(13.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Dále je zde bod číslo 31, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, což je sněmovní tisk 534, nicméně ministr vnitra je omluven, takže to v tuto chvíli nejde projednat a tisk se posunuje na konec bloku.

 

Jako další je zde bod číslo

 

32.
Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. (Připomínka z pléna.) Ano, to vyřešíme případně, až dojde na úlohu zpravodaje. Nebo - je zde změna zpravodaje. Vyřešíme to nyní. Takže svolám kolegy do sálu, jelikož paní poslankyně Andrea Babišová není přítomna, je zde potřeba odhlasovat změnu zpravodaje, a to na paní poslankyni Ožanovou. Takže jsem vás již svolal do sálu. Věřím tomu, že přítomnost je dostatečná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje? Kdo je proti změně zpravodaje resp. zpravodajky? Já vám děkuji.

hlasování číslo 104 je přihlášeno 114 poslanců a poslankyň, pro 104, proti nikdo. Takže jsme změnili zpravodaje.

 

Děkuji paní poslankyni Ožanové, že je již na svém místě. A nyní paní ministryně Maláčová má slovo. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem vládního návrhu zákona je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy. Stávající právní úprava datovaná svým vznikem do 70. let minulého století vytváří právní prostředí, ve kterém často absentuje úprava související s vývojem technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

Předkládaný návrh zákona vychází z hodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, tj. zařízení, která při nesprávném použití, výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nevhodném provozování představují vysoké riziko ohrožení životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. (Trvalý hluk v sále.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás požádala o podporu tohoto potřebného zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádám sněmovnu o klid! Jednací řád předpokládá, že můžeme jednat až do 21. hodiny, tak není důvod k nějakému neklidu. (Tichý smích mezi poslanci.) A prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona zakotvuje nové, moderní úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmů vyhrazené technické zařízení a členění jejich jednotlivých druhů. Dále stanovení pravidel pro odbornou způsobilost osob v této oblasti, stanovení povinnosti orgánů státní správy, vymezení povinnosti právnických i podnikajících fyzických osob a -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám zejména vaše klubové kolegy o větší klid. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: - fyzických osob dotčených materií zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění.

S ohledem na rizika, s nimiž je spojeno provozování vyhrazených technických zařízení, návrh zákona stanoví, kdo je oprávněn provádět revize a zkoušky podle tohoto zákona. Návrh zákona také stanoví způsob provozovaného informačního systému s údaji o revizních technicích a vydaných oprávněních různého druhu. Novou povinností je ohlašování orgánu inspekce práce závažných nehodových situací u technických zařízení, kde je předpoklad škody minimálně pět milionů korun. Je jednoznačně vymezeno postavení kontrolního orgánu státního úřadu inspekce práce a tzv. pověřené organizace, v současnosti Technické inspekce České republiky. Nepředpokládá se však navýšení počtu pracovníků na oblastních inspektorátech práce, u Technické inspekce ČR by se jednalo s ohledem na její současný personální stav o navýšení maximálně o dva zaměstnance na pobočku.

Navrhovanou právní úpravou dojde k mírnému snížení nákladů provozovatelů odstraňováním duplicit úkonů vzhledem k činnostem prováděným podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Snížení nákladů subjektu podnikatelského prostředí bude také dosaženo eliminací vynucené provozní odstávky průmyslových výrobních celků, jejichž součástí jsou vyhrazená technická zařízení, současně s realizací dříve nerealizované výroby. Ke snížení nákladů podnikatelských subjektů dojde i cestou zhodnocování zařízení prostřednictvím nových postupů posuzování plánované životnosti zařízení.

Vážená Sněmovno, doporučuji zabývat se tímto návrhem a posunout jej do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Doufám, že vám kolegové věnovali aspoň přiměřenou pozornost, a já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádných přihlášek. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já jsem se chtěl zeptat, protože bohužel předpisy, které se týkají bezpečnosti práce, často extrémně byrokratizují některé činnosti a v řadě případů především u menších podnikatelů moc nedávají smysl, tak jsem se chtěl zeptat, které nové povinnosti ten zákon zavádí a jestli aspoň nějaké povinnosti ruší a co si mám představit pod tou modernizací. Modernizace zákona je pro mě trochu prázdný pojem. Mě by zajímalo, jaká byla stará povinnost a jaká je nová povinnost. A v čem ta stará už nevyhovovala a v čem nová je lepší. V čem se snižuje byrokratická zátěž pro podniky a v čem se zvyšuje v souvislosti s touto změnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo. A prosím o větší klid v sále.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za ten dotaz. Už jsem se obávala, že nebude žádná diskuse k této novele zákona.

Upozorňuji, že se nejedná o zákon, který by měnil bezpečnost a ochranu práce, ale jedná se o změnu technických standardů. A když jsem zmiňovala, že naposledy byl ten zákon novelizován v 70. letech, tak se vlastně modernizuje to, že za těch více než 55 let se nám změnila díky technologickému pokroku celá řada zařízení a přístrojů a na to je v těch technických standardech potřeba reagovat. Takže to je technická novela.

Co se týká odadministrování nebo byrokratického odlehčení BOZP, tak my v tuto chvíli připravujeme restrukturalizaci Rady vlády pro BOZP při ministerstvu a chtěli bychom, inspirováni britským modelem, celou BOZP jako takovou, nebo - neděláme si iluze, že to stihneme, ale zahájit debatu, aby BOZP byla spíše než několikasetstránkový manuál, tak aby to byla věc, kterou každý zná, která prakticky bude fungovat, a aby byla velmi intuitivní, tak jak to například funguje ve Velké Británii. Protože v radě vlády máme celou řadu odborníků, kteří ten britský model znají, a já s ním souzním. Ale bude to diskuse na úrovni tripartity a bude to věc na několik příštích let. Ale tento zákon se debyrokratizace jako takové netýká. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP