(20.00 hodin)
(pokračuje Pikal)

Já vám děkuji.

Otevírám tedy další bod, což je třetí bod, kterým je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 785/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec David Kasal jej bude společně se mnou sledovat od stolku zpravodajů.

Já tímto nejdříve otevírám rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu v tuto chvíli, ve třetím čtení. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak.

Nezaznamenal jsem, že by byly nějaké návrhy na zamítnutí či pozměňovací legislativně technické návrhy. Takže nyní prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Procedura hlasování je poměrně jednoduchá. Během druhého čtení byly podány dva pozměňující návrhy. Pozměňující návrh pod písmenem A poslance Petra Třešňáka, pozměňující návrh B od pana poslance Stanjury. A po schválení zákona tady máme ještě doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže pořadí je tedy návrh A, návrh B, zákon jako celek a pak případně doprovodné usnesení. Já děkuji. Svolám kolegy do sálu.

 

Budeme hlasovat o proceduře, pokud nikdo nemá proti ní námitek. Nevypadá, že by tomu bylo tak.

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 57 bylo přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Takže budeme pokračovat s navrženou procedurou.

 

Prosím pana zpravodaje, aby uváděl jednotlivé návrhy, případně krátce shrnul, čeho se týkají. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Takže nejdříve bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pod písmenem A pana poslance Třešňáka, který rozšiřuje návrh o osoby bez zdanitelných příjmů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva, jestli bude. (Ministr Vojtěch: Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 58 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 21. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec David Kasal: Další návrh je pod písmenem B pana poslance Stanjury, který říká, že pojistné na výši zálohy, které by se zaplatilo za období od března 2020 do srpna 2020 od osob samostatně výdělečně činných, by hradil stát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 59 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňujícími návrhy. Je tomu tak? (Zpravodaj: Ano.)

 

Takže já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 785, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 60. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 60 je přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 1. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona tedy byl vysloven souhlas.

 

A nyní byl avizován ještě návrh doprovodného usnesení, takže prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec David Kasal: Ano. Doprovodné usnesení od pana poslance Třešňáka. Já ho přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby v Radě Evropy iniciovala jednání o omezení platnosti patentů výroby léčiv v případě nouzových stavů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 61 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 33, proti 2. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy.

 

Já děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli. Projednávání tohoto tisku končím, stejně tak končím tento bod.

 

A máme zde čtvrtý bod, což je

 

4.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového
pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 787/ - zkrácené jednání

Protože jednáme podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu, může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení. Takže já zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Pokud se do rozpravy v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak ji také končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pokud vím, návrh na zamítnutí nepadl. Stejně tak nepadly žádné legislativně technické návrhy úprav. Takže já prosím pana poslance zpravodaje Jana Bauera, aby nás seznámil s procedurou. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, ta procedura bude velmi jednoduchá, jak jste řekl. Návrh na zamítnutí podán nebyl. Legislativně technické žádné podány nebyly. Nicméně byl podán pouze jediný pozměňující návrh v rámci druhého čtení. Já ho nemám ani pod písmenem. Je to pozměňující návrh, který šel do systému pod číslem 4644. Byl podán panem poslancem Vojtěchem Munzarem.

Takže procedura je následující. My bychom se hlasováním měli vypořádat s tímto pozměňujícím návrhem a následně bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je vskutku jednoduchá procedura. Přesto ji nechám schválit.

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 62 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo. Procedura byla přijata. Já vám děkuji.

 

Prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrh.

 

Poslanec Jan Bauer: Takže k tomu jedinému pozměňujícímu návrhu skutečně jenom v jedné větě, o co se jedná, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme. Podstatou tohoto pozměňujícího návrhu, který předložil pan poslanec Vojtěch Munzar, je, že příspěvky na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se považují za zaplacené ve lhůtě od března do prosince roku 2020 včetně. To znamená, oproti tomu vládnímu návrhu, který je od března do srpna, je to prodloužení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP