(11.40 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v současné době jsou vztahy mezi Českou republikou a Kambodžou v oblasti letectví upraveny dohodou z roku 1964. Jak vidíte, tato dohoda je už hodně let stará. Neodpovídá aktuální situaci v oblasti letecké dopravy a navíc některá její ustanovení nejsou v souladu s unijním právem. Na základě těchto důvodů bylo přistoupeno ke sjednání zcela nové letecké dohody s cílem vytvořit liberální a moderní rámec odpovídající současným trendům v civilním letectví pro případnou budoucí realizaci letecké dopravy mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Podpis této dohody se uskutečnil dne 5. června 2018 v hlavním městě Kambodži Phnompenhu.

I když Kambodža nepatří z hospodářského hlediska mezi významné obchodní partnery České republiky, čemuž odpovídá i velikost přepravního trhu, sjednání nového smluvního rámce může být obecně přínosné z hlediska dalšího rozvoje vzájemných vztahů, a to zejména ve spojitosti s postupným nárůstem kambodžského hospodářství včetně rozvoje cestovního ruchu.

Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby odůvodnila usnesení výboru. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 252/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vážení členové vlády, ráda bych přečetla usnesení zahraničního výboru, které 21. února 2019 doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení a dát souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách. Jenom bych doplnila slova pana ministra, který zde vše sdělil ve velkém detailu, že původní smlouva je z roku 1964 ještě s bývalou Československou socialistickou republikou a je opravdu velice zastaralá. Ta nová smlouva má liberálnější charakter a je prezidentské formy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Paní zpravodajka? Nemají zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 149 poslanců, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dále se budeme zabývat bodem číslo

 

170.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla,
podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
/sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Pan místopředseda vlády ministr vnitra Jan Hamáček je omluven a v tomto případě je předsedou vlády pověřen pan ministr Adam Vojtěch, aby uvedl tento vládní návrh. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla je ryze technickým dokumentem, který má zajistit změnu přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu vyznačení státních hranic v terénu. Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic.

V souladu se smlouvou o společných státních hranicích jsou pravidelně přezkušovány státní hranice. Výsledkem přezkoušení jsou takzvané hraniční dokumenty, ve kterých jsou zaznamenány změny oproti platnému hraničnímu dokumentárnímu dílu. Jedná se například o nové umístění hraničních znaků, nahrazení přímého vyznačení průběhu hranic nepřímým, či naopak, a tak dále. Tyto hraniční dokumenty jsou následně na obou stranách vnitrostátně schváleny. Na české straně byly hraniční dokumenty schváleny ministrem vnitra 7. dubna 2017. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla, a tedy mění přílohu č. 1 smlouvy o společných státních hranicích na základě zvláštní mezinárodní smlouvy, kterou je právě předkládaná smlouva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru. My ho máme k dispozici jako sněmovní tisk 393/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr i v zastoupení velmi pregnantně shrnul, o co se jedná. Především je potřeba zdůraznit, že k tomu přezkoušení státních hranic dochází každých pět let, není to tedy něco mimořádného. Takže si dovolím už jen dodat, že předkládaná smlouva je plně v souladu s českým právním řádem, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, se závazky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, i se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. A samozřejmě tu ratifikaci podporuji a doporučuji k podpoře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsané dne 20. listopadu 2018 v Praze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 150 poslanců, pro 121, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

180.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 12. září tohoto roku na 34. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen po vystoupení navrhovatele. Navrhovatele, kterého zastupoval ministr Tomáš Petříček, dnes z pověření předsedy vlády bude zastupovat pan ministr Adam Vojtěch. Usnesení zahraničního výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 235/1. Usnesení ústavně-právního výboru je sněmovním tiskem 235/2.

Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP