(11.50 hodin)

 

Poslanec Jan Skopeček: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Rozpočtový výbor doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 981. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 981 přítomno 184, pro 140, proti 8. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem C. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 982. Pardon, prohlašuji hlasování 982 za zmatečné. Na požadavek z pléna vás odhlašuji. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se počet přihlášených ustálí, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 983 o pozměňovacím návrhu C jako celku. Stanoviska jsou souhlasná.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 983. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 983 z přítomných 174 pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D. Pokud bude přijat, nebude pak možné hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A článek 3 bod 1. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně?

 

Poslanec Jan Skopeček: Pardon, nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nedoporučující. Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 984. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 984 z přítomných 175 pro 45, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Skopeček: Protože pozměňovací návrh pod písmenem D nebyl přijat, můžeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A článek III bod 1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 985. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 985 z přítomných 176 pro 140, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů, podle sněmovního tisku 300, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 986 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 986 z přítomných 176 pro 124, proti 26. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové, děkuji panu zpravodaji. Končím bod č. 153.

 

Pokračovat budeme bodem

 

155.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
ve znění zákona č. 290/2017 Sb.
/sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Děkuji panu ministrovi zdravotnictví, že zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně děkuji paní zpravodajce garančního výboru paní poslankyni Věře Adámkové. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 302/8, který byl doručen dne 10. května 2019. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 302/9. (V sále je velký hluk a neklid!)

Táži se pana ministra zdravotnictví, jestli se hlásí před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Hned mu udělím slovo, až se sněmovna uklidní. Ti, kteří diskutují ještě minulý návrh zákona, který vzbudil zájem, prosím v předsálí. K zákonu o léčivech má před otevřením rozpravy slovo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych pouze stručně k předloženému návrhu připomenul, že jeho cílem je primárně zakotvit do zákona o léčivech nadstavbovou funkcionalitu k systému eRecept, tedy takzvaný lékový záznam pacienta.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly načteny v rámci druhého čtení, Ministerstvo zdravotnictví může podpořit pouze ty z nich, které se dotýkají problematiky lékového záznamu pacienta a koncepčně jej posouvají dál. Přesto mi nedá, abych se před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích nevyjádřil alespoň ke dvěma, které nemohu za Ministerstvo zdravotnictví podpořit.

Jedná se jednak o pozměňovací návrh pana poslance Pávka a dále o návrh pana poslance Pawlase. Oba tyto návrhy se snaží upravit otázku zajištění dostupnosti léčivých přípravků. Nesouhlasím s nimi z několika důvodů.

Prvním důvodem je fakt, že pozměňovací návrh pana poslance Pawlase byl na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže označen jako neodpovídající právu na ochranu hospodářské soutěže, tudíž ho nemohu podpořit.

Druhý důvod, který mě vede ke stanovisku nepodpořit ani jeden z těchto návrhů upravujících zejména ustanovení § 77 zákona o léčivech, pak spočívá v tom, že tyto návrhy nejsou nikterak koncepční, tyto návrhy jsou vlastně kusé a fakticky nemohou vést ke svému zamýšlenému účelu, naopak koncepční úpravu v oblasti zajištění dostupnosti léčivých přípravků Ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli připravuje. Komplexní novela již prošla mezirezortním připomínkovým řízením a do konce června ji hodlám zaslat k posouzení vládě a Legislativní radě vlády. Bude to ten takzvaný emergentní systém a další navazující prvky, takže to bude samostatná novela, o které se bude bezesporu vést hluboká debata. Z tohoto důvodu tedy nemohu podpořit ani jeden z pozměňovacích návrhů, které jsem zmínil a o nichž tedy budeme mimo jiné za chvíli hlasovat.

Dámy a pánové, o zavedení lékového záznamu, což je primární účel daného sněmovního tisku, jsme vedli velkou debatu jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak na půdě zdravotního výboru. Dovolte tedy pouze, abych závěrem požádal o podporu tohoto návrhu ve znění Ministerstvem zdravotnictví podporovaných pozměňovacích návrhů, a to proto, abychom prostřednictvím lékového záznamu zajistili lepší, bezpečnější a kvalitnější péči o pacienty, protože skutečně ten lékový záznam znamená výrazný kvalitativní posun z hlediska bezpečnosti pacientů, z hlediska předcházení nežádoucím lékovým interakcím a duplicitám. Myslím si, že pacienti si to zaslouží, že po tom volají i lékaři a že to skutečně bude výrazný posun dopředu.

Takže ještě jednou děkuji mockrát za pozornost a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji. (Hluk v sále trvá.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášená paní poslankyně Věra Adámková. Zase ještě, paní předsedkyně, chvilku počkáme. Požádám kolegy, aby opravdu debaty mimo zákon o léčivech přenesli do předsálí. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP