(11.40 hodin)

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 14. května 2019 k tomuto bodu.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické Ing. Pavla Berana, náčelníka Generálního štábu pana generála Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance pana Krejzy a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s

1. vysíláním sil a prostředků vzdušných sil Armády České republiky v celkovém počtu deseti osob do vzdušného prostoru Slovenské republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, a to po dobu platnosti této smlouvy a bez rozmístění těchto sil a prostředků na území Slovenské republiky;

2. přijímáním sil a prostředků vzdušných sil ozbrojených sil Slovenské republiky v celkovém počtu do 10 osob ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, a to po dobu platnosti této smlouvy a bez rozmístění těchto sil a prostředků na území České republiky;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není žádná přihláška. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě také není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Podrobná rozprava - je nyní ukončena. Závěrečné slovo po podrobné rozpravě také není.

Nyní je zde žádost o odhlášení. Já současně přivolám poslance. Konstatuji, že je potřeba nastavit potřebný počet hlasů, což je v tomto případě 101. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Potřebné kvorum máme nastaveno.

Já vás ještě seznámím s došlými omluvami. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan předseda Ivan Bartoš od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec od 11.30 do 14.30 hodin z neodkladných pracovních důvodů.

 

Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj. Požaduje někdo, abych ho znovu přečetl? Není tomu tak, můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 272 přihlášeno 140 poslanců, pro 140, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

275.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 480/

Prosím pana ministra obrany, aby opět tento sněmovní tisk uvedl.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento materiál obsahuje informace o 25 nově plánovaných cvičeních ozbrojených sil ČR v roce 2019 a upřesňující informace o 38 cvičeních, která již byla schválena a během jejichž příprav došlo ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Jedná se například o počty vyčleněných sil a prostředků, termíny či místo konání. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací, včetně výstavby schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády ČR. Detailní výčet změn je uveden rovněž v příloze tohoto materiálu.

Uvedená cvičení budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2019. Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení a navýšení rozpočtu Ministerstva obrany tedy nevznikají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Materiál projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 480/1. Zpravodajem výboru pro obranu je pan poslanec Radek Zlesák, který má nyní slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás obeznámil s usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 25. června 2019 k tomuto bodu.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, náčelníka Generálního štábu pana generála Aleše Opaty a zpravodajské zprávě poslance Ing. Radka Zlesáka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenském cvičení mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenském cvičení na území České republiky v roce 2019 vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Rozprava podrobná byla nyní zahájena. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Takže můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí 1. doplněk k účasti ozbrojených sil, tak jak to načetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 273 přihlášeno 137 poslanců, pro 125, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr obrany zde zůstane, protože se budeme zabývat bodem

 

276.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2018
/sněmovní tisk 495/

Pana ministra opět prosím, aby tento materiál uvedl.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Hlavním obsahem materiálu jsou informace o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek a vojáků v roce 2018 v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, v Pobaltí, na Sinajském poloostrově, Golanských výšinách, ve Velké Británii, Maliské republice, Iráku a v Itálii.

Součástí materiálu je také informace o projektech rychlého dopadu - to jsou malé projekty realizované s cílem získání podpory místního obyvatelstva či spolupracujících ozbrojených sil hostitelské země, tyto projekty byly v roce 2018 realizovány pouze v Afghánistánu - a informace o stavu zapojení ČR do misí OSN v roce 2018 a o příležitostech a možnostech pro působení České republiky v těchto misích, která je přílohou materiálu na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 9. června 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP