(12.30 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ještě mi dovolte poděkovat vám za to minulé hlasování jménem Brabce i jménem ťuhýků.

V druhém bodě se budeme zabývat takzvanou Bernskou úmluvou, která se týká ochrany evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. To, o čem budeme dneska rozhodovat, má dvě fáze. Jedna je čistě právní, druhá je věcná. V té právní se vlastně jedná o dodatečnou ratifikaci úmluvy, a ta se předkládá z toho důvodu, že Česká republika přistoupila k Bernské úmluvě v roce 1998. Tehdy byla vlastně chápána jako smlouva vládní, protože k tomu došlo před novelizací Ústavy z roku 2001, kterou byla jednoznačněji upravena kritéria definující smlouvy takzvané prezidentské kategorie. Podle těchto kritérií úmluva spadá právě do kategorie prezidentských smluv v souladu s článkem 49 písm. e) Ústavy.

V zájmu formálněprávního sladění procesu sjednání úmluvy se současnými ústavněprávními požadavky se proto předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací kromě změny přílohy II také text úmluvy a jejích příloh v aktuálním znění, aby úmluva byla následně ratifikována prezidentem republiky. Dodatečná ratifikace úmluvy nemá žádné dopady na mezinárodní závazky České republiky ani vnitrostátní právní předpisy.

A ta druhá věcná část se týká právě už té zmíněné změny přílohy II, která obsahuje seznam přísně chráněných druhů živočichů. Ve Štrasburku bylo dohodnuto, že tato příloha se rozšíří o nový druh. Jedná se o rysa balkánského, ale tento druh se v České republice nevyskytuje, a proto tato změna nemá žádný dopad na závazky České republiky vůči Bernské úmluvě.

I v tomto případě bych vás rád poprosil o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, kterým měl být sice původně pan poslanec Jaroslav Holík, ale zaznamenal jsem dohodu z důvodu omluvy, že to bude pan poslanec Jiří Kobza, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 281/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil načíst usnesení zahraničního výboru z 27. schůze ze dne 21. 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku 8. prosince 2017, podle sněmovního tisku 281.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vlastislava Smrže, zpravodajské zprávě poslance Ing. Jaroslava Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednané v Bernu dne 19. září 1979, a změny přílohy II této Úmluvy, přijaté ve Štrasburku dne 8. prosince 2017;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, ani ze sálu se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemají zájem. Takže přikročíme k hlasování. Opět zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 87 přihlášen 151 poslanec, pro 125, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

178.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018
/sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Ten tu ovšem není a nemám tady ani zmocnění, že by ho měl představit někdo jiný, takže tento bod odkládám. Nelze ho projednat. (Hlasy ze sálu.) A zrovna s Japonskem, tak vidíte. Kašlou na to. (Veselost v sále.)

 

Další bod je

 

179.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Pan ministr tady není a nemám opět ani žádné pověření, že by měl tedy zastupovat někdo jiný, takže tento bod opět odkládám.

 

Dalším bodem je

 

181.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě
Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
/sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně není. Tento bod musím tedy opět odložit. (Poslankyně Valachová mluví s předsedajícím.) Je tady omluva ze zdravotních důvodů? (Poslankyně Valachová tuto informaci potvrzuje.) Ano, ale v každém případě tady nemám zastoupení, v tom případě bych tady potřeboval jako u jiných bodů, aby předseda vlády určil někoho jiného, kdo bod uvede. A to tady nemám, takže tento bod tím pádem opět propadá.

Někdo se hlásil s přednostním právem? Pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl apelovat na vládu, aby tady byli její ministři v době, kdy se projednávají návrhy mezinárodních smluv. Myslím si, že zahraniční politika je jednou z priorit této vlády, a myslím si, že je poměrně nešťastné, že si vláda nesehnala hlasy ani na technickou změnu Římského statutu. Toto je opravdu věc, která by se měla zlepšit. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dalším bodem je

 

182.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu
Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu
/sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pan ministr tady není a nemám ani pověření pana premiéra, aby ho někdo jiný zastupoval, takže tento bod opět propadá - ne, odkládá se. Pardon, odkládá se.

 

Mám tady další bod. Je to

 

168.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy
o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017)
/sněmovní tisk 294/ - druhé čtení

Prosím, aby se ujal slova ministr kultury Lubomír Zaorálek. (Veselost v sále.) Pan ministr tady také není. (Bouřlivý potlesk z řad poslanců SPD a Pirátů.) A nemám ani pověření pana premiéra. Pan ministr je omluven.

Jenom přečtu omluvy členů vlády: paní ministryně Dostálová, Hamáček, Maláčová, Metnar, Petříček, Plaga, Schillerová, Toman, Vojtěch a Zaorálek. Nicméně to nic nemění na věci, že tady nemám pověření od pana premiéra, aby někdo jiný zákon předložil. Já tedy toto odložím.

S přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP