(11.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Dalším bodem je

 

273.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018
/sněmovní tisk 426/

Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Tato informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za druhé pololetí roku 2018. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let.

Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účasti na vojenských operacích, dále účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a ukázkách vojenské techniky. Za účelem přeletů a přistání na území České republiky bylo uskutečněno celkem 3 618 leteckých přeprav včetně 727 charterových letů a 262 přistání jiných ozbrojených sil. Pozemních přeprav za účelem cvičení a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 336 samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, 30 silničních proudů a 4 železniční přepravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi Metnarovi. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 426/1. Zpravodaj výboru pan poslanec Jan Lipavský je už připraven. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 14. května 2019 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí roku 2018, sněmovní tisk číslo 426.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické inženýra Pavla Berana, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála inženýra Aleše Opaty a zpravodajské zprávě poslance Jana Lipavského a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí roku 2018, sněmovní tisk číslo 426, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Pan zpravodaj, pan ministr, mají zájem o závěrečná slova? Nemají.

 

Budeme hlasovat o návrhu, tak jak ho přednesl pan zpravodaj, to znamená, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí 2018.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 271, přihlášeno 151 poslanců, pro 121, proti 10. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

 

274.
Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil
a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru
Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil
Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění
Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/sněmovní tisk 449/

Materiál opět uvede pan ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zde budu trošičku delší než u těch statistických údajů.

V rámci spolupráce České republiky a Slovenské republiky v oblasti obrany a bezpečnosti učinili premiéři obou států na společném zasedání vlád v roce 2015 prohlášení, ve kterém deklarovali oboustranný zájem na spolupráci vzdušných sil České a Slovenské republiky při ochraně vzdušného prostoru obou států proti hrozbám nevojenské povahy. Pro tuto spolupráci budou v každém státě využity stíhací letouny vyčleněné do integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Na české i slovenské straně jsou k tomu účelu nepřetržitě vyčleněny dva stíhací letouny.

Hrozbou nevojenské povahy je například unesený civilní letoun, který únosci hodlají zneužít jako nástroj teroristického útoku. Pokud by byl útok veden například na přehradu, chemickou továrnu či jadernou elektrárnu, následky by mohly být nedozírné. Takovéto hrozby jsou označovány jako RENEGADE.

Základní podmínky spolupráce při ochraně českého a slovenského vzdušného prostoru před hrozbami nevojenské povahy byly vymezeny ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána v Bruselu dne 15. února roku 2017. Protože se jednalo o takzvanou prezidentskou smlouvu, po jejím podpisu následovalo její projednání oběma komorami Parlamentu České republiky a po vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny i Senátu a po ratifikaci prezidentem vstoupila smlouva v platnost 1. prosince 2017.

Jelikož provádění smlouvy předpokládá vzájemné vysílání a přijímání stíhacích letounů k zasahování proti vzdušným hrozbám, je třeba získat souhlas obou komor Parlamentu podle článku 43 odst. 3 Ústavy České republiky. Z tohoto důvodu byl zpracován a předkládán tento materiál. V materiálu je navrhováno, aby Parlament České republiky vyslovil souhlas s vysíláním sil a prostředků vzdušných sil Armády České republiky v celkovém počtu do deseti osob do vzdušného prostoru Slovenské republiky, a to po dobu platnosti smlouvy. Obdobně je formulován souhlas s přijímáním slovenských sil a prostředků ve vzdušném prostoru České republiky. Takto koncipovaný souhlas reflektuje skutečnost, že oba státy disponují vlastními stíhacími letouny. Vysílání či přijímání stíhacích letounů k plnění úkolů podle smlouvy se proto předpokládá jen ve zcela ojedinělých případech, kdy vlastní stíhací letouny nemohou zasáhnout. Řeknu jeden příklad pro dokreslení. V roce 2012 se nám stalo, že jsme na přistávací dráze měli havárii a nemohly nám startovat ani přistávat naše letadla. A to by byl zrovna v případě potřeby tento případ, kdy bychom požádali slovenskou stranu o pomoc a zásah proti nevojenské hrozbě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 449/1. Zpravodajem výboru byl pan poslanec Krejza, který je ale omluven, a role zpravodaje se u tohoto tisku ujme pan poslanec Radek Zlesák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP