(12.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dalším bodem je

 

174.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech
a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem,
který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku
/sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku.

Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace fungující na principu diskuse a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoje základních lidských práv a svobod. Právě i s tímto cílem Česká republika signovala v roce 1998 Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. S ohledem na vývoj v jednotlivých medicínských oblastech byly vypracovány čtyři dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, které upravuje uvedená úmluva.

Jedním z těchto dokumentů je i dodatkový protokol související s biomedicínským výzkumem. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany důstojnosti, identity a integrity všech, kteří se stávají účastníky ve výzkumném procesu. Dodatkový protokol poskytuje jasnou záruku jejich základních práv. Dodatkový protokol byl přijat v roce 2005 a vstoupil v platnost v roce 2007, podepsán byl již ve 22 zemích Rady Evropy a v 10 z nich i ratifikován, mimo jiné také v Maďarsku, Slovensku, Slovinsku či Norsku. Pravidla a podmínky provádění biomedicínského výzkumu, které dodatkový protokol specifikuje s cílem zajištění co nejvyšší míry účastníků výzkumu, jsou i v České republice dodržovány. Z hlediska České republiky je ratifikace tohoto dodatkového protokolu potvrzením vysokého etického standardu zde prováděných výzkumných projektů.

Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás tedy tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jaroslava Bžocha, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 253/1. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já děkuji, pane předsedající. Dobrý den ještě jednou. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 27. schůzi dne 21. března a přijal následující usnesení:

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 151 poslanců, pro 130, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Máme tady další bod. Jedná se o

 

175.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně
stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017
/sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. Už je připraven, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, teď zase chvilku o zvířátkách. Ale bude to stručné, protože jsem více rozváděl Bonnskou úmluvu v rámci prvního čtení. Jenom připomenu, že předmětem tohoto návrhu je souhlas České republiky s ratifikací změny příloh I a II této úmluvy, a zasedání v Manile právě rozhodlo o zařazení nových druhů, konkrétně 34 nových druhů živočichů do přílohy I a II. Jedná se konkrétně o 12 druhů savců, 16 druhů ptáků a 6 druhů ryb, ale České republiky se týkají pouze dva druhy, konkrétně je to ťuhýk šedý a ťuhýk menší. A oba už jsou - jsem rád, že ťuhýci vyloudili úsměv na vašich tvářích - ale oba už jsou chráněni právem na národní úrovni, tedy stávajícím platným právním řádem České republiky, a tudíž tento nový stupeň ochrany pro nás neznamená žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru. A proto vás žádám a prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Michala Ratiborského, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 248/1. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Manile dne 28. října 2017;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, jestli se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Takže já zagonguji, jelikož přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Tentokrát koukám, že jsme tady v plném počtu, přikročíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 150 poslanců, pro 127, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní přečtu nějaké omluvy. O prodloužení omluvy žádá pan poslanec Dolínek, a to z důvodu jednání, do 13 hodin. Pan poslanec Radek Holomčík se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá z dnešního jednání od 9 hodin do 11.50 z pracovních důvodů, takže to je dodatečná záležitost. Dále se omlouvá pan ministr Karel Havlíček dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A dále se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík a to dnes od 12.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

 

A nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

176.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin,
volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979,
a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017
/sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP