(11.10 hodin)

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Předkládané změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství z roku 1946 byly sjednány na dvou zasedáních Mezinárodní velrybářské komise v roce 2016 a 2018. Jsou předkládány zároveň v jednom materiálu. Věcně je podstatný pouze závěr zasedání velrybářské komise z roku 2018, kde došlo k přijetí komplexní změny harmonogramu, a to ve vztahu ke kvótám pro domorodý způsob lovu velryb pro obživu. Dále se změna týká i procesu automatického obnovování stanovených kvót v případě absence požadavku na jejich navýšení.

Materiál byl schválen vládou České republiky dne 4. února 2019 a je v souladu s koordinovanou pozicí Evropské unie v této oblasti. Změny nebudou mít žádný dopad na ČR z důvodu, že velryby se v české fauně opravdu nevyskytují.

Doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím Zájem o závěrečná slova není, takže se budeme zabývat návrhem přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, abychom přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313: přihlášeno 131 poslanců, pro 117, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme se zabývat bodem

 

189.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Chilskou republikou o letecké dopravě
/sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček je omluven. Je zde pověření pro pana ministra Brabce. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi tentokrát v zastoupení pana ministra dopravy uvést tento bod, a budu velmi stručný. Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Chilskou republikou v oblasti civilního letectví nebyly až dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Přímé letecké spojení mezi Českou republikou a Chilskou republikou neexistuje, nicméně letecké společnosti z Chile a Španělska projevily už v roce 2016 zájem o obvyklou obchodní spolupráci mezi leteckými dopravci formou ujednání o společném označování linek, takzvaný code-sharing, a to mezi Santiagem de Chile a Prahou přes Madrid. To bylo také impulsem pro úpravu smluvních vztahů v oblasti obchodní letecké dopravy. V roce 2017 proběhlo expertní jednání, jehož výsledkem byl návrh textu letecké dohody schválené následně na jednání vlády a podepsané dne 11. prosince 2018.

Sjednání dohody je předpokladem pro oboustranný rozvoj přímých i nepřímých mezinárodních leteckých služeb mezi Českou republikou a Chile. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání výborům Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, vážená vládo, vzhledem k tomu, že pan ministr zde sdělil vše potřebné, já jenom doplním, že tato dohoda má formu prezidentské dohody, neboť upravuje záležitosti podle naší Ústavy České republiky. Rozhodnutí sjednat tuto dohodu bylo ovlivněno zejména konkrétními provozními zájmy leteckých podniků na přepravním trhu mezi Chile a Českou republikou. Určitě doporučujeme za zahraniční výbor postoupení této dohody do dalšího kola v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozprav se nikdo nehlásí. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se zabývat tedy návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor opět navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314: přihlášeno 136 poslanců, pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

190.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I
a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 459/ - prvé čtení

Místo ministra školství, mládeže a tělovýchovy je předsedou vlády pověřen pan ministr Brabec, aby opět tento návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak ještě jednou do třetice děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já to mám dneska od velryb přes letectví k dopingu, a dovolte mi tedy stručně odůvodnit změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, které jsou Parlamentu předkládány k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, dále jen Úmluva, přijatá na 33. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005, je mnohostrannou úmluvou, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2007. Účelem této Úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi Úmluvy jsou Příloha I: Seznam zakázaných látek a metod a Příloha II: Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu je Příloha I aktualizována každoročně.

Pro rok 2019 je většina změn založena na upřesnění názvů skupin a látek, které jsou v Příloze I zařazeny již od roku 2018. Další změny například zpřesňují používání zakázaných látek prostřednictvím výživových doplňků. Změna Přílohy II pro rok 2019 dále upřesňuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Jak již bylo řečeno, Příloha I a Příloha II jsou nedílnou součástí této Úmluvy a přijetí jejich změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr Brabec tady vlastně všechno podstatné shrnul. Já bych jenom ještě více zdůraznil, že se zde jedná především o tu aktualizaci příloh. Každoročně tedy ty přílohy reagují na vývoj nových látek a metod zneužívaných v dopingu ve sportu jejich zařazením na seznam a dochází zároveň také k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud jejich zařazení na seznam nadále nesplňuje kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou. A jak bylo obšírněji řečeno, v Příloze II - tam se zjednodušují pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Doporučuji přijetí této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jenom pár slov k této mezinárodní úmluvě. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem České republiky. Přílohy této Úmluvy jsou její nedílnou součástí a přijetí jejich změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod zneužívaných v dopingu ve sportu dochází ke změně příloh Úmluvy každoročně, tak jak tady bylo řečeno, a proto musí být i každoročně schvalovány v legislativním procesu a zveřejňovány ve Sbírce mezinárodních smluv.***
Přihlásit/registrovat se do ISP