(10.50 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 2. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 228, z přítomných 186, pro 39, proti 127. Také bylo zamítnuto. Další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní navrhuji přerušení projednávání tohoto tisku do projednávání novely o Ústavě Senátem. To specifikovat časově asi nebudeme, jenom do projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, takový návrh je možný, protože stanoví lhůtu vztaženou k jinému tisku, tedy lhůtu lze spočítat. Je tedy určitá.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 229 o přerušení projednávání tohoto tisku do přijetí ústavního zákona o Nejvyšším kontrolnímu úřadě.

Zahájil jsem hlasování číslo 229. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 229, z přítomných 186, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy projednávání tisku 360 před závěrečným hlasováním, a to do doby přijetí ústavního zákona Senátem.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajům a končím bod 213.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

215.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - třetí čtení

Pan kolega Lukáš Černohorský se připraví za navrhovatele, pan kolega Kubíček je připraven jako zpravodaj garančního výboru. Očekávám tedy vyjádření zástupce navrhovatelů vzhledem k tomu předchozímu rozhodnutí.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den, děkuji za slovo. Já už to asi nebudu uvádět, už jsme to tady slyšeli několikrát. Navrhl bych ale jednu věc. Protože se jedná vlastně o velice podobný zákon, jako byl ten sněmovní tisk 360, tak já bych u tohoto tisku navrhl jeho přerušení do ukončení legislativního procesu sněmovního tisku číslo 360. Je to z toho důvodu, že kdyby se náhodou s tím tiskem 360 něco stalo, můžeme využít tento. V případě, že vstoupí v platnost, nebo ho schválíme a projde až do konce legislativního procesu sněmovní tisk číslo 360, máme potom následně možnost tento tisk stáhnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh je možný. Pane zpravodaji, jestli se chcete vyjádřit.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já tento postup doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Není to úplně obvyklé, ale můžeme to tak učinit. O přerušení tisku 230 do dokončení legislativního procesu k ústavnímu zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu a dokončení tisku 360 rozhodneme v hlasování číslo 230.

Zahájil jsem hlasování číslo 230. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 230, z přítomných 186, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme bod číslo 215.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

216.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 516/ - třetí čtení

Děkuji, že svá místa zaujali u stolku zpravodajů pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodaj garančního výboru, výboru pro zdravotnictví, poslanec Kamal Farhan. Pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 516/3, který byl doručen 22. ledna letošního roku. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 516/4. Ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Pane ministře, máte slovo. (Silný hluk v sále.)

Ještě posečkejte, já vám zjednám potřebný klid. Pokud, kolegové a kolegyně, diskutujete ještě Nejvyšší kontrolní úřad nebo jiné téma, tak zásadně v předsálí. Ještě posečkám... Dděkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych skutečně stručně připomenul cíle daného návrhu zákona. Tím hlavním cílem je reagovat na nález Ústavního soudu, který zrušil současnou úpravu ustanovování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a zavést systém transparentního a spravedlivého obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který bude reflektovat postavení účastníků v systému veřejného zdravotního pojištění.

Obecně mohu říci za Ministerstvo zdravotnictví, že na základě dosavadních diskuzí podporuji takové řešení, které zachová dosavadní tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven tak, abychom zároveň zajistili pokračování pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. A naopak, pokud by bylo rozhodování o výdajích za zdravotní péči téměř absolutně svěřeno pojištěncům, jak je také jeden z pozměňovacích návrhů, to znamená spotřebiteli hrazené péče, v tomto směru se obáváme, že by toto mohlo významným způsobem ohrozit udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění. Z těchto důvodů se domníváme, že skutečně ta úprava, která má zajistit v zásadě pokračování toho tripartitního modelu, je tou nejlepší možnou.

Ve velice krátkém čase ve spolupráci s odborovými organizacemi jakožto zástupci zaměstnanců a zaměstnavateli jakožto největšími plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění byl připraven pozměňovací návrh, který jsem načetl. Tento pozměňovací návrh zachovává zmíněné tripartitní rozložení sil, kdy třetina členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven bude nadále jmenována vládou, třetina by byla volena ze všech pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny skupinou zaměstnavatelů a osobami samostatně výdělečně činnými a třetina by byla volena opět ze všech pojištěnců zaměstnanci a osobami bez zdanitelných příjmů. Tím pádem skutečně na té straně pasivního volebního práva, to znamená možnosti kandidovat a být volen do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, vyhovujeme plně nálezu Ústavního soudu tak, aby nebyly žádné bariéry v tom, kdo může kandidovat, skutečně to můžou být veškeří pojištěnci dané zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a na straně toho aktivního volebního práva dáváme volební právo těm, kteří jsou plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jak tedy zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů.

Tento návrh i z diskuzí se všemi stakeholdery včetně zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven nebude z hlediska praktické proveditelnosti nikterak problematický. Skutečně se domníváme, že je realizovatelný již v té době relativně krátké, která zbývá do prvních voleb do dvou zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které by měly proběhnout ke konci tohoto roku. To znamená, skutečně z našeho pohledu je to ta nejlepší možná, možná i kompromisní varianta.

Pozměňovací návrh, o kterém hovořím, je v souhrnu pozměňovacích návrhů označen pod písmenem C a také je reakcí na doplňkové usnesení vlády, kdy vláda, když přijala tento vládní návrh zákona, tak mně jako ministrovi zdravotnictví uložila připravit ještě další právní úpravu, která zohlední v oblasti volebního práva při volbách do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven postavení zaměstnanců jako plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění. A právě to obsahuje tento pozměňovací návrh. To znamená, v tomto směru i v rámci koaliční rady i v rámci vlády je shoda a věřím tomu, že tento pozměňovací návrh je dobrým kompromisním řešením, tak aby byla zachována funkčnost zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a zároveň dostatečná reprezentativnost těch, kteří se podílejí na systému veřejného zdravotního pojištění.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP