(Jednání pokračovalo v 10.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas pro poradu klubu sociální demokracie skončil. Požádám vás o klid. Vraťte se na svá místa. A slovo v podrobné rozpravě má paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se Stanislav Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Ještě jednou, kolegové, kolegyně, děkuji za vstřícnost a trpělivost.

Tímto se tady v podrobné rozpravě přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila podrobněji v obecné rozpravě, takže to nebudu opakovat. Podrobné odůvodnění. Týká se to tedy absolutní ochrany výživného skrze chráněný účet, pokud se jedná o výživné na dítě. A tento pozměňovací návrh má číslo 6578.

A potom ještě si dovolím načíst v rámci podrobné rozpravy ještě jednu technickou věc, a sice pozměňovací návrh, který by zněl: Bod 1 v části první, článek 1 novelizačního bodu 2 v § 304c odst. 1, věta třetí nahrazuje větou: "Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu." Jedná se o technickou úpravu vyplývající z připomínky České národní banky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Nyní pan poslanec Stanislav Grospič v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se za nepřítomnou kolegyni Hanu Aulickou přihlásil do skupiny pozměňovacích návrhů podepsaných i dalšími kolegyněmi, Valachovou, Lukášem Kolaříkem, Janem Hrnčířem a Janem Farským pod evidovaným číslem 6456. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelka? Pan zpravodaj? Není tomu tak.

V tom případě máme jedinou povinnost před sebou, a to je hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, tak jak navrhl pan kolega Nacher. (Námitka z pléna.) Deset dnů? Deset dnů. Navrhovatelem byl kolega Nacher. Ten řekl sedm. Tak... Prosím upřesnění.

 

Poslanec Patrik Nacher: Víte, já ty procedurální moc neumím, takže to upravuji na deset.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže po opravě v návrhu, nebo zpřesnění toho návrhu. Máme před sebou hlasování. Já ještě jednou zagonguji. A budeme hlasovat o zkrácení lhůty ze čtrnácti na deset dnů mezi druhým a třetím čtením. Vnímám to tak, že chcete, abych vás odhlásil. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se počet přihlášených stabilizuje, rozhodneme v hlasování číslo 152 o zkrácení lhůty ze čtrnácti na deset dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 152 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 152, z přítomných 77 pro 68, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tom případě mohu poděkovat zástupkyni navrhovatelů Kateřině Valachové, panu zpravodaji Marku Výbornému a končím bod číslo 21 s tím, že lhůta mezi druhým a třetím čtení u tisku 986 je zkrácena na deset dní.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

Takže musíme posoudit podle § 99 odst. 5, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání trvají. Otevírám rozpravu ve věci trvání podmínek pro zkrácené jednání. Hlásí se Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji pane předsedající. Dobrý den kolegyně a kolegové. My jsme včera na hospodářském výboru tuto otázku velmi dlouho diskutovali. A já si dovolím vám přečíst, co říká náš jednací řád o stavu legislativní nouze. Je to § 99. Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva, svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Není to tak, že by stav legislativní nouze měl sloužit k urychlování legislativního procesu a ulehčení práce pro jednotlivá ministerstva. Jak jsme se včera i na hospodářském výboru dozvěděli, tak CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmi firmami, které získaly příslib investičních pobídek ještě podle staré normy před novelou zákona v minulém roce, tak s nimi komunikuje od jara. A od jara ví, že některé z nich možná budou mít problémy naplnit podmínky získání investiční pobídky. To znamená, že by případně nezískaly tu konkurenční výhodu od státu oproti jiným. A to podle mého názoru není důvod, aby najednou, když od jara ministerstvo o tom komunikuje s těmi firmami, aby najednou teď překládalo tento návrh ve stavu legislativní nouze. Já se obávám, že se jedná o flagrantní případ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče, a znovu požádám sněmovnu o klid. Diskutujeme o vážné ústavní věci. To znamená, jestli zákon projednávat běžným způsobem, nebo ve stavu legislativní nouze, který byl vyhlášen. A v tom případě tedy ty argumenty, které snášejí jak ti, kteří to požadují, tak ti, kteří to nepožadují, si musíme vyslechnout, abychom mohli řádně rozhodnout. Prosím ještě jednou kolegy a kolegyně o klid včetně vašich stranických kolegů. Pokračujte prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já se skutečně domnívám, že návrh zákona nenaplňuje § 99 o zákonodárném procesu ve stavu legislativní nouze. Pokud nám bylo včera na hospodářském výboru skutečně řečeno, že je to problém, který se komunikuje s těmi firmami od jara, a najednou proto, aby se to stihlo, se to předkládá teď na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze, a my nemáme možnost ani se zabývat detailně strukturou firem, přínosem jejich investic do ekonomiky ČR a ekonomického vyhodnocení takového rozhodnutí, tak to opravdu do stavu legislativní nouze tento návrh zákona nepatří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP