(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to bylo závěrečné slovo ke sloučené rozpravě. Paní druhá zpravodajka má ještě také zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Já bych ráda přečetla usnesení, které se týká hospodaření České televize za rok 2016. Jde o usnesení číslo 19, a to z 5. schůze volebního výboru ze dne 27. března 2018.

Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady České televize Ing. Jana Bednáře, zpravodajské zprávě poslance Patrika Nachera a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 114";

II. pověřuje předsedu volebního výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2016 volebním výborem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Takže to byla závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Já v tuto chvíli neeviduji žádné návrhy, které bychom měli hlasovat po všeobecné rozpravě, takže tato všeobecná sloučená rozprava v tuto chvíli končí. Já mám informaci, že pan poslanec Nacher chtěl vystoupit s něčím mimo. Takže prosím, teď je ta příležitost.

A než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Špičák se nám omlouvá mezi 13. a 17. hodinou z důvodu nemoci. Prosím pana poslance Nachera. Byl jsem ujištěn, že je to k něčemu úplně jinému.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já jsem teprve teď zjistil ohledně hlasování úplně předchozího bodu týkající se 21. srpna, že tam mám v tom hlasování, že jsem se zdržel. Já ten zákon... protože 21. srpna jako významný den podporuji, nebyl jsem pravděpodobně v místnosti, a tím, že tam je to zastrčené, tak to bylo jako zdržení se. Tak mě na to bylo teď upozorněno, tak to nahlašuji, že jsem se nezdržel. Nebo mám to tam nahlášeno - zdržel, ale já ten zákon podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. To bylo pro stenozáznam. A nyní tedy otevírám bod

 

245.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 113/

kde po sloučené rozpravě prosím zpravodaje volebního výboru Petra Dolínka, aby se mnou sledoval podrobnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Připomínám, že usnesení volebního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 113/1. O slovo v této rozpravě žádné přihlášky nemám v podrobné rozpravě.

Takže pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu, tak ji končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo k tomuto tisku. Není tomu tak. V tom případě nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, se kterým nás již pan zpravodaj seznámil. Je zde žádost o odhlášení. Takže prosím, znovu se přihlaste svými kartami. A já poprosím pana zpravodaje, aby kdyžtak nás prováděl hlasováním, kdyby to bylo nějak komplikované, ale věřím, že není.

 

Poslanec Petr Dolínek: Ano, děkuji. Takže vzhledem k tomu, že nebyl načten žádný pozměňující či doplňující návrh, který by byl k hlasování u tohoto tisku, tak návrh usnesení tedy zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Já myslím, že je zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 172 je přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 120, proti 26. Návrh tedy byl přijat. Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem. Já děkuji panu zpravodaji.

 

A nyní ještě k bodu

 

246.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 114/

který v tuto chvíli otvírám po ukončení sloučené rozpravy. Zpravodajkou je tedy paní poslankyně Kořanová, která s námi sleduje podrobnou rozpravu. Připomínám, že usnesení volebního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 114/1. O slovo... Mám zde dvě přihlášky, pana poslance Ference (správně Ferance) a pana poslance Juříčka. Takže prosím pana poslance Ference. (Z poslaneckých lavic se ozývá: Ferance.) Ference. Ferance. Pardon. (Pobavení.)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové. Já už jsem v obecné rozpravě minulý týden předložil návrh doprovodného usnesení k Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2016. Já vám to připomenu a krátce odůvodním. Návrh usnesení by zněl:

Poslanecká sněmovna - a je to k Výroční zprávě hospodaření ČT v roce 2016

I. vyzývá volební výbor, aby při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2018 a dalších se důkladně zabýval rozborem hospodaření České televize včetně jednotlivých nákladových položek. Dále - i za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi analyzoval dlouhodobou udržitelnost hospodaření České televize, a to bez nutnosti zvyšování koncesionářských poplatků. A další - požádal Radu České televize, aby prověřila dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize;

II. doporučuje Radě ČT, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu, a to za účelem efektivního využití finančních prostředků získaných od koncesionářů.

Toto je návrh usnesení. Krátké zdůvodnění k tomu. Celá ta debata o zprávách České televize byla vesměs o hospodaření. A byly tady různé dotazy. Já osobně jsem trošku nabyl dojmu, že volené orgány, námi volené orgány, volební výbor i Rada ČT, ne vždycky využívají kompetence při kontrole hospodaření 6,67 mld. korun, což je určitě velká částka. Takže usnesení je určitý apel na členy volebního výboru a členy Rady ČT, aby se kontrolou hospodaření důkladně, důkladně zabývali.

A jenom dodám poslední poznámku. Je to doprovodné usnesení k usnesení, kterým, předpokládám, schválíme zprávu o hospodaření ČT v roce 2016. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím o předání návrhu potom paní zpravodajce. A nyní mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Onderku. Poté předpokládám s přednostním právem pana předsedu Stanjuru. Nicméně předtím než dám slovo, tak vás seznámím jednak s omluvenkou pana poslance Klause, který se omlouvá mezi 13. a 15. hodinou z pracovních důvodů. A dále bych pro záznam rád konstatoval, že jsem v předchozím hlasování chtěl hlasovat pro, ale na sjetině mám, že jsem se zdržel. Nezpochybňuji hlasování.

A nyní tedy prosím pana poslance Onderku, který je přihlášen k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Já jenom technicky bych požádal o to usnesení, jestli tam je opravdu, že žádá Poslanecká sněmovna Radu České televize. Takže poprosím kopii toho usnesení pro klub sociální demokracie. Jinak pro to nebudeme vůbec hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. A nyní tedy pan předseda... (Poslanec Stanjura nechce vystoupit.) Dobře, pan předseda nevyužije svoje přednostní práva. Prosím pana poslance Juříčka v rozpravě.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, já jenom se pokusím načíst usnesení, které jsem připravil já jako alternativní, a to zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí skutečnost, že hospodaření České televize je deficitní a že současný provoz České televize je udržitelný pouze do roku 2021. Dále si je Poslanecká sněmovna vědoma toho, že existuje mnoho indicií, z nichž je možné usuzovat, že v České televizi docházelo k porušování zákona 134/2016, popřípadě i dalších zákonných norem, a že docházelo a stále dochází k porušování čl. 22/1 Kodexu České televize ze strany generálního ředitele České televize. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR však v uvedených skutečnostech neshledává natolik vážný problém, aby neschválila výroční zprávy České televize. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP