Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

291.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 39. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem osm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Je to sněmovní tisk 482. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, ten je přítomen, takže ho mezi námi vítám a zahajuji rozpravu. Paní poslankyně Kovářová má zájem o vystoupení. Takže prosím. A prosím o klid.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére. Jsem moc ráda, že jste si ve svém náročném programu našel čas a dorazil na písemné interpelace, a pevně věřím, že zůstanete i na interpelace ústní. Za to vám tedy děkuji, za vaši přítomnost. Musím ale konstatovat, že moje nespokojenost s vaší odpovědí byla doručena poslancům 15. května letošního roku, tedy před šesti měsíci.

Já jsem vás tehdy interpelovala ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol a ve své interpelaci jsem uvedla, že Senát tuto interpelaci přijal 26. 5. 2016, a to ke sněmovnímu tisku 287, ve kterém vyzývá vládu k odstranění duplicit kontrol. Toto odstranění by mělo být prvotním krokem před přijetím vládního zákona, které rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Konkrétně Senát doporučuje vládě ČR předložit návrh změny Ústavy ČR týkající se rozšíření pravomocí nejvyššího úřadu až současně s návrhem na odstranění duplicitních kontrol systému.

Já jsem se vás ptala, pane premiére, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit, jaké kroky učiníte a zda je stihnete ještě realizovat před přijetím vládní novely. Ve vaší odpovědi mi bylo sděleno, že byla provedena analýza systému kontrol veřejných prostředků včetně navrhovaných opatření - a to bylo vše v odpovědi. A v příloze jsem obdržela systém kontrol veřejných prostředků a analýzu systému kontrol územně samosprávných celků.

V této analýze - předpokládám, že se s tím ztotožňujete - se uvádí, že duplicita kontrol je úzce spojena se skutečností, že územně samosprávný celek čerpá dotaci. Počet kontrolních orgánů je přitom vyšší v případě, že se jedná o dotaci z fondů Evropské unie. Také se konstatuje, že je to takzvaná neodstranitelná duplicita. V reakci na to bych jen konstatovala, že obce jsou nespokojeny s tím, kolik kontrol se účastní na jejich obecních či městských úřadech každoročně. Netýká se to pouze kontrol dotací.

Také v této analýze bylo sděleno, že Svaz měst a obcí nevidí důvody k nespokojenosti a tvrdí, že obce přezkoumávání svého hospodaření spíše vítají, protože to nevnímají primárně jako kontrolní činnost, ale jako metodickou pomoc. Tam pravděpodobně došlo k chybné interpretaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy o klid, případně aby jiná jednání přenesli mimo sál. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Domnívám se, že došlo zřejmě k chybné interpretaci vyjádření Svazu měst a obcí, protože obce vítají jako metodickou pomoc kontroly, které přicházejí z krajů, nikoliv právě kontroly, které se týkají dotací, takže tam zřejmě je nějaký nesoulad a špatné pochopení, protože vy hovoříte v analýze o tom, že kontroly se týkají pouze dotačních záležitostí.

Dále se konstatuje řada záležitostí, které vedou k tomu, že mohou být obce nějakým způsobem přetíženy kontrolami. V této analýze se uvádí, že důvodem k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany orgánů Finanční správy může někdy být, že jsou poskytovatelé dotací nedostatečně metodicky vedeni. Takže bych ráda slyšela odpověď na to, zda skutečně došlo k nějaké změně a zlepšení právě oné metodiky pro poskytovatele dotací, protože to pak ovlivňuje také i žadatele a ovlivňuje to kvalitu jejich žádostí a popřípadě celého dotačního procesu.

Dále se v této zprávě uvádí, že veřejnosprávní kontrola, kterou vykonává Ministerstvo financí, je reliktem a vzhledem k tomu, že stejně zaměřenou kontrolu vykonává poskytovatel dotace, není odůvodněná. Řešením je koncepční změna spočívající v přechodu Ministerstva financí od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory ke kontrole systému poskytovatelů s výjimkou územně samosprávných celků.

Pak hovoří analýza o dílčích duplicitách a říká, že ostatní duplicity se vyskytují v důsledku částečného překryvu kontrolované agendy. Jsou zde vyjmenovány také další kontroly, které musí obce "přestát", jako je třeba kontrola veřejných zakázek, kontrola veřejné finanční podpory nebo kontroly naplňování usnesení zákona o obcích. Analýza říká, že tyto duplicity lze postupně odstraňovat koordinací kontrolních orgánů.

V analýze je také zhodnocení opatření, která vyplynula z analýzy. Je zde uvedeno několik zákonů, které vláda připravila. Mohu jenom zmínit, že šlo o vypracování zprávy o hodnocení systému kontroly územně samosprávných celků nebo o změně pravomocí Ministerstva financí. Koncepční změna by měla spočívat v přechodu od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory k auditu systému poskytovatelů, takzvaný vrchní audit, dále stanovení povinnosti orgánů státní správy vkládat informace o kontrolách do informačního systému Ministerstva financí a také periodické vyhodnocování kvality výstupů kontrolních orgánů Ministerstvem financí na základě podkladů z informačního systému NKP (?) ve spolupráci s jinými kontrolními orgány.

Analýza také říká, že návrhy zákonů byly předloženy, nicméně Parlament České republiky tyto zákony nepřijal. Ovšem, píše se tok 2017. Analýza také hovoří o dalších opatřeních, která nebyla provedena, ale jsou to opatření dílčí, protože nebyly přijaty ony zákony.

Vzhledem k tomu, že české, moravské a slezské obce nejsou proti kontrolám, a jak jsem zmiňovala, některé kontroly považují skutečně za pozitivní s ohledem na metodické vedení ze strany krajů, nicméně obce také konstatují, že kontroly v průměru třeba na jednu dotaci bývají tři - to je průměr. Také jsem předpokládala, že pokud vláda se snaží naplnit usnesení Senátu, předloží zákony - už je to dva roky -, které sice nebyly přijaty, tak dále v tom úsilí bude pokračovat. (V sále je trvalý neklid.)

Já jsem se vás, pane ministře, ptala, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit. Takže bych prosila o odpověď na otázku, zda vláda bude dále pokračovat v úsilí prosadit ty zákony, které reagují právě na usnesení Senátu.

Dále jsem se vás ptala na to, jaké kroky učiníte -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážená paní poslankyně, já vás opět přeruším. Bzučí to tady jako v úle. Já bych požádal kolegy, kteří nechtějí sledovat rozpravu, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Já vás potom na případné hlasování svolám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Třetí otázkou bylo, zda to stihnete ještě před přijetím vládní novely. Na tu poslední otázku si mohu odpovědět sama - nestihnete. Vyplývá to i z návrhu opatření, který jsem také od vás obdržela, kdy problematika kontrol územně samosprávných celků byla sice zařazena do připravované koncepce rozvoje veřejné správy, ale je to až na rok 2021+, tedy až v dalším volebním období.

V tom, co uvádíte, že se bude provádět, se nehovoří o tom, že by byly přijaty nějaké zákony, nebo vláda by navrhla nějaké zákony, ale jedná se opět o analýzy. Domnívala jsem se, že analýzy byly již provedeny, a že by tedy reakcí mělo být opakované předložení návrhů zákonů. Udivuje mě, že kontrolami se hodláte zabývat až od roku 2021. Takže bych prosila ještě o doplnění odpovědí na své otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, seznámím vás s dalšími omluvenkami. Pan poslanec Ferjenčík se nám omlouvá dnes mezi 9.00 a 9.30 z osobních důvodů. Pan poslanec Mihola se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou a paní poslankyně Šafránková se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů.

Hlásí se někdo další do rozpravy? Pan premiér bude chtít odpovídat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně. V návaznosti na usnesení Senátu ze dne 26. května 2016 jsme na Ministerstvu financí vypracovali analýzu systému kontrol územních samosprávních celků. Součástí analýzy byla legislativní a metodická opatření k odstranění duplicit kontrol. Analýzu schválila vláda dne 19. dubna 2017 a následně byla analýza předložena k projednání Poslanecké sněmovně dne 27. dubna 2017. Poslanecká sněmovna tento materiál dodnes neprojednala, což je víc jak dva a půl roku. Opatření k odstranění duplicitních kontrol jsou přesto realizována. V rámci analýzy bylo navrženo legislativní opatření, které odstraňovalo duplicitní kontrolu Ministerstva financí u žadatelů a příjemců dotací a nahrazovalo je auditem systému poskytovatelů. Opatření byla součástí návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který zamítl Senát dne 16. srpna 2017. Veto Senátu Poslanecká sněmovna nepřehlasovala dne 5. září 2017.

Ke sjednocování a lepšímu využívání výstupů z kontrol přispívá stanovení přesného obsahu zpráv o výsledcích finančních kontrol. Vláda realizovala toto opatření novelou vyhlášky číslo 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Novela vyhlášky byla schválena v prosinci roku 2018. Přestože nedošlo k odstranění duplicitní kontroly Ministerstva financí u žadatelů a příjemců dotací legislativně, Ministerstvo financí přistoupilo k řešení této duplicity metodicky v rámci plánování kontrolní činnosti. Při plánování kontrol Ministerstvo financí zohledňuje skutečnost, zda byla poskytnutá dotace v minulosti zkontrolována, například poskytovatelem dotace, případně Nejvyšším kontrolním úřadem. Tento postup byl přijat s ohledem na požadavky Evropské unie jen v případě dotací z národních zdrojů. Výsledkem je, že Ministerstvo financí v rámci kontroly národních dotací od roku 2017 neprovedlo žádnou duplicitní kontrolu u obcí.

Prostředky poskytované z fondů Evropské unie jsou předmětem kontroly auditního orgánu Ministerstva financí. Obce i v tomto případě nepatří mezi rizikové příjemce. Auditní orgán v roce 2018 provedl audit pouze u 45 obcí z celkového počtu 6 258 obcí, to znamená u přibližně 0,7 % všech obcí. Zkontroloval přitom dotace v objemu přes 300 milionů korun. Chybovost obcí byla přitom marginální - 0,16 %.

Mimo legislativní změny byla realizována i tato metodická opatření: Za prvé zvyšování kvality kontrolních výstupů a předávání podnětů na finanční úřad. Za druhé analýza kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu pro směřování metodické pomoci. Za třetí využívání veřejně dostupných zdrojů v rámci přípravy na kontrolu. Za čtvrté zpracování výstupu kontrolní činnosti do metodických pomůcek a realizace školení.

Postupně dochází k poklesu počtu kontrol finančních úřadů u územní samosprávy. V roce 2018 finanční úřady provedly pouze 365 kontrol u územní samosprávy ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo provedeno 1 197 kontrol, nebo rokem 2010, kdy bylo provedeno 2 656 kontrol. K výraznému omezení duplicitních kontrol došlo novelou rozpočtových pravidel z roku 2015, která rozšířila kompetence poskytovatele řešit porušení rozpočtové kázně bez zapojení finančních úřadů.

K otázce, zda budou učiněny kroky před přijetím vládní novely zákona o Nejvyšším kontrolních úřadu, si dovoluji odkázat na výše popsaná opatření. Nutno ale uvést, že problematika duplicitních kontrol se týká především malých obcí, které nemají podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Proto zatížení obcí duplicitními kontrolami není překážkou rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který by podle současných návrhů měl kontrolovat pouze statutární města.

Projednávání novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu bylo v úterý 26. listopadu 2019, to znamená tento týden, staženo z programu schůze Poslanecké sněmovny a vráceno k projednání ve výborech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Z dnešního jednání se omlouvá ještě pan poslanec Kott a to od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Kovářová má zájem vystoupit dále v rozpravě, takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane premiére, za doplnění odpovědí na některé z mých otázek. Možná bych se zastavila u toho, co jste říkal, že analýza duplicity kontrol nebo kontrol územně samosprávních celků leží zde, tedy jak jsem pochopila, ve Sněmovně už od roku 2017, od dubna, a ještě nebyla projednána. Možná že by stálo za to tedy tuto analýzu ve Sněmovně projednat. To za prvé.

A za druhé. Vy jste se odkazoval a odpovídal jste mi na kroky, které byly učiněny, které vítám samozřejmě z hlediska některé metodiky provádění školení a podobně. To si myslím, že je důležité. Ale moje otázka se vrací k tomu, co jsem říkala ve svém předchozím vystoupení, zda budete usilovat ještě o to, aby se do Sněmovny dostaly v tomto volebním období ty zákony, které neprošly. Ty čtyři zákony. A zda by nestálo za úvahu, tedy pokud vláda měla zájem reagovat právě na usnesení Senátu, případně přepracovat tyto zákony tím způsobem, aby je Sněmovna mohla odhlasovat, a to samé platí pro Senát.

Takže to je můj dotaz, zda se budete snažit ještě v tomto volebním období opět dát do Sněmovny právě ony čtyři návrhy zákonů, které by měly odstranit duplicitu kontrol, a zda budete podporovat projednání té analýzy systému kontrol územně samosprávních celků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pane premiére, máte zájem? Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych chtěl jenom reagovat, že předpokládám, že nám jde o věc. To znamená, že nechceme duplicitní kontroly. Ještě zopakuji jednou ta čísla. U samosprávy v roce 2010 - 2 656 kontrol. Určitě si vzpomenete, kdo byl tehdá ve vládě. A v roce 2018 - 365. Takže to je o 2 300 kontrol méně. Takže já nevím, jestli skutečně nějaké zákony nám v tom ještě pomůžou. Děláme maximum pro to, abychom to eliminovali, a samozřejmě já můžu konzultovat s kolegy, jestli ty čtyři zákony - a já je neznám konkrétně - nám k tomu pomůžou i vzhledem k počtu těch zákonů, které tady čekají na projednání. A taky jsem vám tady před chvílí řekl, jak to vypadá například se zákonem o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, který bychom potřebovali.

Takže zkusme prosadit to, co tady máme na stole. Nicméně já se ale ještě na to podívám. Otázka ale je - myslím, že v reále to řešíme, že to jde dobrým směrem - jestli nám k tomu ty čtyři zákony ještě nějak pomůžou. Nicméně to ještě prověřím s kolegy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o další vystoupení v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane premiére, děkuji za tuto odpověď. Čili budu očekávat, že kuloárně mi sdělíte, jakým způsobem se vaši kolegové k tomu postaví. Já chápu, že ty zákony neznáte, protože to je opravdu velmi specifická agenda. Takže budu ráda, když mi nějakým způsobem dáte zprávu. Máte pravdu, že některé ty metodické pokyny, které byly provedeny, zřejmě vedly k tomu omezení kontrol. Ale myslím si, že ty zákony by tomu také rozhodně prospěly, a doufám, že se tou tematikou budete zabývat ještě dříve, než jak uvádíte v návrhu opatření v Koncepci rozvoje veřejné správy 2021+, protože to je v horizontu dvou až tří let, než taková opatření nebo analýzy budete provádět.

Každopádně vám děkuji za odpověď a budu čekat tedy na zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu ukončím. Táži se nyní paní poslankyně Věry Kovářová, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny, jestli vůbec nějaké. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já žádné usnesení navrhovat nebudu, protože pan premiér svým způsobem zodpověděl některé dotazy a myslím si, že se ještě tématu bude věnovat. Takže myslím, že usnesení není v tuto chvíli potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím tedy projednávání této interpelace končí.

Posuneme se k další interpelaci, což je opět interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, a to interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci prázdné židle na Ústavním soudu. Je to sněmovní tisk 595. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, který je přítomen, za což mu opět děkuji, a já zahajuji rozpravu a prosím paní poslankyni Kovářovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já jsem vás interpelovala ve věci toho, že pan prezident Zeman zřejmě nemá problémy s pochopením, jakou roli má nejen při jmenování ministrů, ale také ústavních soudců. Ve své interpelaci uvádím, že ústavní soudce Jan Musil rezignoval ze zdravotních důvodů na konci ledna letošního roku. Už je to tedy pár měsíců, skoro téměř rok, a na Ústavním soudu je stále prázdná jedna židle. Pan prezident na první pokus navrhl na volné místo ústavního právníka Aleše Gerlocha, kterého však Senát odmítl. To se stalo už v březnu, a stále nic. Na další prezidentův návrh či jméno čekáme marně.

Domnívám se ve své interpelaci, že se jedná o zbytečné oslabení Ústavního soudu, které zpomaluje chod této instituce, na jejíž rozhodnutí musejí například i občané čekat déle. Dotazovala jsem se vás, jak se díváte na situaci, kdy trvá už takto dlouhou dobu jmenování jednoho ústavního soudce. A dále jsem se ptala, zda vy jako premiér České republiky byste neměl panu prezidentovi připomenout, že má nějaké povinnosti, které plynou z Ústavy a které by neměl zbytečně protahovat a opomíjet. Vy jste mě ve své odpovědi upozornil na to, jaké jsou povinnosti poslance v souvislosti s interpelacemi na vládu a na pana premiéra, s tím, že máme jak ministry, tak vás interpelovat ve věcech vašich působností. Dále jste odpověděl, že "s ohledem na tuto skutečnost, že personální obsazení Ústavního soudu do působnosti vlády nepatří, nemohu vám v této záležitosti poskytnout žádné relevantní informace". Tolik citace z vaší odpovědi.

Já v podstatě musím říci, pane premiére, že v tomto máte pravdu. Jednací řád toto konstatuje. Na druhou stranu si myslím, že jako premiér byste měl mít zájem i vzhledem k tomu, jak je Ústavní soud přetížen - a to že chybí jeden ústavní soudce z patnácti, je docela velká mezera. Není to jeden ze sta, ale jeden z patnácti. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud je přetížen a bylo by dobré, aby místo ústavního soudce bylo doplněno, a také vzhledem k tomu, že máte velmi dobré vztahy s panem prezidentem, myslím si, že neformálním způsobem byste toto téma mohl otevřít a požádat ho o to, zda by nezvážil další návrh na jmenování ústavním soudcem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan premiér bude mít zájem o odpověď, takže prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já už jsem dostal odpověď, paní poslankyně, k těm zákonům. Tady mi píše náměstek ministra financí Vyhnálek, že ne, není na tom shoda, zejména se starosty. Takže zkuste, vy jste od starostů, tak zkuste doma přesvědčit starosty. Údajně nechtějí ty zákony. To mi píše náměstek ministra. Takže vlastně už jsem splnil ten první úkol. A pokud to tak není, tak já rád samozřejmě, když mi napíšou starostové, že pan náměstek, nevím, nemá správné stanovisko, tak určitě to budu řešit.

Co se týká toho Ústavního soudu. Velmi dobré vztahy s prezidentem. No, to jste mě pobavila. Já mám nekonfliktní vztahy s panem prezidentem. Vím, že naše společnost žije hlavně v konfliktech, že by se to někomu líbilo, kdybychom měli konfliktní vztahy.

A co se týká Ústavního soudu, tak si představte, já mám ještě střet zájmů. Je to tam už tři roky, téměř tři roky tam leží lex Babiš, co jste vymysleli, tedy váš guru, a Ústavní soud ještě nerozhodl. Ale druhé věci se myslím rozhodují. Takže já ani nejsem oprávněn tady vůbec komentovat Ústavní soud, ani kritizovat. Ale je fakt, že není to v mojí kompetenci. Já bych si nedovolil mluvit o vašich povinnostech, já tady píšu o vašem právu mě interpelovat ve věcech mé působnosti. Moje působnost to není, nicméně zeptám se pana prezidenta, jak o tom uvažuje. Navrhoval pana Gerlocha, ten neprošel. Vztahy mezi Senátem a panem prezidentem jsou takové, jaké jsou, takže určitě se zeptám. Ale nicméně můžete mu také napsat. Možná se vám k tomu vyjádří. Takže já určitě tady jenom opakuji, že se zeptám. Bylo by dobré, aby ten Ústavní soud byl komplet, a uvidíme. Možná pan prezident přijde s nějakou nominací brzo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy - paní poslankyně, pardon, pardon. Paní poslankyně se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, děkuji za to, že i když to není ve vaší kompetenci, jako premiér byste mohl mít zájem na tom, aby byl Ústavní soud kompletní, takže se pana prezidenta Zemana zeptáte, jaký je jeho postoj a jaké jsou jeho plány v této věci, a já samozřejmě se také poptám písemně pana prezidenta.

Musím říci, že jenom ještě k té vaší předchozí odpovědi, nebo začátku té odpovědi, já tedy nevím, kdo je mým guru, protože vy jste ho nejmenoval. Takže by mě zajímalo, o kom si myslíte, že je mým guru. Děkuji.

A za druhé říkáte, že máte střet zájmů, který leží na Ústavním soudu už tři roky, respektive ta kauza a ten případ, a právě proto myslím, že je důležité, aby nejenom vaše záležitosti, ale záležitosti jiných, většinou občanů, byly řešeny v co nejkratší době, a tedy je v zájmu všech, aby ono místo bylo co nejrychleji doplněno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Táži se nyní paní poslankyně Věry Kovářové, zda navrhuje nějaké usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já myslím, že opět není v tomto případě potřeba navrhovat usnesení, neb pan premiér slíbil, že o tomto problému bude s panem prezidentem diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím jsme se vyrovnali i s touto odpovědí na interpelaci a posuneme se dál, což je interpelace na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, která je ovšem přerušena do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra. Ten není přítomen, takže se jí ani nebudeme zabývat v tuto chvíli a posuneme se k další interpelaci, a to je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, interpelace od pana poslance Lubomíra Volného na vládu České republiky ve věci Kauzy občana, pana Bořka Riesse a úzce související nápravy systému povolování provozu a připojení malých, občanských pro soukromé účely, i větších zdrojů výroby solární a jiné elektrické energie k rozvodné soustavě. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 627.

Zahajuji rozpravu. Pan poslanec je přítomen a připraven, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já dnes předstupuji ve věci kauzy pana Riesse, která je ukázkou toho, jak dlouhé prsty má solární mafie, která byla vytvořena bohužel tady v této Sněmovně, bohužel některými poslanci, kteří stále jsou ve funkci poslanců a mají i nadále možnost ovlivňovat budoucnost této země. Protože prsty solární mafie jsou tak dlouhé, že dosáhly až do budovy soudu pro lidská práva, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kdy došlo poté, co pan Riess v boji s naší policejní a justiční mafií vyčerpal veškeré prostředky v rámci České republiky a obrátil se k Evropskému soudu pro lidská práva, v budově tohoto soudu k vykradení jeho poštovní zásilky, kterou on má přesně odsledovanou, že do té budovy toho soudu došla v pořádku, byla zaměstnanci soudu v pořádku převzata, ale k příslušnému soudci již došla vykradena, rozříznuta, naplněna novinami a vykradena.

Je to poměrně zajímavá kauza, která u nás probíhá v klasickém mediálním tichu. Nevím, jestli je to proto, že naše mainstreamová média, korporátní média nemají ráda kritiku evropských institucí, anebo jestli je to proto, že ty prsty té solární mafie zasahují i do našeho mediálního prostoru, což bych se vůbec nedivil.

A já jsem od vás, pane premiére, obdržel odpověď, která byla velmi technická a velmi legislativní, nicméně neřešila tu situaci ohledně té vykradené zásilky, a po konzultaci s panem Riessem jsem vám zaslal nesouhlasné stanovisko a chtěl bych vás poprosit o odpověď, zda má Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku přidělence, nebo alespoň nějakou úřední osobu, která zde zabezpečuje pro naše občany kvalitní servis a pomáhá jim především z hlediska naplnění všech principů práva na spravedlivý proces, rovnost před zákonem atd. V neposlední řadě, zda takový přidělenec může našim lidem, našim občanům radit, jak co nejlépe plnit všechny formální požadavky tohoto soudu a směřující k významnému respektování justičních institucí, jelikož v tomto nemají jasno ani české právní kanceláře a informace na webu jsou v praxi nedostačující.

My jsme toto konzultovali se třemi právníky, a jak to je v tom špatném vtipu, tři právníci vyprodukovali pět právních názorů a pět různých cest, jak postupovat. Případ pana Riesse totiž prokázal to, že by se měla nějaká instituce, snad vláda České republiky, zabývat bez zbytečného odkladu v rámci systému doručování stížností občanů ČR adresovaných i evropskému soudu zabezpečení dodržování listovního tajemství a již zmíněného práva na spravedlivý proces našich občanů, kteří se právě na Evropský soud pro lidská práva obracejí. Asi každý normální člověk by totiž měl být naprosto vyděšený, tedy takový člověk, který ještě věří v zásady právního státu a možnosti dosažení spravedlnosti v rámci současné eurounijní justice, když by mu pan Riess zdokumentoval svou kauzu, to, že podal stížnost na postup veřejné moci u tohoto soudu, jenomže neznámý pachatel v budově tohoto evropského soudu vyloupil tuto zásilku a nezákonným způsobem ovlivnil tento soudní proces. Pan Riess i já se proto přirozeně obáváme, že mafiánské praktiky solárních baronů již zasáhly přímo do Štrasburku.

Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan premiér bude odpovídat. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den ještě jednou. Děkuji za možnost tady vystoupit. Já tady mám stanovisko Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a to stanovisko je, že Evropský soud pro lidská práva je nezávislý mezinárodní orgán. Do jeho činnosti nemůže Česká republika ani jiný smluvní stát Evropské úmluvy o lidských právech zasahovat. Nemůže tudíž ani kontrolovat jeho fungování, soudu, a postup jeho soudců nebo zaměstnanců jeho kanceláře. Jediná možnost, jak může stěžovatel napadnout postup zaměstnanců kanceláře soudu, je obrátit se na tajemníka soudu, který za chod kanceláře odpovídá.

Informace o podávání stížností jsou dostupné na internetových stránkách soudu, a to i v českém jazyce. Žádný stát nevyslal nějakého pověřence, který by pomáhal stěžovatelům s podáváním stížností. To je záležitost advokátních komor, které musí zajistit, aby jejich členové byli s tou stížností jménem svých klientů podávat. Česká advokátní komora, jak jsem byl informován, má ve svých řadách člena, který je připraven se svými kolegy advokáty konzultovat otázky spojené s podáváním stížností. A pokud advokáti seznávají, že jejich informovanost není dostatečná, měli by po své profesní komoře požadovat, aby potřebné vzdělávání zajistila. Takže tolik za mě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci v rozpravě, seznámím Sněmovnu s dalšími omluvami. Pan poslanec Benda se nám omlouvá mezi 11. a 13. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Kopřiva se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů a pan poslanec Pošvář mezi 9. a 11. hodinou taktéž z pracovních důvodů.

A nyní se táži, jestli se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Volný. Takže prosím, pane poslanče, pokud máte zájem... (Poslanec Volný hovoří s premiérem.) Pane poslanče... Pane poslanče, pokud se neujmete slova, tak vám ho budu muset odejmout a rozpravu ukončit. Prosím, ujměte se slova. (Hluk v sále.) Pane poslanče...

 

Poslanec Lubomír Volný: Už jsem tady. Děkuji. My jsme se ve spolupráci s panem premiérem snažili zjistit jméno té instituce, která vytvořila ten dokument. Já jsem ji chtěl jenom správně citovat, abych tady... (Premiér mimo mikrofon: Je to stanovisko od pana Schorma. Vládního zmocněnce pro zastupování České republiky...) Ano. Děkuji. Takže my máme, abychom si to řekli, my máme kancelář pro zastupování, nebo pro lidská práva, která se věnuje tomuto soudu... (Premiér mimo mikrofon: V rámci Ministerstva spravedlnosti.) V rámci Ministerstva spravedlnosti, které nemůže s žádnou kauzou ani se zajištěním práva na spravedlivý proces pro občana České republiky v rámci toho evropského soudu nic udělat, protože ten soud je nezávislý. (Premiér mimo mikrofon: Já se na to zeptám...) Ano.

Takže já bych chtěl pana premiéra poprosit o kontakt na tuto kancelář, protože bych si rád vyjasnil její kompetence, jestli to není další zbytečný orgán, který ve své podstatě když nemůže nic dělat, tak jestli působí jenom jako nějaký pošťák mezi Evropským soudem pro lidská práva a třeba vládou České republiky, a přitom nemá žádné kompetence a nemůže občanům České republiky nijak pomoci, takže možná je zbytečný. Nicméně pro mě je tato kauza důležitá hlavně z toho důvodu, aby si lidé v této zemi a třeba někteří z kolegů poslanců, kteří jsou velmi proevropští, uvědomili, že prsty solární mafie z České republiky dosáhly až do budovy soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Děkuji panu premiérovi za odpověď. Vezmu si ty informace a nenavrhuji žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo tedy hlásí do rozpravy k této interpelaci. Pan premiér má zájem, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já si to ještě prověřím. Pokud tam máme kancelář a ten podklad je vypracován ve Štrasburku, tak ten dotaz pana poslance je oprávněný. Takže se zeptám, pokud naši občané nemůžou tu kancelář použít, na co ji tam máme vlastně. Logicky s tím souhlasím a zeptám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy k této interpelaci, tak tuto rozpravu končím. A jak pan poslanec Volný říkal, nenavrhuje žádné usnesení, takže tím je i tato interpelace vyčerpána a posuneme se dál.

Nyní je zde interpelace pana poslance Vojtěcha Munzara na paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci aktuálního čerpání evropských fondů v České republice v období 2014 až 2020. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 628. Já zahajuji rozpravu. Pan poslanec je přítomen, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já mám jenom několik doplňujících dotazů na paní ministryni, ale všichni jsme včera slyšeli, že je zdravotně indisponovaná, proto mi nepřišlo fér, aby kvůli několika doplňujícím dotazům byla nucena dnes přijít. Proto jsem jí sám navrhl, aby dnes nebyla přítomna a že navrhnu přerušení interpelace do doby její přítomnosti. Myslím si, že je to solidnější vůči jejímu zdravotnímu stavu. Proto navrhuji přerušení do doby její přítomnosti na interpelacích. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji, to je procedurální dotaz. Já už jsem svolal kolegy do sálu. Je zde žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím, prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami před hlasováním.

 

Pro ty, co přicházejí, zopakuji, že budeme procedurálně hlasovat o přerušení interpelace na paní poslankyni Kláru Dostálovou ve věci čerpání evropských fondů do její přítomnosti. Vypadá to, že máme dostatečnou přítomnost.

Já tedy zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám všem děkuji.

hlasování číslo 70 je přihlášeno 75 poslanců, pro 74, proti nikdo. Interpelaci jsme tedy přerušili do přítomnosti paní ministryně.

 

A budeme pokračovat další interpelací, což je interpelace na ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci situace v Národní galerii v Praze, příspěvkové organizaci Ministerstva kultury, odpovědnosti bývalého generálního ředitele Jiřího Fajta za závažné nedostatky a postupy poškozující Národní galerii a její zaměstnance a ve věci odpovědnosti, kvality a výsledků kontrolní činnosti a postupů Ministerstva kultury a závěrů a opatření k řešení a překonání závažných problémů Národní galerie v Praze. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 632.

Já zahajuji rozpravu a prosím pana poslance Grebeníčka. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, všichni jsme zaznamenali řádnou omluvu ministra kultury na dnešním jednání, a mně tedy nezbývá nic jiného, než požádat Sněmovnu o vyslovení souhlasu s přerušením této interpelace až do přítomnosti ministra kultury na našem jednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět jsem svolal naše kolegy do sálu.

 

Opět tedy pro ty, kteří přicházejí. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra. Není žádost o odhlášení.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 71 je přihlášeno 79 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Návrh na přerušení byl přijat. Konstatuji, že jsme tuto interpelaci přerušili do přítomnosti pana ministra.

 

A posuneme se dál, což je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Kobzy ve věci nominace do Rady vlády pro národnostní menšiny a její personální složení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 650. Já zahajuji rozpravu, pan poslanec Kobza je přítomen, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, dámy a pánové, dobrý den. K nominaci paní Eugenie Číhalové do Rady vlády pro národnostní menšiny jsem vznesl interpelaci, protože mě zajímalo, jak je možné, že v této radě je nominována dáma, která prezentuje své fotografie, kdy klade věnce na hrob nacistického generála Helmutha von Pannwitz a prezentuje tam fotografie Ivana Nikitiče Kononova, což byl plukovník wehrmachtu, který velel dobrovolnickému kozáckému pluku, který bojoval na straně nacistického Německa na území Sovětského svazu a Jugoslávie. K odpovědi na tuto interpelaci, za kterou děkuji, bych rád ještě věděl jednu věc - jestli tato dáma je nadále členkou Rady vlády pro národnostní menšiny, a také by mě velice zajímalo, jak je možné, že její aktivity, kde uctívá památku nacistických zločinců, byly opomenuty při výběrovém řízení. Já se domnívám, že přítomnost této dámy v tak vysoko postaveném orgánu je naprosto nepřijatelná, a myslím si, že by to mělo vyvolat daleko pečlivější zvažování všech členů podobných rad, protože není možné, aby lidi, kteří mají tyto vazby, byli členy rady vlády.

Děkuji za odpověď předem, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan premiér bude v rozpravě odpovídat, takže prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já samozřejmě jsem o paní Číhalové neslyšel až do této interpelace. Já jenom chci konstatovat, že členy rady z řad zástupců jednotlivých národnostních menšin jmenuje v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) statutu rady vláda České republiky a to na základě návrhu sdružení příslušníků národnostních menšin. Většinou to vláda dostává v části programu vlády pro informaci, takže o tom ani nediskutujeme. Uvedený postup pro jmenování zástupců jednotlivých národnostních menšin je zakotven v § 6 odst. 4 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s výše uvedeným byla do rady navržena také paní Eugenie Číhalová, kterou jakožto zástupkyni ruské národnostní menšiny navrhly do rady jmenovat tři spolky příslušníků národnostních menšin. Konkrétně se jednalo o spolky Ruská tradice, z. s., Akademie národnostních menšin, z. s., a KULTURUS, z. s. Především pak spolek Ruská tradice je jedním z nejvýznamnějších spolků příslušníků ruské národnostní menšiny, jehož posláním je naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení kulturní a společenské činnosti ruské národnostní menšiny na základě kulturně-společenských tradic ruských emigračních spolků v Československu.

Já jsem si nechal pro vás, pane poslanče, zpracovat odborné stanovisko Vojenského historického ústavu Praha, které tady nechci číst, protože to je na dlouho. Pokud máte zájem, já bych vám ho předal. Z tohoto stanoviska Vojenského historického ústavu Praha tedy v závěru vyplývá, že připomínky obětí násilných deportací se konají za účasti zástupců ruských emigračních spolků z celé Evropy, ale i například rakouských politiků. V žádném případě nejde o akce, které by bylo možné označit jako neonacistické nebo nacismus propagující. Nejsou ani oslavou válečné činnosti kozáckých jednotek působících pod německým velením, ale řady nevinných obětí bipolárního rozdělení světa.

Pokud vám to takhle stačí? (Nestačí.) Nestačí, dobře. Ale můžu vám to dát? (Ano.) Já bych to tady teď četl, ale to je tak na půl hodiny. To se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Kobzy. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil krátce reagovat. Děkuji za stanovisko a za materiály, které si velice rád prostuduji. Já osobně chápu přítomnost této dámy v Radě pro národnostní menšiny jako varující precedent, protože při zohlednění stávající migrační vlny a stávající vlny, která se chystá, se úplně klidně může stát, že bojovníci Islámského státu a džihádisté se stanou také členy Rady pro národnostní menšiny, jestli to prověřování probíhá tímto laxním způsobem. A musím se přiznat, že kladení věnců na hrob nacistického generála mi nepřijde jako uctívání jeho obětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kobzovi. Pan předseda vlády se chystá k doplňující odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, pane poslanče, džihádisté určitě nehrozí, protože my nepřijímáme žádné migranty, ani nebudeme. Chci jenom říct, že na základě tohoto případu jsme přijali opatření, že každý, kdo je navržen paní Válkovou, je teď prolustrován, a jsem přesvědčen o tom, že se to nebude opakovat, pokud samozřejmě můžeme dohledat z nějakých veřejných materiálů, že je to nějaká kontroverzní osoba. Takže jsme se z toho poučili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Pan kolega Kobza je asi spokojen. Žádný návrh jsem neslyšel, že by navrhoval odmítnutí písemné odpovědi, takže procedurálně můžeme i tuto interpelaci na předsedu vlády už ukončit.

Tím nám zbývá poslední interpelace pana poslance Ivana Bartoše na ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou ve věci Zprávy o finančních opravách EU prostředků v České republice. Pan předseda Bartoš se chystá. Podotýkám, pane předsedo, že paní místopředsedkyně vlády je řádně omluvená do 13 hodin. Takže máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já děkuji za nápovědu, dámy a pánové, pane předsedající. Já pouze zopakuji, my nějakým způsobem dovypořádáváme interpelaci, která se týká dokumentu Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice. A jelikož je paní ministryně Schillerová řádně omluvena, jak zde zaznělo v úvodu a i teď od pana předsedajícího, tak bych chtěl požádat o hlasování o přerušení projednávání této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně financí Schillerové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za procedurální návrh. Ještě než tak učiním, spustím gong, abychom případně přivolali kolegy z předsálí. A konstatuji, že došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Dominika Feriho, a to do 13 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy rozhodneme o přerušení projednávání této interpelace pana poslance Ivana Bartoše na ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou do její přítomnosti.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 72, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 86 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tuto interpelaci jsme tedy přerušili do přítomnosti paní místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové.

 

Tím jsme vyčerpali pořad dnešních písemných interpelací. Protože ostatní body programu jsou plánovány až od 11 hodin, tak vám poděkuji. Konstatuji, že pro dnešní den, tedy pro dnešní čtvrtek, jsme ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců, a pokračovat budeme v 11 hodin pořadem naší schůze, a to bodem 280, činnost kontrolní Rady Grantové agentury, a dalšími body smluv ve druhém čtení.

Přerušuji schůzi do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 167, poté bychom projednávali body z bloku druhých čtení a odpoledne bychom se věnovali bodu 292, což jsou ústní interpelace.

K omluvám, které už byly načteny, přibyly další. Pan poslanec Pour se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá od 11 hodin do 14 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec František Navrkal se omlouvá z dnešního jednání od 9 hodin do 11 hodin také z pracovních důvodů.

Než přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu, tak se ptám, zda je zájem o vystoupení s návrhem na změnu schváleného pořadu 39. schůze. Pan poslanec Veselý má zájem vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vystupuji s návrhem na změnu pořadu schůze, a to konkrétně v bloku druhých čtení - smlouvy. Prosím o předřazení bodu, který je zařazen jako bod 177, sněmovní tisk 341, dohoda mezinárodní nadace EU - LAC. Je to dohoda mezi EU a Latinskou Amerikou. Je to návrh ze zahraničního výboru. Tady vystupuji jako předseda zahraničního výboru. Je to nekonfliktní návrh. Pro nás, pokud tu dohodu schválíme, to nebude znamenat žádnou legislativní zátěž, ale naopak nám to umožní vstoupit do dialogu mezi EU a Latinskou Amerikou, což je určitě náš zájem. Latinská Amerika je teď prudce se rozvíjející region a měli jsme tady zástupce nadace z Latinské Ameriky, kteří nás požádali, zda bychom nemohli urychlit ten proces. Takže tímto si dovoluji Sněmovnu požádat o předřazení tohoto bodu. Bude to opravdu nekonfliktní, velmi krátké. Takže věřím, že v tom nebude žádný velký problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl následující změny pořadu schůze s odvoláním - a chtěl bych poprosit všechny o podporu - s odvoláním na včerejší dohodu na organizačním výboru, když jsme se dohodli, že příští úterý po sněmovních (senátních) vratkách budeme věnovat čas až do večera opozičním návrhům jednotlivých poslaneckých klubů. Vzhledem k tomu, že jsme projednali vlastně všechna třetí čtení, která šla projednat včera, tak nám vzniká určitý prostor zítra dopoledne.

A já bych chtěl z tohoto důvodu navrhnout, abychom po bodu číslo 14, což je poslanecký návrh zákona o NKÚ, je to druhé čtení, které nám tam padá vlastně jako první, je to rozšíření kompetencí NKÚ i o možnost kontrolovat Českou televizi, tak abychom po tomto bodě, po bodě číslo 14, zařadili bod číslo 21, sněmovní tisk 501, jedná se o vládní návrh zákona o oceňování majetku z dílny Ministerstva financí, je to první čtení. Dále bod číslo 22, tisk 572, vládní návrh zákona o implementaci daňových předpisů EU, rovněž první čtení. A potom bod číslo 23, sněmovní tisk 581, vládní návrh zákona o léčivech, také první čtení. A jako čtvrtý bod bod číslo 134, jedná se o poslanecký návrh Heleny Válkové a Marka Bendy a dalších, je to tisk 466, poslanecký návrh zákona o trestním řízení soudním.

Současně bych si dovolil zařadit do pořadu schůze nový bod. Je to rozpočet - je to na žádost pana ministra zemědělství - rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, je to sněmovní tisk 653, a navrhuji jej pevně zařadit za bod číslo 200 do bloku bodů souvisejících s pořadem projednávání státního rozpočtu na rok 2020, které budeme projednávat ve středu 4. 12. Je to vlastně poslední tisk, který se týká státního rozpočtu, který zatím nebyl zařazen na rok 2020.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu pořadu schůze? Nehlásí. Takže budeme postupně hlasováním rozhodovat o tom, kterým z návrhů Poslanecká sněmovna vyhoví.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Veselého, o tom, aby sněmovní tisk 341, bod 177, byl zařazen jako první bod smluv dnes po pevně zařazeném bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 136 poslanců, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsou zde návrhy, které přednesl pan předseda Faltýnek. Jde o - jenom připomenu - pevné zařazení do pořadu schůze na pátek od devíti hodin nejprve bod číslo 14, sněmovní tisk 236, a poté body z bloku prvních čtení číslo 21, 22, 23 a 134. Pak je tam návrh na zařazení nového bodu, ale o tom bych nechal hlasovat zvlášť.

 

Ptám se, zda o těchto bodech, které jsem nyní četl, můžeme hlasovat dohromady - nebo si někdo přeje oddělené hlasování? Nepřeje, takže budeme hlasovat dohromady.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 140 poslanců, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom do programu schůze zařadili nový bod - sněmovní tisk 653. Nejprve prosím budeme hlasovat pouze o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 140 poslanců, pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat, nový bod jsme do programu schůze zařadili.

 

A nyní budeme hlasovat o tom, abychom tento sněmovní tisk 653 pevně zařadili za bod 200 do bloku bodů souvisejících s pořadem projednávání státního rozpočtu na rok 2020, kterým se budeme zabývat ve středu 4. 12.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 140 poslanců, pro 114, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze.

Další omluvy, se kterými vás seznámím: paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá od 11.15 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Pošvář od 11.00 do 11.15 z pracovních důvodů a od 11.50 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Aleš Juchelka. (V sále je velký hluk.)

 

V souladu s odhlasovaným schváleným programem schůze se nejprve před blokem smluv budeme věnovat bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP