť reálná hodnota jejich důchodů vzroste o dodatečných 1,9 %. Relativně více vzroste kupní síla u důchodců s podprůměrnými důchody. Například důchod ve výši 6 tisíc korun měsíčně vzroste díky valorizaci o více jak 9 %, zatímco důchod o výši 18 tisíc korun měsíčně o 6,2 %.

Stagnaci či pokles životní úrovně důchodců bychom neměli připustit, a proto prosím o podporu předloženého návrhu zákona a jeho postoupení do dalšího legislativního procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za úvodní slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, paní ministryně Maláčová zde podrobně představila obsah tohoto tisku. Já tedy z pozice zpravodaje se pokusím jinými slovy stručně sdělit, že obsah spočívá v tom, aby se mimořádně zvýšil důchod od ledna příštího roku o jednotnou částku, a to tak, aby u průměrného starobního důchodu zvýšení základní výměry a zvýšení procentní výměry činilo v součtu u průměrného starobního důchodu 900 korun, a to tedy prostřednictvím zvýšení té procentní výměry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP