Středa 7. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný, protože za prvé tento zákon podle čísla tisku je tady dlouho, a za druhé byl obšírně uveden ve čtení prvním. Takže jenom připomenu, že to je novela zákona o zbraních, která implementuje tu velmi dobře známou směrnici Evropské komise, a chci říci, že v této fázi chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tom, že jsme i díky tomu zákonu, který jsme projednali před chvilkou ve druhém čtení, umožnili tuto směrnici, doufám, do našeho právního řádu implementovat tak, aby neměla zásadní negativní dopad na střeleckou veřejnost ani nikoho jiného.

Takže tolik moje úvodní slovo a současně se hlásím do rozpravy podrobné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Eviduji vaši přihlášku do podrobné rozpravy, pane místopředsedo vlády.

A já konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 92/1 a 92/2. Nyní požádám paní zpravodajku výboru pro bezpečnost poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak tady bylo řečeno, garanční výbor byl výbor pro bezpečnost. Projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1, kdy přerušil projednávání a stanovil si lhůtu pro podání pozměňujících návrhů a požádal pana ministra vnitra o předložení návrhu prováděcích právních předpisů. Na své 41. schůzi konané 24. září 2020 garanční výbor pro bezpečnost přijal následující usnesení:

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova předneseného 1. náměstkem ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřím Nováčkem, po zpravodajské zprávě přednesené zpravodajkou výboru Mgr. Janou Černochovou a po obecné a podrobné rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tzv. zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 92, vyslovila souhlas ve znění těchto pozměňovacích návrhů - které vám za malý okamžik opět představím a jako komplexní pozměňovací návrh výboru i načtu.

II. Pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - což se stalo.

III. Zmocňuje zpravodajku výboru pro bezpečnost, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Nyní mi tedy, kolegyně, kolegové, dovolte ve stručnosti seznámit vás s velmi obsáhlými změnami, které výbor navrhuje přijmout.

Výborový komplexní pozměňovací návrh má za cíl v maximální míře zachovat a ochránit práva legálních držitelů zbraní. Jedná se o následující změny:

Doplnění přechodných ustanovení a stanovení tzv. maximalistického grandfatheringu, tj. prodloužení časové hranice pro posouzení, zda se na dosavadní legální držitele zbraní směrnice vztahuje, či nikoliv, a to z pevného data 13. června 2017 na datum nabytí účinnosti předmětného návrhu zákona. Jde sice o postup, který je v rozporu s revidující směrnicí, ale na druhé straně dodržení požadavku směrnice představuje tzv. pravou retroaktivitu, což na výboru pro bezpečnost považujeme za nepřijatelné.

Dále tam je zachování platnosti zbrojního průkazu na deset let s tím, že po pěti letech bude provedena tzv. zdravotní prohlídka.

Další. Tlumiče hluku výstřelu by se měly po přijetí těchto návrh přesunout do kategorie B a zavedení možnosti vydávání povolení pro jejich nabývání do vlastnictví a držení. Vyjmutí noktovizorů ze zakázaných doplňků zbraní.

Další úprava je úprava trestání držitelů zbrojních průkazů skupiny D v případech, kdy zapomenou včas donést posudek o zdravotní způsobilosti, což jsou, když to řeknu laicky, tak to jsou profíci. Nově už jim nebudou hrozit dva přestupky, ale jen jeden spočívající v tom, že se kumulativně nedostaví k lékaři a nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti.

Nahrazuje se stávající nepružná, mezerovitá a nelogická úprava, která komplikuje i pořádání sportovně střeleckých aktivit, ale i odborných či komerčních prezentací zbraní. Tady se zvyšuje důraz na odpovědnost jak osoby, která zbraň svěřuje, tak osoby, které je zbraň svěřována. Současně se ale otevírá okruh případů, kdy lze zbraň svěřovat.

Další změna je ta, že výbor navrhuje zavést jednoduchý model ničení zbraní v kompetenci státu. Držiteli zbraně nebo podnikateli postačí, pokud zbraň předá příslušnému útvaru policie, a zbraň bude následně bezplatně komisionálně zničena, nebo eventuálně využita pro muzeální či vědecko-výzkumné účely.

Další změna - doplňují se změny zákona o zbraních, které dopadají zejména na osoby, které se zabývají rekonstrukcemi historických bitev a podobných kulturněhistorických a upomínkových akcí.

Dále se narovnává současná právní úprava v oblasti přepravování, respektive nošení zbraní na uvedených kulturně historických akcích, které již do značné míry nyní neodpovídá ani běžné praxi.

Dle navrhovaných změn by mělo být zejména možné přepravovat zbraně na takové akce viditelně, respektive provádět historické ukázky typu průvodů historické vojenské techniky, statických ukázek a podobně, které jsou dnes do značné míry v právním vakuu.

Navrhovanou právní úpravou se rovněž fakticky legalizuje viditelné nošení zbraní například v rámci biatlonových závodů, samozřejmě sportovci.

Do zákona se navrhuje doplnit jednoznačné základní technicko-organizační požadavky na střelnice a stanovuje se jednoznačná odpovědnost osoby provádějící střelbu za střelbu v rozporu s provozním řádem dané střelnice.

Výbor se dále usnesl, že navrhuje do návrhu doplnit úvodní paragraf, podle kterého - teď dovolte, abych to odcitovala přesně tak, jak jsme to na výboru načetli: "Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem." Je tím samozřejmě myšleno zákonem o zbraních.

Dále výbor navrhuje ustanovení, které by ve zkratce umožnilo dojednání recipročního uznávání oprávnění k nošení zbraně pro účely osobní ochrany.

Výbor také navrhuje přijmout úpravu - pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či jiných chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem.

V neposlední řadě navrhuje výbor pro bezpečnost takzvanou zbraňovou amnestii. Opatření typu zbraňové amnestie mají v tuzemské právní úpravě nakládání se zbraněmi v civilní sféře značnou tradici a dlouhodobě se ukazují jako velmi efektivní nástroj snižování počtu nelegálně držených zbraní mezi lidmi.

Takže tolik odůvodnění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, který jsme předložili výboru pro bezpečnost a pracovali jsme na něm ve skupině Černochová, Ondráček, Mašek, Kobza, Pavel Růžička, snad jsem na nikoho nezapomněla, kolega Kolářík. Skutečně i ten pozměňovací návrh, který se stal komplexním pozměňovacím návrhem - pana poslance Birkeho bych vynechala. (Poslanec Birke reaguje z lavice.) No dobře, ale zástupci ČSSD tam měli své zastoupení. Takže ještě jednou moc děkuji kolegům, že i tady jsme opět našli vzácnou shodu, jak zmírnit tu směrnici tak, aby se skutečně té střelecké komunity nedotkla v těch věcech, kterých se obávali.

Chtěla bych opět poděkovat zástupcům Ministerstva vnitra, kteří nám tvořili nějakou oponenturu k našim některým úžasným, některým méně úžasným nápadům, kdy se někteří z nás v dobré víře třeba pokoušeli načítat věci, které se pak ukázaly, že by třeba byly v rozporu s nějakým mezinárodním právem. Takže děkuji všem, kteří s tím pomáhali.

A potom ve třetím čtení, až budeme mít všechny pozměňovací návrhy, které tady dneska zazní, připravím jako zpravodajka proceduru tak, abyste samozřejmě měli možnost projevit svůj názor naprosto transparentním způsobem, jak jsme se na tom i dohodli s panem ministrem vnitra Hamáčkem. Tolik za mě všechno a děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní zpravodajce Janě Černochové za podrobnou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Radek Koten. Připraví se kolega Jaroslav Holík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, kolegové.

Česká republika jako jeden z mála států respektuje nárokový princip občana na získání zbraně, takzvaný zbrojní průkaz, a sice po splnění přísných, ale jasně definovaných podmínek. Česká republika opět jako jeden z mála států uznává jako důvod pro držení zbraně ochranu života, zdraví a majetku a v tomto principu podřizuje i příslušná ustanovení v zákoně. SPD tyto správné principy hájí a hájit bude. Aby však bylo možné zachování současného stavu, je třeba zamezit možnosti zneužití nárokového principu získávání zbraně cizincem s pobytem v České republice tak, aby v odůvodněných případech, třeba na základě poznatků zpravodajských služeb, policie mohla takovému cizinci vydání zbrojního průkazu zamítnout, i když by jinak splňoval zákonem stanovené taxativní podmínky.

Bohužel to podle současného znění zákona, který je téměř dvacet let starý, a nyní se bude tedy implementovat ještě evropské právo, v případě cizinců ze zemí NATO a EU je možné. Za těch dvacet let došlo ovšem v Evropě k výrazné změně demografické struktury a zvýšení míry rizika zneužití zbraně takovými cizinci, kteří se neztotožňují s naším hodnotovým evropským žebříčkem. Ještě více varovným příkladem je například Turecko, které se za dvacet let vývoje změnilo ze sekulárního státu na velmi agresivní stát ohrožující především Řecko, okupující část Sýrie, podporují a profitující z islámského terorismu a páchající odporné zločiny na zejména kurdské populaci, nyní nově i v Arménii. Za tohoto stavu je absolutně nezbytné, aby Policie České republiky měla právo v odůvodněných případech odmítnout vydání zbrojního průkazu podezřelému cizinci, a nelze připustit stav, kdy bude Policie České republiky povinna obligatorně vystavovat rozhodnutí, díky kterým bude mít náš nepřítel v naší zemi přístup k legálním zbraním, aby je mohl následně použít proti našim občanům a této zemi.

Tyto přiložené návrhy odůvodním a v podrobné rozpravě se k nim tedy přihlásím.

Jsou to tedy dva alternativní pozměňovací návrhy s tím, že v prvním pozměňovacím návrhu do první části v článku 1 návrhu zákona - změna zákona o zbraních - se za bod 26 doplňuje bod X1, který zní: "V § 18 odst. 3 se písmeno b) zrušuje a dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e)."

A pak tady máme druhý pozměňovací návrh. To je ta širší varianta, ten je veden jako sněmovní tisk 6180. Ten předchozí, který jsem teď říkal, tak to je 6179. A ten tedy zní: Do části v článku I návrhu zákona - změna zákona o zbraních - se za bod 26 doplňuje bod X1, který zní: V § 18 odst. 3 zní: "Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec, i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat."

To odůvodnění jsem v podstatě teď před chvilkou četl k oběma dvěma těmto návrhům a tisky jsou načteny v systému pod těmito sněmovními tisky (dokumenty).

Tisk 92, který novelizuje zákon č. 119/2002 Sb., byl Ministerstvem vnitra zpracován ihned po přijetí novely směrnice 91/477/EHS v březnu 2017. Text jednak zaváděl na základě diktátu Evropské unie novou kategorizaci zbraní, zejména rozšíření okruhu zbraní zakázaných a zavedení registrace znehodnocených zbraní, tedy byl novelou implementační, a současně řešil některé problémy současného zbraňového zákona č. 119/2002 Sb. - například rušil takzvané zakázané doplňky zbraní, tlumiče, noktovizory a podobně. Při projednání na Legislativní radě vlády byl text Ministerstvu vnitra vrácen k přepracování, tak aby obsahoval pouze tu implementační část s tím, že další potřebné změny v naší legislativě bude řešit nová komplexní právní úprava pro tuto oblast.

Jednalo se tedy o čistě implementační novelu, kterou jsme v důsledku podvolení se Lisabonské smlouvě bohužel povinni přijmout, i když se negativně dotýká práv našich občanů, bezpečnosti naší země a v konečném důsledku naší suverenity. Podvolení se tomuto eurodiktátu se stalo natolik politicky nepopulární, že bylo projednávání tisku 92 dlouhodobě v Poslanecké sněmovně České republiky odkládáno, a to i přes skutečnost, že požadavek České republiky o odložení povinnosti implementovat do konečného rozsudku Evropského soudního dvora o žalobě, kterou Česká republika proti novele směrnice podala, (byl) odmítnut a nakonec byla v prosinci 2019 odmítnuta i samotná žaloba České republiky. Rozsudek Evropského soudního dvora je výsměchem právu i zdravému rozumu, ale přesně naplňuje to, co si SPD představuje pod pojmem nové evropské právo, tedy takové právo, o němž jsme si mysleli, že jsme se jej v roce 1989 zbavili.

Po námi očekávaném projevu antipráva v podobě rozsudku Evropského soudního dvora ve věci naší žaloby a s přihlédnutím k tomu, že již od prosince 2018 je proti České republice veden infringement za nesplnění povinnosti novelu směrnice implementovat ve stanovené lhůtě, tedy do září 2018, bylo jasné, že poslanci budou muset k tisku 92 zaujmout jasné stanovisko. Vazalské postavení České republiky v rámci Evropské unie neumožňují neimplementovat a tisk 92 odmítnout jako takový bez toho, aby Česká republika nebyla ekonomicky ruinována nutností platit výpalné v podobě sankcí ukládaných Evropskou unií.

Z tohoto pohledu je třeba uvést, že politické hlasy jak zde ve Sněmovně, tak i v politické diskusi požadující odmítnutí implementace lze brát čestné a poctivé jen tehdy, pokud současně navrhují řešení, kterým je ovšem pouze vystoupení České republiky z Evropské unie. Ovšem takový postoj zde reprezentovala, pokud vím, pouze SPD. Jiné projevy odmítající povinnou finanční, sankcemi vymahatelnou implementaci jsou tedy pouze nepoctivým politickým populismem a je nutno před nimi varovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. A nyní pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dívám se, jestli je tady někdo z ministrů, není, tak je nemusím... (Ozývá se ministr Hamáček od zpravodajského stolku.) Velice se omlouvám.

Takže dámy a pánové, kromě ozbrojených složek jsou držitelé zbraní myslivci, sportovní střelci, sběratelé, ale velkou část tvoří také držitelé zbrojního oprávnění, kteří zbraň drží pro osobní ochranu nebo ochranu svého majetku. Zmínění držitelé v současnosti čelí tlaku Evropské unie, který tyto zbraně omezí, ale také chce omezit i jejich majitele.

Rád bych se tady pozastavil u sněmovního tisku 92, který právě čelí tomuto nátlaku na podřízení. Důvodem pro snížení nebezpečí teroristického útoku, to je to, co nám tady Evropská unie tvrdí. Ale já jsem naopak přesvědčen, že pravdou je úplný opak. Absolutní většina zločinů a trestných činů je spáchána nelegálními zbraněmi. Pokud omezíme práva svobodného občana a zamezíme mu možnost aktivní obrany, pak budeme zločincům vydáni na milost a nemilost a staneme se pouze ovcí, která je vedena na porážku. Pokud však bude terorista vědět, že jeho potenciální oběť může klást aktivní odpor, mnohdy si svůj čin rozmyslí. Naše hnutí SPD považuje legální držení zbraní za prevenci bezpečnosti.

Dámy a pánové, nikdo z vás nebude rozporovat, že Švýcarsko je demokratická země. A vidíte, tam téměř každý muž má v osobním držení zbraň a zločinnost je v této zemi nejnižší. Takže ještě jednou, dámy a pánové, odmítněme tento nesmyslný návrh Evropské unie a podpořme pozměňovací návrhy našich kolegů. Uchovejme si základní právo člověka - právo nebo možnost se bránit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane poslanče. A faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy ještě v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych k tomu říct jenom svůj názor, že těmi pozměňovacími návrhy Sněmovna dělá to, co má dělat, to znamená, chrání naše poctivé občany proti omezování jejich práv, protože to, co zde zaznělo od předřečníků, se týkalo v drtivé většině majitelů zbraní, které jsou na povolení, na zbrojní průkaz. Ale nezapomínejme, že je zde velká množina majitelů zbraní, které nepodléhají registraci, ať už jsou to různé repliky, předovky, zadovky, repliky historických zbraní, ale jsou to také výkonné sportovní mechanické zbraně, sportovní luky, sportovní kuše, které samozřejmě přesahují svým výkonem to, o čem se píše v té novele.

Takže já jsem velkým zastáncem těch pozměňovacích návrhů. Myslím, že jsou správné, na správném místě. A měli bychom je podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Ani paní zpravodajka. Takže můžeme pokročit a budeme se zabývat rozpravou podrobnou, kterou zahajuji. Je do ní přihlášen pan poslanec Radek Koten. Jen připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, odůvodnění jsem dělal již v obecné rozpravě a nyní tedy se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 6179 a 6180.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, i to je odůvodnění a takto zní. Prosím, pane poslanče, děkuji. Nyní se hlásí do podrobné rozpravy pan ministr a místopředseda vlády Jan Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden jako číslo 6207. Obsahuje nutné změny tisku 92 vzhledem ke směrnici, kterou v mezičase přijala Evropská komise, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, a prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní. Takže je to reakce na mezitím přijatou legislativu. Detailní odůvodnění je součástí tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi a ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak a mohu ukončit i projednávání druhého čtení tohoto tisku, tedy bodu číslo 5, tisku 92, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli po druhém čtení hlasovat. Děkuji panu místopředsedovi vlády ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Děkuji paní zpravodajce Janě Černochové a končím bod číslo 5.

A budeme pokračovat. Vrátíme se v podstatě k původnímu pořadí schůze, když jsme tyto dva body navrhli jako přednostní body ve 14.30, to jsme splnili. A my máme před sebou bod číslo

Aktualizováno 22. 10. 2020 v 0:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP