(11.20 hodin)

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Paní předkladatelka tady myslím řekla vše potřebné. Jenom v rychlosti zopakuji. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., je to zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o to, že dosavadní právní úprava, která je obsažena v zákoníku práce, obsahuje úpravu odpovědnosti za škodu, která vznikla žákům základních škol, a ne dětem v mateřské škole. Za tu odpovídá jiný právní předpis. Současný platný stav může způsobit problémy, a to i v případě, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak mateřskou školu. Při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu může docházet ke zkrácení plnění nebo také k nulovému plnění ze strany pojišťovny při úrazu dítěte.

Předkladatelé tedy navrhují z těchto důvodů novelu, která tento současný právní stav upravuje a sjednotí, a to i na základě toho, že je stanovena povinná předškolní docházka. Předkladatelé také navrhují, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas již v prvním čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je neutrální.

To je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen poslanec Lukáš Bartoň. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, rád bych vyjádřil stanovisko klubu Pirátů. Tuto novelu zákona plně podporujeme.

A ještě bych rád okomentoval stanovisko vlády, která vydala neutrální stanovisko a uvádí v něm, že vláda je nucena konstatovat, že současná právní úprava odpovědnosti za škodu v dané oblasti je nekoncepční a do pracovněprávních předpisů nepatří. Tato novela si kladla za cíl sjednotit mateřské a základní školy a přidala ty mateřské školy tam, kde jsou již napsané v zákoně. Pokud vláda považuje toto místo, kde je to, za nekoncepční, nechť předloží vládní novelu a umístí to tam, kde to bude koncepční.

Jinak bych prosil o podporu této novely a schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se, tak obecnou rozpravu končím. Protože nebyla podána námitka, tak rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 458 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 268. Přihlášeno 151 poslanců, pro 138, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

To znamená, že mohu zahájit podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova ze strany paní navrhovatelky, paní zpravodajky? Není. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 458."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 269. Přihlášeno 152 poslanců, pro 142, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

272.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR
a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území ČR za období červenec až prosinec 2018
/sněmovní tisk 423/

Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Ano prosím, pane poslanče. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Omlouvám se. Jenom prosím vás pro záznam. Chtěl jsem hlasovat ano, a mám tam ne. Takže jenom pro zápis. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Není zpochybněno hlasování. Je to pro stenozáznam.

Já se omlouvám, ještě jednou musím vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby tu byla důstojnější atmosféra a abychom se slyšeli. Já jsem třeba teď pana poslance skoro neslyšel. Prosím vás tedy o ztišení, ať se můžeme věnovat projednávání sněmovního tisku 423. Děkuji vám.

Materiál uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období zúčastnily 63 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celkové finanční náklady, částka potřebná na zajištění těchto cvičení činila 36,2 milionu korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky v oblasti cvičení se zahraničními partnery v druhém pololetí roku 2018 byly: příprava jednotek k nasazení v operacích a do pohotovostních sil, výstavba a rozvoj schopnosti k naplňování kolektivních obranných závazků NATO a EU. Detailní přehled cvičení za období červenec až prosinec 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 423/1 a já nyní prosím zpravodaje výboru, což je poslanec Radek Zlesák, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o cyklickou informaci, která se pravidelně opakuje s půlroční frekvencí, s tím, že výbor pro obranu na své 22. schůzi ze dne 3. dubna 2019 přijal toto usnesení. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červen až prosinec 2018 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nemám žádnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem nyní zahájil. Ani do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím. V tomto případě je zájem o závěrečná slova? Ani po podrobné rozpravě není zájem o závěrečná slova.

 

Takže můžeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho tady přednesl pan zpravodaj, to znamená, že Sněmovna bere na vědomí Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2018." O tomto nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 270, přihlášeno 151 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP